Skip to main content

Magisterské studium

Navazující magisterský studijní obor Geoinformatika a kartografie umožňuje studentům navázat na znalosti a dovednosti z bakalářského geoinformatického, informatického nebo geografického studia, a to v oblastech geoinformatiky, geoinformačních technologií, kartografie a jejích aplikacích v geovědních oborech. Během studia se studenti profilují v teoretické i aplikované geoinformatice, ICT pro geoinformační technologie nebo pokročilé vizualizaci. Studium je zaměřeno na samostatné analytické činnosti v geoinformatice a kartografii.

#3D tisk

#mapové aplikace

#drony

#servery

#laserové skenování

#virtuální realita

#pokročilá vizualizace

#atlasy

#eye-tracking

 • Cílem navazujícího magisterského studijního programu „Geoinformatika a kartografie“ je připravit vysokoškolsky vzdělané geoinformatiky, kteří mají široký přehled o nejnovějších geoinformačních technologiích a umějí je využívat v různých oblastech práce s prostorovými daty. Obsáhlejší teoretické poznatky jsou propojovány s praktickými dovednostmi v rámci řešení semestrálních úkolů. Studium rozvíjí samostatné uvažování a tvůrčí přístup studentů k řešení složitých problémů. V učebním plánu je kladen důraz na předměty, které jsou v současné praxi nejžádanější.

  Fakulta Přírodovědecká fakulta
  Forma, typ studia prezenční, navazující magisterské
  Studium samostatný studijní program
  Oblast vzdělávání Vědy o Zemi
  Délka studia (roky) 2
  Akademický titul Mgr.
  Vyučovací jazyk Český
  Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 20
  Studium garantuje prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
  Deadline 15.03.2024

 • 1. ročník 2. ročník
  Data mining Advanced Web Cartography
  Geoinformační technologie Diplomový seminář 2
  Prostorové modelování Projektování v geoinformatice
  Softwarové inženýrství Diplomový seminář 3
  Systematická kartografie Praxe z geoinformačních technologií
  Diplomový seminář 1 Geoinformatika v krizovém managementu
  GIS online Geoinformatika v environment. aplikacích
  Pokročilé metody DPZ Trendy v geoinformačních technologiích
  Pokročilé zpracování geodat GeoSpatial Summer School
  Map Use
  Publikační výstup v geoinformatice
  Geoinformatika v urbánních aplikacích
  Politika prostorových dat

   A-povinné předměty B-Povinně volitelné předměty C-Volitelné předměty

 • Podle volby tématu diplomové práce je student veden vedoucím a ostatními odborníky katedry a spolupracujících externích institucí individuálně k hlubšímu studiu řešené problematiky, k samostatnému zpracování zadaných úkolů po stránce metodologické, ke kritickému studiu a využívání odborné literatury, k ověřování dílčích a závěrečných výsledků a návrhu jejich implementace do praxe. Student je veden k aktivní účasti v odborných rozpravách a ke srozumitelné prezentaci (ústní i písemné) vlastních poznatků.

  Prohlédněte si diplomové práce obhájené na katedře

  Při státní závěrečné zkoušce je důraz kladen na schopnost správně interpretovat geografické poznatky a provádět prostorovou analýzu a syntézu. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby magisterské práce a ze tří povinných předmětů Geoinformatika, Geoinformační technologie a Kartografie.

 • Absolvent navazujícího magisterského studia je schopen realizovat operační, dokumentační a také výzkumnou a vývojovou činnost včetně řešení prostorových úloh s využitím geoinformačních technologií. Během studia studenti získají hluboké teoretické poznatky a praktické dovednosti dílčích geoinformatických a kartografických disciplín. Student získá pokročilé znalosti geoinformatických disciplín (prostorové modelování, modelování přírodních hazardů, internet of things) a rozšířené znalostí v oblasti aplikované geoinformatiky.

  • všeobecné znalosti: široký přehled o současném stavu domácí i zahraniční geoinformatiky, kritické myšlení a odborná diskuse, znalost odborné angličtiny, osvojení si prezentačních technik v angličtině

  • odborné teoretické znalosti: teoretické přístupy v geoinformačních technologiích (trendy v GIT, prostorové modelování a simulace v GIS, politika prostorových dat), pokročilá geovizualizace (systematická kartografie, stylistika webové kartografie)

  • odborné aplikační znalosti: nabyté teoretické informace využívají v oblastech vyžadovaných orgány veřejné správy, projekčními a plánovacími subjekty či ve firmách specializujících se na geoinformatiku a kartografii. Aplikačně se jedná zejména o oblast krizového řízení, vojenství, zemědělství a lesnictví, ochrany životního prostředí, dopravy

  Teoretické poznatky jsou propojovány s praktickými dovednostmi v rámci řešení semestrálních úkolů a kvalifikačních prací. Studium rozvíjí samostatné uvažování a tvůrčí přístup studentů, jejich zodpovědnost za plnění samostatných i kolektivních projektů a prezentační dovednosti. V sylabech jednotlivých předmětů je kladen důraz na témata, která jsou v praxi nejžádanější. Díky osvojeným znalostem a dovednostem jsou absolventi schopni kvalitně řešit pokročilé prostorové úlohy a podílet se na řešení složitých modelových typů úloh zaměřených na zpracování a prezentace digitálních dat.