Skip to main content

Aplikační výsledky

Nalezeno 42 záznamů

Rok Kategorie Název
2022 Nmap Mapa ohrožených nemovitých archeologických památek
2022 NmetS Identifikace a hodnocení významných stromů
2021 Gfunk Integrovaná komunikační technologie (IKT) pro monitorování těsnosti splaškové a průmyslové kanalizace
2021 Nmap Mapa vývoje historické krajiny na pomezí Slezska a Moravy
2021 Gfunk Plně automatická jednotka pro monitoring kvality podzemní vody s rozšířením o vody srážkové
2021 Zpolop Zkušební provoz systému IKT pro monitorování těsnosti splaškové a průmyslové kanalizace v SPZ Holešov
2021 Zpolop Zkušební provoz systému pro monitorování přímých i nepřímých vlivů na kvalitu a kvantitu podzemní vody v SPZ Holešov
2021 Ztech Ověřená technologie „SAMMWAP“
2021 R Registr významných stromů ČR
2021 R KULHOS – software pro ekonomické vyjádření kulturní hodnoty významných stromů
2020 Nmap Fenomén brain drain města Olomouce – Odliv lidského kapitálu z Olomouce do českých obcí v letech 2001-2020
2020 Nmap Predikční archeologická mapa
2020 R ZEDA (software-duševní dědictví)
2019 Nmap Heuristická mapa archeologických památek
2019 Nmap Sakrální památkové objekty v území Arcidiecéze olomoucké v kontextu evropského přírodního dědictví (Natura 2000)
2019 R WaterGuard – software pro monitoring parametrů podzemních a srážkových vod a vodní bilance na daném území
2019 Nmap Sakrální památkové objekty v území Arcidiecéze olomoucké jako hnízdní biotopy ptáků
2019 Nmap Sakrální památkové objekty v území Arcidiecéze olomoucké jako biotopy ohrožených druhů letounů
2019 Nmap Mapa estetické hodnoty kulturní krajiny Arcidiecéze olomoucké
2017 R SoilVar – program pro modelování časo-prostorové variability půdních vlastností
2017 Nmap Vybrané půdní charakteristiky v lokalitách Proklest a Rudice
2017 NmetC Integrace obrazových materiálů s daty ze senzorové sítě
2017 R AGISED – Integrace obrazových materiálů s daty ze senzorové sítě pro zemědělství
2017 Fuzit Komunikační systém bezdrátové senzorové sítě (WSN) ke kontinuálnímu monitorování dat
2017 Gfunk Bezdrátová senzorová komunikační jednotka (VO-TA Logger)
2017 NmetC Nasazení multispektrálních optických senzorů pro monitorování vlastností půdy
2016 Nmap Potenciál ORP Olomouc pro územní rozvoj v roce 2016
2015 Nmap Mapy půdních odběrů v závislosti na heterogenitě terénu
2015 R Nástoj pro porovnání půdních vlastností vybraných ekosystémů
2013 Nmap Aplikace modulu CA_Markov pro modelování využití země v Litovelském Pomoraví
2013 Nmap Vývoj využití půdy v CHKO Litovelské Pomoraví v letech 1936 – 2001
2012 NmetC Výukový model e-elearningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech ŽP
2011 Nmap Mravenci podrodu Coptoformica v České republice
2011 Nmap Mravenec rašelinný – Formica picea – v České republice
2011 Nmap Myrmekologicky významné lokality v ČR
2010 Nmap Změny funkčních ploch v Olomouci v období 1930 – 2009
2010 Nmap Stabilní funkční plochy v Olomouci v období 1930 – 2009
2010 Nmap Projevy urbanizace a suburbanizace v Olomouci podle stavů územních plánů z let 1985, 1999 a 2009
2009 Nmap Klasifikace stávajících ekotonů v modelovém území Trkmanky na podkladu aktuálního stavu vegetace
2009 Nmap Persistence prvků krajinné struktury v povodí Trkmanky
2009 Nmap Časoprostorová změna hranic prvků krajinné struktury povodí Trkmanky
2004 NmetS Optimalizace výběru lokalit pro dotační titul PPK na nelesních pozemcích a kontrola realizace práce na příkladu CHKO Bílé Karpaty.
Nalezeno 42 záznamů