Skip to main content

Doktorské studium

Doktorské studium geoinformatika a kartografie ve vzdělávací oblasti Vědy o Zemi rozšiřuje studentovy znalosti ze základních teoretických disciplín, používaných v různých oblastech aplikací geoinformatiky a kartografie a zapojuje jej do výzkumu ve zvolené vědní oblasti. Podle volby tématu disertační práce je student veden individuálně k hlubšímu studiu její problematiky, k samostatnému zpracování zadaného úkolu po stránce teoretické, ke kritickému studiu vědecké literatury, k ověřování dílčích a závěrečných výsledků a návrhu jejich implementace do praxe.

#environmentální aplikace GIT

#3D vizualizace

#neuronové sítě

#vývoj softwaru

#kognitivní výzkum

#pokročilé zpracování DPZ dat

 • Cílem doktorského studia je připravit vysoce kvalifikované pracovníky pro vědeckou a odbornou práci v různých oblastech geoinformatiky a kartografie s vysoce kvalitním odborným i jazykovým vybavením.

  Fakulta Přírodovědecká fakulta
  Forma, typ studia prezenční i kombinované doktorské
  Studium samostatný studijní program
  Oblast vzdělávání Vědy o Zemi
  Délka studia (roky) 4
  Akademický titul Ph.D.
  Vyučovací jazyk Český
  Předpokládaný počet přijatých pro příští akad. rok (podle počtu vyhlášených disertačních témat)
  Studium garantuje prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
  Deadline 30.04.2024

 • Doktorské studium je nabízeno v prezenční nebo kombinované formě v českém nebo anglickém jazyce. Doba studia je 4 roky u prezenční i kombinované formy studia.

 • O přijetí se mohou ucházet absolventi magisterského studia geoinformatických, kartografických, geografických nebo příbuzných oborů. Podmínkou přijetí je vykonání přijímací zkoušky z geoinformatiky a kartografie. Zkouška se koná v rozsahu základních kurzů univerzitního studia programu N1301 Geografie. Uchazeč prakticky prokáže znalost angličtiny (schopnost studovat cizojazyčnou literaturu, poslouchat přednášky a diskutovat o odborných problémech). Úroveň znalostí a schopností uchazeče a jeho předpoklady pro vědeckou práci posoudí přijímací komise složená z minimálně tří členů oborové rady. Termín přihlášky je vždy do 30. dubna.

  Požadavky na studenta

  • odevzdaná přihláška se všemi náležitostmi: ověřená kopie diplomu, strukturovaný životopis, praxe, přehled publikací, případně doporučující dopisy
  • vybrané téma disertační práce s doloženým souhlasem školitele
  • u přijímacího řízení se hodnotí: výsledky předchozího studia, předpoklady pro samostatnou vědeckou činnost, jazykové předpoklady

  Více informací, včetně potřebných dokumentů najdete na stránkách Přírodovědecké fakulty.

  Mimo teoretické i praktické studium se zúčastníte mnoha odborných exkurzí a konferencí a to jak v ČR, tak v zahraničí. Budete přítomni přednáškám českých i zahraničních odborníků, setkáte se mnoha zajímavými osobnostmi, sami můžete prezentovat výsledky své práce na několika odborných konferencích. Cizí jazyk a znalosti si osvojíte na zahraniční stáži, s ostatními studenty i vyučujícími se setkáte na mnoha oficiálních i neformálních akcích.

 • Interní členové

  prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – UP Olomouc – předseda
  prof. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. – UP Olomouc
  doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D. – UP Olomouc
  doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. – UP Olomouc
  prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. – UP Olomouc
  prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D. – UP Olomouc
  prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D. – UP Olomouc

  Externí členové:

  prof. Ing. Ján Tuček, CSc. – TU Zvolen
  prof. Dr. Ing. Jiří Horák – VŠB-TU Ostrava
  prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc. – MU Brno
  prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. – Univerzita obrany Brno
  prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. – UK Praha
  prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, Ph.D. – Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košicích

 • Témata prací zahrnují problémy analýzy a návrhů modelů prostorových systémů, nasazování aplikací geoinformatičních technologií (zejména GIS, DPZ, GPS, ISÚ a počítačové kartografie) do výzkumných metod geovědních disciplín, teoretické aspekty kartografické sémiotiky v analogových i digitálních kartografických produktech (mapy na webu, animované mapy, dynamické mapy) a koncepční a technologické aspekty atlasových děl. Aktuální informace o vypsaných tématech prací pro nadcházející akademický rok jsou na stránkách fakulty.

  Témata disertačních prací školitelů – aktuálně vedené práce

  prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

  • Kognitivní výzkum ve vizuální analýze (J. Koníček)
  • 3D modelování letového provozu (Y. Abilpatta)
  • Koncept a implementace vizualizačního prostředí pro vizuální analýzu 3D dat (J. Žejdlík)

  doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

  • Tvorba biotopové mapy z materiálů DPZ (P. Vyvlečka)
  • Stanovení vybraných ekosystémových funkcí krajiny pomocí DPZ (T. Pohanková)
  • Predikční modelování vývoje landcover/landuse v ČR (S. Grill)

  doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

  • Hodnocení vnějších vlivů na železniční dopravu pomocí geoinformatických metod (M. Kučera)

  doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.

  • Prostorová kontinuita statistických dat v přeshraničních oblastech (D. Pavlačka)
  • Aplikace agregačních a disagregačních metod na zpracování statistických dat (O. Rypl)
  • Multikriteriální analýzy územního potenciálu v prostorovém plánování (O. Bittner)

  RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.

  • Kognitivní hodnocení dynamických kartografických experimentů (T. Vaníček)
  • Real-time analýza eye-tracking dat jako nástroj pro interakci uživatele s mapovými aplikacemi (M. Vojtěchovská)

  RNDr. Jan Brus, Ph.D.

  • Geoinformatické přístupy pro hodnocení environmentálních vlivů na včelstva včely medonosné (O. Biemann)
 • Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, který sestavuje školitel a schvaluje oborová rada. Během studia (viz směrnice děkana PřF UP) skládá student 4 odborné zkoušky a zkoušku z anglického jazyka. Referuje na odborných seminářích a konferencích, připravuje publikace a disertační práci. Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

  Individuální studijní plán zpracovaný školitelem ve spolupráci se studentem obsahuje

  • odborné zaměření doktorského studia
  • seznam zkoušek (včetně anglického jazyka), které musí student absolvovat a předběžné termíny jejich absolvování
  • zahraniční výzkumný pobyt (4 tydny)
  • předpokládanou účast na konferencích, včetně základního časového rozvrhu a forem účasti
  • způsob prokazování schopnosti odborné komunikace v cizím jazyce
  • předpokládané termíny: doktorské zkoušky, specifikace tématu disertační práce, předložení disertační práce
  • rozsah a obsah podílu na výuce v rámci garantujícího pracoviště kateder
  • na konci každého akademického roku v červnu odevzdá student výkaz o plnění studijních povinností
  Povinné předměty Povinně volitelné předměty 1 – oborové Povinně volitelné předměty 2 – činnost na pracovišti Volitelné předměty
  Disertační práce 1 – výzkumný plán Časoprostorové analýzy dat Vedení bakalářské práce  Autorství publikace na WoS bez IF
  Disertační práce 2 – rešerše Pokročilé metody DPZ Oponování závěrečné práce  Hlav. autor publ. v recenz. čas. bez IF
  Dis. práce 3 – podíl na odeslaném článku Environmentální geoinformatika Zapojení do výuky na pracovišti  Vědecko-výzkumná stáž 2
  Disertační práce 4 – workshop Geovizualizace a digitální kartografie Zapojení do aktivit pracoviště  Vědecko-výzkumná stáž 3
  Dis. práce 5 – podíl na vydaném článku Kart. vizualizace a její kogn. aspekty Poster na odborné konferenci
  Disertační práce 6 – teze Matematické základy kartografických děl Projektová činnost
  Dis. pr. 7 – prvoaut. pod. na vyd. člán. Metainformace v geoinformatice Odborný předmět
  Disertační práce 8 – autoreferát Modelování hydrologických procesů Management vědy a výzkumu
  Hlavní autor publikace v časopise s IF Modelování regionál. a urbánních systémů
  Jiný autor publikace v časopise s IF Moderní statistické metody v geoinform.
  Prezentace na odborné konferenci Objektově orientované technologie
  Vědecko-výzkumná stáž Programování pro GIS
  Anglický jazyk pro doktorské studium Pokročilé metody zpracování prostor. dat
  Plánování a projekt. geoinf. technologií
  Systémy pro podporu prostor. rozhodování
  Precizní lesnictví
  Vývoj softw. prostř. pro open-source GIS

   Seznam předmětů včetně anotací

 • Studenti jsou vedeni k průběžnému plnění studijních povinností, které jim zaručí absolvování studia ve standardní době.

  Kategorie studijních povinností:

  • Zkoušky (absolvování student dokládá na příslušné formuláři):
   – 8 povinných zkoušek KGI/PGDP1 -KGI/PGDP8, zkouška z anglického jazyka
   – výzkumná stáž (absolvování student dokládá zprávou ze stáže a potvrzením přijímací strany), minimálně 4 týdny
   – 4 odborné zkoušky z povinně volitelných předmětů vybraných po dohodě se školitelem ve vazbě za téma disertační práce
  • Publikace (pouze recenzované):
   – 2 zahraniční indexované, 1 na Web of Knowledge a 1 na Scopus
  • Přednešení vlastního příspěvku na konferencích:
   – 2 aktivní vystoupení v anglickém jazyce
   – 4 aktivní vystoupení v rodném jazyce
  • Výuka:
   – 20 (min. 16) výukových hodin za semestr v předmětech

  Požadavky na teze:

  • rozsah minimálně 15-30 normostran textu (postačuje kroužková vazba)
  • autorský text, odborný sloh, citační disciplína, vysoká typografická úroveň

  Podmínky „připuštění“ k obhajobě disertační práce:

  • uzavření 4. ročníku
  • celkem 8 recenzovaných publikací (nelze „přijaté do tisku“), z toho 1 indexovaný na Scopus a 1 na Web of Knowledge
  • přednesení vlastního příspěvku na celkem 6 konferencí, z toho alespoň 1 s výsledky disertační práce
  • Obecně platí, že výsledky prezentované v disertační práci musí být zveřejněny nejméně ve dvou recenzovaných publikacích, kde je student doktorského studia prvním autorem a nejméně jedna z těchto publikací musí být zveřejněna ve všeobecně uznávaném mezinárodním vědeckém časopisu s nenulovým impaktním faktorem.
 • Podle schválených akreditačních materiálů se státní doktorská zkouška koná ze dvou předmětů, a to Geoinformatika a Kartografie.

  SDZ má formu vědecké rozpravy nad tématy zaměření disertační práce. Ověřují se zejména šíře a kvalita znalostí, míra pochopení souvislostí mezi poznatky a míra schopností mezioborové syntézy. Okruhy jednotlivých předmětů schvaluje oborová rada doktorského studijního programu (OR DSP). Pro nejbližší období jsou navrženy následující okruhy:

  • Geoinformatika
   Digitální reprezentace reality
   Datové struktury
   Pokročilé zpracování dat v GIS
   Prostorové analýzy
   Modelování a simulace
   Projektování GIS či GIT
   Prostorové infrastruktury, mezinárodní a národní iniciativy
  • Kartografie
   Matematické základy kartografických děl
   Moderní kartografická výroba
   Kartografická sémiologie
   Digitální kartografie
   Kartografická generalizace
   Historie kartografie

  Zkoušejícím je některý z přítomných členů komise pro SDZ, který není školitelem práce zkoušeného studenta. Zkoušející klade jednu otázku, na kterou student odpovídá bez přípravy. Doplňující otázky může položit kterýkoli člen komise. Součástí SZD je i obhajoba tezí disertační práce, které student odevzdává na studijní oddělen PřF UP současně s přihláškou a zároveň ji zašle elektronicky předsedovi oborové rady DSP.

  Na teze vypracuje oponentský stručný posudek (v rozsahu 1-2 strany) jeden ze členů komise, kterého určí předseda komise SZD. Je vhodné, aby oponent tezí byl následně i jedním z oponentů disertační práce. Posudek se studentovi před obhajobou posílá nejpozději 5 dnů před SDZ. Obhajoba tezí probíhá následovně:

  • student představí teze v max. 15minutové prezentaci
  • oponent přednese posudek
  • student se vyjádří k připomínkám z posudku
  • proběhne diskuse nad tezemi v rámci celé komise SZD

  Na neveřejném jednání se komise hlasováním vyjádří k přijetí nebo nepřijetí tezí, případně formuluje doporučení, které sdělí studentovi předseda komise a školitel.