Skip to main content

Bakalářské studium

Bakalářský studijní obor Geoinformatika a kartografie umožňuje studentům získat znalosti a osvojit si dovednosti z geoinformatiky, geoinformačních technologií, geografie a kartografie.

V geoinformatice se studenti seznamují s obecnými přístupy digitální reprezentace reality, se základními geoinformačními technologiemi (GIS, DPZ, GPS, geostatistika, počítačová kartografie) a s GIT aplikacemi v geografických aplikacích. V geografii je důraz kladen na studium dílčích geografických disciplín a jim příslušných metod studia krajinné sféry. Důležitou součástí je výuka kartografie a její využití jak v geoinformatice, tak i v geografii. Absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru.

#geoinformatika

#tematická kartografie

#DPZ

#GPS

#web

#prostorové analýzy

#územní plánování

 • Cílem oboru je připravit vysokoškolsky vzdělané geoinformatiky, kteří mají přehled o základních geoinformačních technologiích a umějí je využívat v jednotlivých dílčích disciplínách geografie.

  Teoretické poznatky jsou propojovány s praktickými dovednostmi v rámci řešení semestrálních úkolů. Studium rozvíjí samostatné uvažování a tvůrčí přístup studentů. V učebním plánu je kladen důraz na ty předměty, které jsou v praxi nejžádanější.

  Fakulta Přírodovědecká fakulta
  Forma, typ studia prezenční, bakalářské
  Studium samostatný studijní program
  Oblast vzdělávání Vědy o Zemi
  Délka studia (roky) 3
  Akademický titul Bc.
  Vyučovací jazyk Český
  Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok 40
  Studium garantuje doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
  Deadline 15.03.2024

 • 1. ročník 2. ročník 3. ročník
  Geografická kartografie Dálkový průzkum Země Bakalářská práce 1
  Geoinformatika Databázové systémy Geoinformatika v humánní geografii
  Výpočetní metody v GI Digitální modely terénu Polohové a navigační systémy
  Základy informatiky Dynamický web 3D technologie
  Analýzy v GIS Geoinformatika ve fyzické geografii Bakalářská práce 2
  Digitální kartografie Informační systémy o území Praxe z geoinformatiky
  Statistické metody v GI Kartografický design Aplikace geoinform. technologií v terénu
  Webové technologie Programování v geoinformatice Kartografický projekt
  Geoinformatická propedeutika Webová kartografie Vývoj geoaplikací
  Základy geodézie a fotogrammetrie Geografický projekt
  Kognitivní kartografie Publikování v geoinformatice
  Exkurze z geoinformatiky

   A-povinné předměty B-Povinně volitelné předměty C-Volitelné předměty

 • Bakalářská práce představuje z vrchol studijního oboru Geoinformatika a kartografie. V bakalářské práci student prokazuje schopnost samostatně odborně pracovat a uplatňovat znalosti a dovednosti získané během studia. Bakalářská práce je systematická činnost, posloupnost řady dílčích úkonů vedoucích od zadání až po formulování nově získaných poznatků a jejich zdokumentování. Kvalitním zpracováním bakalářské práce student zvládl vědeckou metodu výpovědi o vnější realitě.

  Práce na diplomovém úkolu začíná jeho zadáním. Bakalářská práce se zadává na konci čtvrtého semestru.

  Prohlédněte si bakalářské práce obhájené na katedře

  Při státní závěrečné zkoušce je důraz kladen na schopnost správně interpretovat geografické poznatky a provádět prostorovou analýzu a syntézu. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a ze tří povinných předmětů: Geoinformatika, Geoinformační technologie a Kartografie.

 • Po první etapě studia jsou absolventi schopni realizovat operační, dokumentační a zčásti i výzkumnou a vývojovou činnost včetně řešení běžných geografických úkolů s využitím geoinformačních technologií. Během studia studenti získají potřebné teoretické poznatky a dovednosti dílčích geografických a geoinformatických disciplín. Prakticky se seznámí s nejrozšířenějšími moderními programovými produkty. Student získá znalosti základních informatických a matematických disciplín (geometrie, numerické metody, statistika), teoretického základu informatiky, programování a programovacích paradigmat, počítačových sítí, databázových a informačních systémů. Kromě toho získá zkušenost s realizací softwarového projektu.

  • všeobecné znalosti: základní znalosti a dovednosti z geoinformatiky, počítačové grafiky, databází, statistiky, geografie, angličtiny a odborně zaměřené matematiky

  • odborné teoretické znalosti: základní znalosti a dovednosti z kartografie, geografických informačních systémů, dálkového průzkumu Země, geostatistiky, navigačních systémů, informačních systémů o území, fyzické geografie a socioekonomické geografie

  • odborné praktické dovednosti: základy terénního mapování včetně využívání GPS, tvorby map (analogových i digitálních), ovládání specializovaného software užívaného v GIT (produkty GIS, DPZ, ISÚ aj.) a terénních prací v geografii

  Díky osvojeným znalostem a dovednostem jsou absolventi schopni kvalitně řešit méně náročné prostorové úlohy a podílet se na řešení složitých typů prostorových úloh zaměřené na zpracování a prezentace geografických dat a informací.První etapa studia je ukončena složením státní bakalářské zkoušky.