Skip to main content

Výzkumné zaměření

Vědecko-výzkumná činnost katedry je zaměřena na obecné otázky geoinformatiky, budování a aplikace geografických informačních systémů (GIS), zpracování dat z dálkového průzkumu Země, tematickou a digitální kartografii, 3D tisk, eye-tracking a prostorové analýzy a modelování jevů z oblasti fyzické i humánní geografie.

Hlavní výzkumná témata

Prostorové analýzy v GIS

Analýzy v humánní geografii

Zkoumáme disparity mezi městskými a venkovskými oblastmi, využíváme multikriteriální analýzy pro hodnocení územního potenciálu a plánování rozvoje urbánních struktur. Pracujeme se statistickými daty od identifikace sociodemografických trendů přes hodnocení kvality života až po epidemiologické analýzy. Důležitou roli v našich analýzách hraje agregace a disagregace dat, která nám umožňuje lepší porozumění distribuce prostorových jevů.

Prostorové vzory

Zkoumáme prostorové interakce mezi lidmi a jejich okolím. Pomocí prostorové statistiky odhalujeme vztahy a závislosti v datech, která zachycují nejrůznější geografické jevy. Analyzujeme například data mobilních operátorů, zjišťujeme akcesibilitu služeb a oblastí, abychom porozuměli mobilitě a chování lidí v prostoru. Tyto poznatky nám umožňují lépe pochopit charakter a dynamiku geografických jevů a procesů v oblasti humánní geografie.

Digitální kartografie

Tematická kartografie

Katedra geoinformatiky se zabývá studiem vhodných metod pro vizualizaci geoprostorových dat. V oblasti kartografického zpracování udává trendy, a to jak v produkci samostatných tematických map, tak na poli atlasové tvorby. V rámci výzkumu jsou vytvářeny softwarové nástroje a postupy pro automatizaci a zpřesnění tvorby map.

Webová kartografie

Na katedře geoinformatiky jsou vyvíjeny interaktivní webové mapy sledující nejmodernější trendy v tvorbě webových aplikací a dashboardů. Pracujeme se softwarovými nástroji dominantních hráčů na trhu a vyvíjíme také vlastní řešení postavená na open-source technologiích.

Eye-tracking

Kognitivní výzkum na katedře geoinformatiky umožňuje analyzovat kvalitu mapové tvorby při čtení map uživateli. Nejen díky technologii eye-tracking pro sledování pohybu očí dokážeme hodnotit vhodnost mapové kompozice, zvolených metod znázornění, softwarových nástrojů i grafického zpracování. Jsme předním pracovištěm na poli eye-tracking výzkumu a zabýváme se vývojem nástrojů pro zefektivnění kognitivních analýz.

Tyflokartografie

Vývoj hmatových map pro nevidomé na katedře geoinformatiky probíhá od roku 2008. V současnosti se zabýváme se návrhem a technickým řešením interaktivních tyflomap propojitelných s mobilními zařízeními, které osobám s těžkým zrakovým postižením umožní poznat svět okolo nás. Kromě tyflomap vytváříme také 3D modely budov s auditivním popisem využitelných při výuce ve vzdělávacích zařízeních pro nevidomé.

3D tisk a 3D vizualizace

3D modelování

Zaznamenat krajinu do podoby digitálního 3D modelu umíme v různých měřítcích i čase. Na Katedře geoinformatiky tak mapujeme jak současnou podobu městské zástavby, tak také rekonstruujeme historické podoby kulturních památek, jako je např. dnes již neexistující olomoucká synagoga, hrad Bouzov před přestavbou či proměny Václavského návrší v Olomouci.

Geoprostorový 3D tisk

Na Katedře geoinformatiky máme plně vybavenou laboratoří 3DGLORY disponující různými technologiemi pro 3D. Zabýváme se modelováním reliéfu krajiny, měst, architektonicky významných budov, historických komplexů, ale i výrobou hmatových map. Naše 3D tiskárny disponují možností vytvářet multibarevné modely velkých rozměrů a kombinovat různé materiály.

Rozšířená a virtuální realita

V rámci výzkumu pokročilých technologií vytváříme virtuální světy implementované do podoby virtuální i rozšířené reality. Promítané simulace prezentují současné i reálné scenerie a umožňují modelovat podobu geoprostoru na základě aktuálně měřených dat.

Gamifikace

Na katedře geoinformatiky se zabýváme vývojem světu s gamifikačními prvky, které zvyšují atraktivitu prezentovaných geoprostorových dat a mohou být využity pro výuku či prezentaci pokročilých témat veřejnosti. Vyvíjíme simulační hry motivující uživatele k participaci a poznávání aspektů světa okolo nás.