Nářečí českého jazyka interaktivně. Dokumentace a zpřístupnění mizejícího jazykového dědictví jako nedílné součásti regionálních identit

Doba řešení: 2020 - 2022 | Zdroj financování: Ministerstvo kultury ČR NAKI II, reg. č. DG20P02OVV029 | Web projektu
Cílem projektu je dokumentace a mapová a multimediální prezentace mizejících nářečních jevů a vytvoření komplexu veřejně dostupných nástrojů pro tyto účely. Tyto interaktivní nástroje nejenže umožní intuitivním a zcela inovativním způsobem zpřístupnit výsledky dialektologických výzkumů ÚJČ AV ČR, ale všem dialektologům také urychlí a usnadní naléhavý úkol zdokumentovat kvapně mizející jazykové dědictví našich nářečí v závěrečné fázi jejich existence. Projekt vytvoří dva univerzální otevřené nástroje: 1) software pro pořizování a organizaci multimediálních nářečních dat (generující prostorovou databázi), 2) software pro víceúrovňovou organizaci nářečních mapových podkladů (generující syntetickou mapu po připojení k webovému nářečnímu geoportálu) a jejich prostřednictvím zpracuje gramatická nářeční data, jejichž prezentaci zajistí: 3) webový nářeční geoportál, kde bude sestaveno 275 dialektologických map s pokročilou vyhledávací a komparační funkcionalitou, 4) databáze elektronických dokumentů, přístupná z bodových značek těchto map, zpřístupňující unikátní záznamy nářečí z více než 1000 různých zdrojů (třetina je veřejnosti zatím zcela nedostupná), 5) databáze gramatických dat a jejich interpolací (algoritmicky rekonstruovaných dat v bodech, kde výzkum neproběhl, na základě výzkumů blízkých). Výzkumníkům bude databáze otevřena pro rozšiřování a bude se stále zpřesňovat. Uživateli nabídne výběr libovolné datové sestavy dle zkoumaného problému. Nástrojový komplex, který projekt vytvoří, revolučním způsobem zjednoduší práci s mnoharozměrnými nářečními gramatickými daty a umožní spolupráci dialektologů na záchraně a zachování jazykového dědictví pro příští generace. V rámci projektu také vzniknou: 6) 4 mapy ve formátu A1 zachycující vybrané mizející nářeční jevy, 7) multimediální výstava a řada publikací a konferenčních vystoupení propagující projekt doma i ve světě.

Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech

Doba řešení: 2023 - 2027 | Zdroj financování: Ministerstvo kultury – program NAKI III reg. č. : DH23P03OVV050 | Web projektu
Cílem projektu je novým, modernizovaným celoúzemním výzkumem nářečí českého jazyka identifikovat jejich současný stav, zdůvodnit změny v jejich regionální distribuci a výsledky prezentovat v Atlase českého jazyka. Od posledního celoúzemního výzkumu nářečí, realizovaného dialektology Ústavu pro jazyk český, uplyne 50 let. Tehdy byl zaznamenán archaický stav českých nářečí, popsaný pak v šestidílném Českém jazykovém atlase (knižně 1992–2011, online zde a zde). Nářečí od té doby prošla velkými změnami vyvolanými faktory sociálními, hospodářskými a politickými. Projekt naváže na zkušenosti z předchozích bádání. S využitím pokroku v rozvoji informačních technologií vzniknou výsledky, jež povýší výkon i kvalitu dialektologického výzkumu a budou uplatnitelné i pro budoucí generace dialektologů: softwarový nástroj použitelný při moderních metodách sběru, ukládání, správě, zpracování a vizualizaci různých typů nářečních dat a metodika pro sběr dialektologického materiálu. Shromážděná nářeční data z tematických okruhů člověk, jeho život a okolní prostředí budou prezentována mimo jiné prostřednictvím interaktivní multimediální mapy, současný stav nářečí v konfrontaci s výsledky výzkumu uskutečněného před 50 lety představí výstava (s kritickým katalogem) a Atlas českého jazyka.

Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka

Doba řešení: 2023 - 2027 | Zdroj financování: Ministerstvo kultury – program NAKI III reg. č. projektu: DH23P03OVV010 | Web projektu
Cílem projektu je adaptovat existující technologie a vyvinout zcela nové postupy pro využití umělé inteligence při automatickém zpracování přirozeného mluveného jazyka v jeho regionálně rozrůzněné podobě, konkrétně na modelu českých nářečí. Půjde o první projekt svého druhu – automatické rozpoznávání řeči bylo dosud aplikováno výhradně na promluvy s majoritním zastoupením spisovných prvků. Takto jedinečný projekt výrazným způsobem zefektivní práci s autentickým zvukovým materiálem, jehož ruční zpracování je (nejen pro jazykovědce) za současných podmínek časově nesmírně náročné. Zároveň umožní snazší a efektivnější dokumentaci nářečí českého jazyka a interaktivní prezentaci tohoto mizejícího jazykového dědictví. Cíle bude dosaženo (1) tvorbou inovativní Metodiky pro převod strukturovaných znalostí z oboru dialektologie do strojového učení, (2) intenzivní prací na datových sadách, především vybudováním Databáze nářečních promluv pro odbornou veřejnost, jejíž naplnění reprezentativními audiozáznamy zajistí jeden z partnerů projektu, disponující největším interním archivem nahrávek tohoto druhu v ČR, (3) tvorbou několika softwarů, jmenovitě Automatického detektoru dialektu na základě audionahrávky, Rozpoznávače řeči adaptovaného pro generování dialektologické transkripce z audionahrávek a Multilingválního rozpoznávače západoslovanských jazyků pro generování folklorní transkripce z audionahrávek, (4) tvorbou tří specializovaných Map nářečních diferenčních hláskových jevů s interaktivními a multimediálními prvky, a především (5) tvorbou aplikace Jazyková paměť regionů České republiky. Ta bude otevřena široké veřejnosti pro komunitní doplňování, mapové zobrazování a poslech nářečních nahrávek. Publikační stránka projektu bude reprezentována odbornou knihou a řadou časopiseckých a konferenčních publikací.

Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií II

Doba řešení: 2023 - 2024 | Zdroj financování: IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2023_017)

Projekt je zaměřen na aplikace vybraných geoinformačních technologií a metod pro prostorové analýzy, modelování a vizualizaci jevů reálného světa.
Projekt je rozdělen do dvou hlavní klíčových aktivit, které se dále dělí do dílčích témat, které odpovídají řešeným disertačním pracím studentů doktorského studia:
KA 1 Pokročilé metody geovizualizace a hodnocení kartografických produktů,
KA 2 Pokročilé prostorové analýzy a modelování socioekonomických jevů a krajinných systémů.

Olomouc 3D – nová dimenze kulturního dědictví města: minulost, přítomnost, budoucnost

Doba řešení: 2023 - 2028 | Zdroj financování: NAKI III, projekt č. DH23P03OVV018 | Web projektu

Cílem projektu je analyzovat a zpřístupnit socio-kulturní, umělecké a historické hodnoty města Olomouce jako jedinečného urbanistického a kulturně-historického prostředí v domácím, resp. středoevropském regionu. Využívá pro to nově vytvořených aplikovaných výstupů – digitálních nástrojů a inovativních způsobů prezentace. Klíčovým hlediskem je aktivní propojení historických etap existence města ve smyslu komplexního ekosystému s jeho současnou, resp. budoucí – predikovanou – podobou. Vlastní kritický výzkum je podmíněn chápáním města jako tzv. „živé památky“, na jejímž utváření se výrazně podílí občanská společnost. Inovativní digitální platformy (tři interaktivní mapy, databáze, autorské realizace typu AR/VR a experimentální formy NFT v rámci výstav jako formy nově utvářeného veřejného prostoru) funkčně a vizuálně přitažlivě představí osm století urbánního vývoje města od středověku po současnost. Konkrétní objekty (stavby a památky ve veřejném prostoru) ve smyslu kritických sond poslouží zpřístupnění, oživení a kontextualizaci kulturního dědictví a dějin města Olomouce širokým vrstvám uživatelů, od institucionálního využití po turismus. S digitálními platformami map bude logicky provázána databáze fotografií Olomouce z pozůstalosti Josefa Kšíra (Státní okresní archiv Olomouc). Výsledky výzkumu budou prezentovat tři interaktivní mapy s odborným obsahem, veřejně přístupná databáze, dvě výstavy doplněné kritickým katalogem a dvě mezinárodní odborné konference, které zaručí také nutnou vnější reflexi.

Projekt je řešen ve spolupráci Muzea umění, Filozofické fakulty UP (Katedra dějin umění, Katedra historie) a Přírodovědecké fakulty UP (Katedra geoinformatiky).

Evaluation of hazard-mitigating hybrid infrastructure under climate change scenarios

Doba řešení: 2023 - 2025 | Zdroj financování: GAČR 23-04520L

Identifikace bariér v procesu komunikace prostorových sociálně-demografických informací

Doba řešení: 2023 - 2025 | Zdroj financování: GAČR
Nejúčinnějším způsobem přenosu prostorové informace je vizualizace prostřednictvím map, avšak jejich účinnost je vždy závislá na použitých kartografických vyjadřovacích prostředcích. Proces interpretace klasických statických map užívaných mnoho desetiletí již byl pochopen, avšak s rozvojem techniky se stále častěji objevují pokročilé interaktivní přístupy, které dosud nebyly dostatečně ověřeny. Pro účinnější využití procesu kartografické komunikace je nezbytné analyzovat vliv použitých vyjadřovacích prostředků na uživatele. Klíčové je ověřit efektivitu informačních toků mezi autorem vizualizace a jejími uživateli v sociálních oborech, jako je sociologie a demografie. Bariéry, které tento proces narušují a vedou ke ztrátě informací, budou identifikovány pomocí kvalitativního testování. Následně bude kvantitativní přístup použit k ověření existence těchto překážek na velkých populacích. Výsledky pomohou odhalit mechanismy procesu kartografické komunikace.

Dopravní průzkum chování obyvatel města Olomouce

Doba řešení: 2019 - 2019 | Zdroj financování: Statutární město Olomouc

Parkovací politika města Olomouc – dotazníkové šetření

Doba řešení: 2020 - 2020 | Zdroj financování: Statutární město Olomouc

Dopravní průzkum chování obyvatel města Olomouce

Doba řešení: 2022 - 2022 | Zdroj financování: Statutární město Olomouc

Zásady hospodaření se zemědělskými pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouce

Doba řešení: 2022 - 2022 | Zdroj financování: Statutární město Olomouc

Koncepce (Open)Datového portálu Olomouckého kraje

Doba řešení: 2022 - 2022 | Zdroj financování: Krajský úřad Olomouckého kraje

Spationomy 2.0: Spatial and economic science in higher education – addressing the playful potential of simulation games

Doba řešení: 2019 - 2022 | Zdroj financování: ERASMUS+, č. 2019-1-CZ01-KA203-061374

Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií

Doba řešení: 2022 - 2023 | Zdroj financování: IGA - Interní projekt Univerzity Palackého (IGA_PrF_2022_027)

Projekt je zaměřen na aplikace vybraných geoinformačních technologií a metod pro prostorové analýzy, modelování a vizualizaci jevů reálného světa.
Projekt je rozdělen do dvou hlavní klíčových aktivit, které se dále dělí do dílčích témat, které odpovídají řešeným disertačním pracím studentů doktorského studia:
KA 1 Pokročilé metody geovizualizace a hodnocení kartografických produktů,
KA 2 Pokročilé prostorové analýzy a modelování socioekonomických jevů a krajinných systémů.

Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků

Doba řešení: 2022 - 2024 | Zdroj financování: TACR – PPŽ5 - SS05010135

BeeClim: úspěšné včelaření v době klimatické změny

Doba řešení: 2021 - 2023 | Zdroj financování: SFŽP Norské fondy

Aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace prostorových jevů

Doba řešení: 2021 - 2022 | Zdroj financování: IGA - Interní projekt Univerzity Palackého

IGA_PrF_2021_020

Projekt je zaměřen na aplikace vybraných geoinformačních technologií a metod pro vizualizace a prostorové analýzy jevů reálného světa. Primárním cílem projektu je nalezení nových a inovativních vizualizačních postupů a pokročilých analýz, které povedou k hlubšímu poznání problematik řešených v současné době v geoinformatice. Projekt je postaven na řešených tématech disertačních a diplomových prací studentů Katedry geoinformatiky UP. Propojením dílčích témat pomocí klíčových aktivit umožní synergickou spolupráci, ze které budou těžit všichni zapojení řešitelné. Projekt je rozdělen do dvou hlavní klíčových aktivit, které se dále dělí do dílčích témat, které odpovídají řešeným disertačním pracím:

KA 1 Pokročilé metody geovizualizace pro hodnocení kartografických produktů,

KA 2 Pokročilé prostorové analýzy a modelování urbánních a krajinných systémů.

Data mining and analyzing of urban structures as contribution to European Union studies

Doba řešení: 2020 - 2023 | Zdroj financování: ERASMUS+ Jean Monnet Module | Web projektu

Cílem projektu je inovace dvou kurzů magisterského studia Geoinformatiky a kartografie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Inovovaná témata se týkají zpracování digitálních dat Evropské unie pomocí data mining, statistik a metod prostorové analýzy.

Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy

Doba řešení: 2018 - 2023 | Zdroj financování: NAKI II

Souhrnným hlavním cílem projektu je vývoj specializovaných map s odborným obsahem (GIS) a certifikované metodiky vycházející z interdisciplinárně pojatého výzkumu historické krajiny na pomezí českého Slezska a severní Moravy, které by výrazně napomohli primární ochraně archeologických památek, tj. nejen ve smyslu jejich prosté evidence, ale:

a) ve smyslu jejich predikce a včasné identifikaci vycházejíc z analýzy a determinace jejich obecných prostorových a environmentálních vlastností;
b) dále ve smyslu kategorizace a strukturalizace informací o jejich míře ohrožení;
c) a nakonec ve smyslu jejich možného využití a zhodnocení v budoucnu.

Vycházíme přitom z premisy, že moderní památková péče se vzhledem k razantním proměnám krajiny způsobeným stavební a industriální činností během posledních 150 let nemůže opírat pouze o v podstatě prostou evidenci jednotlivých „bodových“ a „omezeně plošných“ památek (viz Státní archeologický seznam). Výzkum se územně zaměří na širší oblast Moravské brány s přiléhajícími geomorfologickými oblastmi Hornomoravského úvalu, Nízkého Jeseníku, Ostravské pánve, Podbeskydské pahorkatiny, Západních Beskyd, Slovensko-moravských Karpat, resp. z územně správního hlediska na území okresů Nový Jičín, Frýdek-Místek, Ostrava – město, Karviná a Přerov a přiléhajících částí okresů Opava, Olomouc, Kroměříž, Vsetín. 

Prostorová diferenciace a vizualizace geodemografických procesů se zaměřením na domácnosti ve stárnoucí populaci České republiky (GEODEMO)

Doba řešení: 2018 - 2020 | Zdroj financování: GAČR (18-12166S)

Zadavatel: GAČR, 2018-2020 (č. 18-12166S) 

Hlavní řešitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Další členové týmu: ing. Jaroslav Kraus, PhD, Mgr. Friederike Feige

Spoluřešitel: prof. RNDr. Vít Voženílek CSc.

Další členové spoluřešitelského týmu: Mgr. Vít Pászto, Ph.D., RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M., RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.


Anotace:

Projekt je zaměřen na teorii demografického přechodu ve smyslu ověření difúze demografických změn v posledních třech desetiletích v České republice. Budou zkoumány změny populačních procesů v prostoru a čase na úrovni obcí. Je otázkou zda lze hypotézu difúze přijmout nebo zamítnout, respektive zda změny probíhaly všude stejným tempem. Hypotéza difúze mezi roky 1990 a 2015 je podrobněji uvedena pomocí výzkumných otázek. Pozornost je rovněž věnována problematice demografického stárnutí v obcích studiem dynamiky jejich věkových struktur ve stejném časovém období 1990-2015. Navazujícím tématem je analýza soukromých domácností na základě konceptu jejich minimální velikosti. Bude vytvořena nová podrobnější klasifikace hospodařících soukromých domácností založená na vzájemných vztazích členů hospodařící domácnosti, jejich věku a přítomnosti či absenci dětí podle věku. Deset nejčetnějších typů bude východiskem prostorové analýzy na úrovni obcí. Výsledkem projektu bude identifikace územních struktur nově definovaných domácností a vzorců prostorové dynamiky demografických procesů.

Výstupy: Vitální index obyvatelstva 2014–2018 (ISBN 978-80-244-5650-8)

Výstupy vydané v edici M.A.P.S.

Publikace Obyvatelstvo Česka: vitální index, věková struktura a index ekonomického zatížení (ISBN 978-80-244-6063-5)

M.A.P.S. Num. 14 Obyvatelstvo Česka: vitální index  (ISBN 978-80-244-6064-2)

M.A.P.S. Num. 15 Obyvatelstvo Česka: věková struktura (ISBN 978-80-244-6065-9)

M.A.P.S. Num. 16 – Obyvatelstvo Česka: index ekonomického zatížení (ISBN 978-80-244-6066-6)

Pro tištěné výstupy, prosím, kontaktujte Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci.

Ostatní výstupy projektu

Výzkum a aplikace metod geoinformatiky pro řešení prostorových jevů reálného světa

Doba řešení: 2019 - 2020 | Zdroj financování: IGA

IGA_PrF_2019_014

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Doba řešení: 2016 - 2019 | Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Základní cíle: a) Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů b) Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí c) Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě akčního výzkumu

Inovativní metody hodnocení a pokročilé analýzy prostorově založených systémů

Doba řešení: 2018 - 2019 | Zdroj financování: IGA

IGA_PrF_2018_028

PŘÍRODA – PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel

Doba řešení: 2017 - 2019 | Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na posílení pedagogických kompetencí učitelů ZŠ a víceletých gymnázií v přírodovědných předmětech (biologie, chemie, fyzika, zeměpis a mezipředmětový přesah polytechnické výchovy a matematiky) prostřednictvím propojení pedagogického světa teoretického a praktického na bázi Společenství praxí, které provedou 2 cykly akčního výzkumu důrazem na individuální potenciál každého žáka. Metodické výstupy projektu zohlední potřeby žáků nadaných, intaktních, a se speciálními potřebami.

Významné stromy – živé symboly národní a kulturní identity

Doba řešení: 2018 - 2022 | Zdroj financování: NAKI II

Projekt si klade za svůj hlavní cíl vyplnit existující znalostní mezeru v oblasti aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity se zaměřením na její živé symbolické nositele v krajině našeho domova – na významné stromy. Dílčí cíle projektu zahrnují: Vypracování typologie významných stromů v ČR; identifikaci příkladů dobré praxe v ČR, opírajících se o významné stromy jako symboly kulturní a regionální identity; výzkumné testování moderních neinvazních metod akustické tomografie a vodního potenciálu k hodnocení provozního a zdravotního stavu významných stromů jako základ pro návazné vypracování certifikované metodiky identifikace a hodnocení významných stromů; návazně na tuto metodiku realizovat vývoj software Registr významných stromů ČR včetně webové a mobilní aplikace; přípravu certifikované metodiky péče o významné stromy zohledňující jejich specifika a vývoj navazujícího software k ekonomickému oceňování významných stromů jako biotopů v kulturní krajině; monografické zpracování vazby nehmotné lidové kultury na významné stromy; průběžnou prezentaci výsledků projektu odborné i laické veřejnosti s cílem podpořit vnímání významných stromů v kontextu národní a kulturní identity.

Projekt by měl také přispět k propojení památkové péče a ochrany přírody do společného a systematicky realizovaného úsilí k trvale udržitelné péči o významné stromy v rámci ochrany a managementu našeho kulturního dědictví a entit místní identity.

Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (SAMMWAP)

Doba řešení: 2018 - 2021 | Zdroj financování: TA ČR

Cílem projektu je vyvinout a nasadit do provozu monitorovací systém pro kontinuální bezkontaktní sledování vlivu průmyslových aktivit na kvalitu a kvantitu zdrojů podzemních vod využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Výsledné řešení bude implementovat pokročilé systémy zpracování dat a řízení
rizik. Ověřený provoz bude realizován v reálných podmínkách na Ostravsku (post těžební oblasti) a strategické průmyslové zóny Holešov. Hlavní výstupy budou realizovány i uplatněny do data ukončení projektu.

Projekt vychází ze znalostní báze jednotlivých řešitelů a jejich integrací vytvoří řešení na trhu absentující. Hlavní inovativní prvek našeho řešení představuje automatizace celého postupu od sběru dat, přes základní analýzy až po vyhodnocení stavu s napojením na systémy krizového managementu. Stav lokality bude
díky online řešení pod neustálou kontrolou, data budou vždy jednoznačně identifikovatelná a s ohledem na prostorové pojetí řešení bude možno přesně lokalizovat problémové úseky. Projekt přímo reaguje na poptávku správců strategických průmyslových zón, oblasti rozvoje regionů, na „smart“ monitorovací systém umožňující koexistenci průmyslových aktivit v aktuálních environmentálních podmínkách. Rovněž reaguje na celospolečenský problém ubývajících zdrojů podzemní vody.

RODOGEMA: Rozvoj doktorských studijních programů na UP propojením výuky a výzkumu v geovědních a matematických oborech

Doba řešení: 2017 - 2022 | Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt rozvíjí doktorské studijní programy Geografie, Geologie, Matematika a Aplikovaná matematika na PřF UP Olomouc multidisciplinárním propojením výuky a výzkumu zaměřeným na společná geovědní a matematická témata. Projekt sdružuje dva geovědní a dva matematické doktorské programy a hlavní důraz klade na modernizaci jejich obsahů intenzivnějším výzkumem na zahraničních stážích studentů a zapojení studentů do výzkumných týmů s vysokým podílem internacionalizace.

GeoSpatial Summer School 2017 (G3S)

Doba řešení: 2017 - 2017 | Zdroj financování: Visegrad Fund, no. 21610453 | Web projektu

Spatial Exploration of Economic Data – methods of intetrdisciplinary analytics (Spationomy)

Doba řešení: 2016 - 2019 | Zdroj financování: Erasmus+, KA2 Strategic partnership, no. 2016-1-CZ01-KA203-024040 | Web projektu

Adaptace nástrojů pro modelování změn biodiverzity

Doba řešení: 2017 - 2017 | Zdroj financování: UVGZ AV ČR, v.v.i.

 

Předmětem je  adaptace nástrojů pro modelování změn biodiverzity. Použitými modely jsou a) GLOBIO - poskytující informace o možném ohrožení biodiverzity a b) MARXAN  -  generující podklady pro strategii ochrany biodiverzity.

Topographic data for study of ecological genomics and spatial distribution of legume

Doba řešení: 2017 - 2018 | Zdroj financování: The German Aerospace Center (DLR)

Application of geoinformatical and biochemical approaches for analysis of honey bee colony losses

Doba řešení: 2017 - 2018 | Zdroj financování: AKTION

Thanks to the cooperation initiated by AKTION we were able to quantify honey bee colony losses in a comparable manner in the Czech Republic and in Austria in last three years. The project generates unique data and knowledge for both countries. The data of the year 2016 was incorporated in a scientific publication that is currently in press (Brodschneider et al., in press). We will continue with monitoring of honey bee colony losses in both countries, and again, obtained data will, next to own analysis, be provided to the association COLOSS for European analysis. On the Czech-Austrian level we will follow the previous ideas – to calculate the economic impact of losses and honey bee immunity research. This year additionally includes the geoinformatical analysis of collected data. We also include exchange laboratory know-how and education of students in our research cooperation

TouchIt3D

Doba řešení: 2015 - 2016 | Zdroj financování: Technologická agentura České republiky (TAČR)

Proof of Concept PoC_0209_TouchMaps

v rámci  TG01010080 Efektivní transfer znalostí Univerzity Palackého v Olomouci do praxe

 

Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké – výzkum, prezentace a management

Doba řešení: 2016 - 2020 | Zdroj financování: MK DG16P02B014 (NAKI II)

Evropská kulturní krajina s historickými hodnotami je zrcadlem vývoje kulturní identity na národní i regionální úrovni. Zároveň je kulturní krajina i prostorem pro zachování a udržitelný rozvoj mnoha klíčových prvků kulturní identity. Hlavním cílem předkládaného projektu je přispět k udržitelnému rozvoji regionální kulturní identity prostřednictvím aplikovaného výzkumu kulturního dědictví v krajině historického území Arcidiecéze olomoucké (ADO). Dílčími cíli projektu jsou: (1) Návrh udržitelného managementu sakrálních památek, které chrání část evropského přírodního dědictví, vázaného existencí právě na sakrální památky v krajině. Přispět tak k odstranění bariér mezi památkovou péčí a ochranou přírody při ochraně kulturního dědictví. (2) Využití aplikovaného výzkumu kulturní krajiny ADO metodami historické geografie pro prezentaci vybraných typů drobných a technických památek v krajině prostřednictvím vzdělávací softwarové aplikace a výstavy. (3) Identifikace nehmotného kulturního dědictví krajiny ADO (estetika krajiny, myslivost jako národní kulturní památka) inovativními přístupy aplikovaného výzkumu. Výsledky tohoto aplikovaného výzkumu směrovat k praktickému využití potenciálního ekonomického přínosu duchovního kulturního dědictví krajiny ADO.

Obnova technického vybavení učebny DPZ

Doba řešení: 2016 - 2016 | Zdroj financování: UPOL FRUP 038 2016

Projekt je sestaven za účelem obnovy technického vybavení učebny dálkového průzkumu na Katedře geoinformatiky PřF UP Olomouc.

Analýza a vyhodnocení obsahu územně analytických podkladů krajů

Doba řešení: 2015 - 2015 | Zdroj financování: Krajský úřad Olomouckého kraje

Obsahem zakázky bylo analyzovat a vyhodnotit obsah územně analytických podkladů krajů a následně navrhnout změny v aktuální metodice zpracování rozboru udržitelného rozvoje území Olomouckého kraje. Výstupem projektu je výzkumná zpráva. 

Pokročilý monitoring, prostorové analýzy a vizualizace městské krajiny

Doba řešení: 2016 - 2017 | Zdroj financování: IGA_PrF_2016_008, SPP: 433105131/31 | Web projektu

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Ve druhé polovině 20. a na počátku 21. století proběhl v mnoha oblastech po celém světě rychlý růst související s rozšiřování městské krajiny, což přineslo do těchto oblastí celou řadu problémů. Regulací těchto změn se zabývaly především různé úrovně státní správy a samosprávy, především prostřednictvím územního plánování. Plánování obvykle bere v úvahu jak současný, tak také předchozí stav řešeného území, aby bylo možné co nejpřesněji predikovat stav budoucí. Tento projekt se zaměřuje na kombinaci bezkontaktních metod sběru dat (dálkového průzkumu Země), jejich následnou prostorovou analýzu a pokročilou geovizualizaci pomocí webových aplikací a 3D tisku za účelem poskytnutí kvalitnějších výsledků pro management městské krajiny. Hlavním cílem projektu je pomocí zmíněných metod ve vybraných městech v Evropě identifikovat, kvantifikovat a analyzovat konkrétní změny městské a příměstské krajiny, která proběhly v posledních třech desetiletích (1985-2015). Pro výzkum bylo vybráno 5 středoevropských měst z bývalého “komunistického bloku”. Města jsou přibližně srovnatelná svojí velikosti, charakterem a prostorovou strukturou. Výběr měst navazuje na dřívější výzkumné aktivity KGI PřF UP, v rámci kterých byly pro tato města pořízeny vybrané datové sady a družicové snímky. Jedná se o město Ostrava (CZ), Leipzig (DE), Košice (SK), Katowice (PL) a Székesfehérvár (HU). Projekt je rozdělen do tří hlavních klíčových aktivit (KA), které na sebe navazují a tvoří tak ucelený rámec výzkumu zaměřeného na analýzy městské krajiny. Rozdělení na hlavní KA sleduje standardní postup při práci s geodaty (sběr dat, analýza, vizualizace).

KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA 1 - Sběr dat a jejich pokročilý management V rámci této klíčové aktivity proběhne především sběr a interpretace primárních dat pořízených pomocí leteckého snímkování (ve viditelném a tepelném spektru) a dále potom agregace nejrůznějších datových zdrojů do jednotné databáze, která umožní jednodušší a efektivnější analytickou činnost. Práce s daty bude dále zajištěna vzdáleným přístupem do databáze, či její replikované verze, a následnou synchronizací změn do hlavní databáze.

KA 2 - Prostorové analýzy a modelování městské krajiny Tato klíčová aktivita bude rozdělena do několika dílčích aktivit, které navazují na dřívější studie řešené jednotlivými zapojenými pracovníky nebo studenty. Přínosem tohoto projektu bude právě propojení těchto aktivit do ucelené pokročilé prostorové analýzy, díky které bude možné analyzovat, kvantifikovat a částečně také predikovat vývoj městského prostředí vybraných měst.

Dílčí klíčové aktivity:

KA 2.1 Územní potenciál pro rozvoj

KA 2.2 Index chodeckosti

KA 2.3 Gravitační modely

KA 2.4 Centra měst

KA 2.5 CityMetrics 

KA 2.6 Dopravní charakter a jeho vliv na udržitelný rozvoj

KA 3 Pokročilá geovizualizace V rámci této KA bude vizualizace soustředěna do dvou základních oblastí, v rámci kterých vzniknou dva hlavní výstupy: 1) flexibilní interaktivní webová aplikace sloužící k porovnání různých charakteristik městské krajiny a 2) 3D modely výsledků analýz vytvořené pomocí 3D tisku

Dílčí klíčové aktivity:

KA 3.1 Pokročilá geovizualizace v prostředí webu

KA 3.2 Tvorba 3D vizualizací pomocí multimateriálového a plnobarevného 3D tisku

VÝSTUPY PROJEKTU

Přínosem projektu bude integrace pokročilých metod sběru, analýzy a vizualizace  geodat, která přinese nové poznatky o struktuře studovaných měst, jejich charakteru, vývoji a rozvojovém potenciálu. Výsledky projektu budou jak vědeckého, tak aplikačního charakteru. Z praktických výstupů lze zmínit vytvořené databáze, webovou aplikaci, skritpy, toolboxy a dílčí tematické mapy. Výsledky projektu budou prezentovány v odborných kruzích formou konferenčních příspěvků, recenzovaných článků a také v podobě specializovaných map s odborným obsahem.

ERASMUS+ GeoS4S GeoServiced-4-Sustainability (University of Salzburg)

Doba řešení: 2015 - 2018 | Zdroj financování: ERASMUS+ | Web projektu

NEWS!!!

Teaching Materials of 20 innovative modules jointly developed by the partners are now available on an ePlatform for free. These Modules are integrated within the study program as the C courses (officially marked as New Issues of Geosciences). More details about the project are available at http://geos4s.zgis.at.

INTRODUCTION
Ensuring social, economic and environmental sustainability is one major aim of all the countries but priorities are not the same world over. The partner countries, China and Thailand, are fast growing economies attracting a significant share of Foreign Direct Investment but facing a number of social and environmental challenges. Growing cities, expanding industry and increasing pollution of air, water and soil are big problems in both the countries which have several adverse effects on the society, environment and sustainable development. Applications of Geospatial technologies and methodologies in socio‐economic analysis, natural resource management, economic planning, environmental management, sustainable development etc. have been well established during the last decades. However, Geospatial job‐market is largely controlled by International companies and these are in continuous pressure of delivering cost‐effective services and products. Although Geospatial education has been introduced at several HEIs in China and Thailand but the courses are largely taught in local language medium. Thailand is also a member of ASEAN Economic Community which is becoming a formal block of 10 countries in 2015. Due to these facts, both China and Thailand are making a number of efforts to internationalise their education systems which can be achieved faster by expanding international cooperation.

OBJECTIVES

 • Design the structure and syllabi of 20 innovative modules
 • Develop case study based teaching / learning materials
 • Give ‘hands-on’ practical training of delivering and working with the modules
 • Launch an e-Learning platform for open and free access to the teaching / learning materials
 • Initiate a framework for awarding ‘International Geospatial Qualification Certificate’ to those completing 30 ECTS courses from these modules.

PARTNERS

Coordinating Institution

AUSTRIA:
- Interfaculty Department of Geoinformatics - Z_GIS, University of Salzburg, Salzburg

Partner Institutions

CZECH REPUBLIC
- Palacky University, OloloucGERMANY:
- University of Sustainable Development, Eberswalde

NETHERLANDS:
- VU University, Amsterdam

CHINA:
- Nanjing Normal University, Nanjing
- Wuhan University, Wuhan
- Xinjiang Institute of Ecology and Geography - CAS, Urumqi

THAILAND:
- Asian Institute of Technology, Pathumthani
-
Chiang Mai University, Chiang Mai
- King Mongkut's University of Technology Thornburi

OUTCOMES

 • Syllabi and Learning / Teaching Materials of 20 innovative modules jointly developed by the partners.
  • Materials (20 GeoS4S Modules) are available on an ePlatform for free. These Modules are integrated within the study program as the C courses (officially marked as New Issues of Geosciences)
 • 20 faculty members trained in designing and developing the learning / teaching materials of the 20 modules.
 • 50 Faculty members and 150 students trained in working with and delivering learning / teaching materials of the newly developed 20 innovative modules.
 • An e-Learning platform containing learning / teaching materials of the 20 innovative modules for open and free access worldwide.
 • A framework for awarding an ‘International Geospatial Qualification Certificate’.

Bezkontaktní monitorování a časoprostorové modelování variability vybraných diferenciačních vlastností

Doba řešení: 2015 - 2017 | Zdroj financování: TAČR - alfa | Web projektu

Cílem projektu je aplikace pokročilých geoinformačních technologií ve výzkumu variability diferenciačních půdních vlastností a jejich dynamiky.
Dílčími výzkumnými směry je testovat nové přístupy ke sběru dat s využitím obrazových technik v oblasti
multispektrálního snímání, využití bezdrátových senzorových sítí (AWSN) se zapojením umělé inteligence (neuronové sítě, znalostní báze...).

Prostorové simulační modelování dostupnosti

Doba řešení: 2014 - 2016 | Zdroj financování: GaČR - reg. č. 14-26831S

Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice

Doba řešení: 2014 - 2015 | Zdroj financování: TA ČR - Omega | Web projektu

Cílem projektu je zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice v České republice prostřednictvím zvýšení informovanosti v řešené problematice. Návrh projektu podpořili svým vyjádřením představitelé Zeměměřického úřadu (ZÚ), Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK),  Kartografické společnosti České republiky (KS ČR) a České asociace pro geoinformace (CAGI).

Inovace výuky kartografie na Přírodovědecké fakultě UP

Doba řešení: 2014 - 2015 | Zdroj financování: FRUP_2014_2_096 | Web projektu

Hlavním cílem projektu je inovace výuky kartografie na UP, a to tak, aby odpovídala nejmodernějším trendům a poskytovala studentům kartografické vzdělání na nejvyšší možné úrovni.

Hodnocení, analýzy a vývoj nástrojů pro vizualizace prostorových systémů

Doba řešení: 2014 - 2015 | Zdroj financování: IGA_PrF_2014007 | Web projektu

Projekt je zaměřen na kartografický a geoinformatický výzkum v oblastech hodnocení a analýz vizualizací prostorových systémů, s důrazem na vývoj nových nástrojů a jejich uplatnitelnost v kartografickém výzkumu. Hlavními cíli projektu jsou podpora kartografického výzkumu v hodnocení vizualizací prostorových systémů při využití technologie eye-tracking a vývoj nových nástrojů pro publikování kartografické produkce Katedry geoinformatiky na internetu.

Prostorové simulační modelování dostupnosti

Doba řešení: 2014 - 2015 | Zdroj financování: GaČR - reg. č. 14-26831S

...

Statistické inference nad daty ze senzorů a senzorových sítí – předzpracování, modelování, verifikac

Doba řešení: 2013 - 2014 | Zdroj financování: IGA

Stručná charakteristika projektu Předkládaný studentský projekt je zaměřen na moderní téma environmentálního modelování nad daty pořízenými ze senzorů a senzorových sítí za využití metod vícerozměrné statistické analýzy, regresní analýzy, fuzzy teorie, metod cloud-computingu a prostorové vizualizace. 

Inovace předmětu Skriptování pro geografické informační systémy

Doba řešení: 2012 - 2012 | Zdroj financování: FRVŠ č.52 F1a

Projekt inovuje náplň předmětu s kódem KGI/SKRI a názvem "Skriptování v GIS". Inovace programování je zaměřena na sestavování pokročilých postupů pomocí technik vizuálního programování (Visual Programming Language - VPL), které jsou dostupné v softwaru ArcGIS. Inovace se také dotkne předmětu CAD, kde bude probrán Work Flow Designer v AutoCAD Map 3D. Řešitelem je Z. Dobešová.

Inovace výuky kartometrie s využitím pokročilých geoinformačních nástrojů

Doba řešení: 2012 - 2012 | Zdroj financování: FRVŠ

Projekt Inovace výuky kartometrie s využitím pokročilých geoinformačních nástrojů je koncipován jako inovace předmětu Kartometrie. V tomto předmětu jsou studenti seznámeni s metodami a přístroji určenými k měření na analogových a digitálních mapách.

InDOG – Inovace doktorského studia Geoinformatika a kartografie

Doba řešení: 2012 - 2015 | Zdroj financování: OPVK 2.2 - CZ.1.07/2.2.00/28.0078 | Web projektu

Cílem projektu je inovovace studia doktorských oborů na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na geoinformatiku a kartografii (s dopadem na studenty jiných vysokých škol v ČR podobného zaměření) podporou zaměření studia na nejnovější digitální technologie.
Snahou projektu je vytvoření kvalitních podmínek pro moderní a plnohodnotnou přípravu studentů doktorského studia geoinformatiky a kartografie. 

IGA 2012 – Maloformátové snímkování při studiu vlivu heterogenity povrchu na charakter stanoviště

Doba řešení: 2012 - 2013 | Zdroj financování: IGA UPOL, PrF_2012_007 | Web projektu

Hlavním cílem projektu je rozvinout maloformátové snímkování krajiny v integraci s kontinuálním sběrem pozemních dat pomocí senzorových systémů a získané poznatky aplikovat v oblasti fenoklimatologie. Cíle bude dosaženo naplněním dílčích klíčových aktivit:

StatGISTeam

Doba řešení: 2012 - 2015 | Zdroj financování: OPVK | Web projektu

Projekt je zaměřen na budování dvou výzkumně-vzdělávacích týmů vedených předními světovými odborníky v oblasti matematické statistiky a modelování přírodních jevů (hazardů - povodně, sesuvy, ekologické modelování, urbanizační procesy apod.) s vazbou na možné zapojení do mezinárodních sítí a programů.

NeoCartoLink – Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace

Doba řešení: 2012 - 2014 | Zdroj financování: OP VK 2.4 - CZ.1.07/2.4.00/31.0010 | Web projektu

Cílem projektu je vytvoření produktivního partnerství mezi institucemi terciárního vzdělávání. Projekt si klade ambice intenzivněji propojit výzkumné, pedagogické a aplikační odborníky společně se studenty kartografie do znalostní platformy v oblasti tvorby, vizualizace, reprezentace a publikace geografických dat s cílem zvýšit odbornost především importem a sdílením zahraničních poznatků a zkušeností a jejich šířením pomocí seminářů a konzultací, účastí na zahraničních stážích a konferencích.

Innovative green technology for smart energy saving on existing residential buildings with centraliz

Doba řešení: 2012 - 2014 | Zdroj financování: FP7 | Web projektu

Objective: The existing building stock in European countries accounts for over 40% of final energy consumption in the European Union (EU) member states, of which residential use represents 63% of total energy consumption in the buildings sector. In this scenario, the EcoThermo proposal will address specific needs and will pursue challenges in order to introduce breakthrough technologies into the market.

Centrum teorie vzdělávání přírodovědných oborů

Doba řešení: 2012 - 2015 | Zdroj financování: OP VK CZ.1.07/2.3.00/20166 | Web projektu

BotanGIS – Inovace a zvýšení atraktivity studia botaniky s využitím geoinformačních technologií

Doba řešení: 2011 - 2013 | Zdroj financování: OPVK 2.2 | Web projektu

Projekt se zaměřuje na inovaci a zvýšení atraktivity studijních oborů botaniky a geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a prohloubení mezioborové spolupráce. Cílem projektu je inovace studia botaniky vytvořením botanického geoinformačního systému BOTANGIS a inovace studia geoinformatiky praktickou přípravou a ověřením informačního systému. Výstupem projektu je botanický informační systém a studijní, výukové a metodické materiály pro oba studijní obory.

Integration of the sensor network and the small format remote sensing for prediction of the snow…

Doba řešení: 2011 - 2011 | Zdroj financování: EHP a FM Norska

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska.

Eklima2

Doba řešení: 2011 - 2011 | Zdroj financování: CHMU

Pokračování projektu Eklima

POVIZ

Doba řešení: 2011 - 2012 | Zdroj financování: IREAS

E-learningový portál pro podporu vzdělávání v oblasti ŽP, projektových a podnikatelských dovedností.

GEOINFONET – Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice

Doba řešení: 2011 - 2014 | Zdroj financování: OP VK 2.4 | Web projektu

Projekt podpoří spolupráci mezi subjekty zabývajícími se vzděláváním, výzkumem, vývojem a aplikací geoinformatiky. Vytvořením sítě GeoInfoNET dojde k prohloubení spolupráce mezi subjekty (stáže, přednášky, exkurze), zvýšení odborných znalostí a dovedností (přednášky a workshopy), získání komunikačních dovedností (vzdělávací kurzy) cílové skupiny, což přispěje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.

Pokročilé síťové analýzy a logistika v geoinformatice

Doba řešení: 2011 - 2011 | Zdroj financování: FRVŠ

Projekt Pokročilé síťové analýzy a logistika v geoinformatice je koncipován jako inovace předmětu Geoinformatika v socioekonomické geografii, ve kterém studenti aplikuji znalosti z oblastí socioekonomické geografie s přístupy a metodami geografických informačních systémů (GIS). Studenti se ve vybraných cvičeních a přednáškách podrobně seznámí s využitím pokročilých síťových analýz v oblastech územního plánování, logistiky a geomarketingu na úlohách modelování dopravní dostupnosti, lokačně-alokačně

POPRAR – Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji

Doba řešení: 2011 - 2014 | Zdroj financování: OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0303 | Web projektu

Výzkum pohybu osob na styku urbánního a suburbánního prostoru olomouckého regionu

Doba řešení: 2010 - 2011 | Zdroj financování: Vnitřní grant UP (PrF _2010_14) | Web projektu

Projekt se skládá ze šesti dílčích aktivit, které přinesou nové poznatky o pohybu osob a využití jednotlivých částí území. Nejprve budou stanoveny hranice urbanizovaného a suburbanizovaného prostoru v rámci olomouckého regionu. V druhém kroku projektu bude za pomocí technologií GPS, GIS, DPZ proveden sběr dat o pohybu osob. V rámci třetí aktivity bude analyzována představa vybraných respondentů o rozmístění funkčních ploch a bude vymezeno optimální rozložení funkčních ploch dle představ dotázaných osob. Po dokončení terénního sběru dat budou data analyzována v prostředí GIS pro vyhodnocení prostorových vazeb v území a pro vyhodnocení dominantních směrů pohybu obyvatelstva. Výsledky analýzy budou sloužit jako základ pro predikci vývoje a budoucího stavu území a jako základ pro vymezení urbanizačních procesů. Důležitou součástí projektu bude průběžná a zejména závěrečná vizualizace v podobě analytických a syntetických map.

Turistický multimediální průvodce Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie (OLINA)

Doba řešení: 2010 - 2011 | Zdroj financování: ROP-Střední Morava CZ.1.12/3.1.00/14.00664 | Web projektu

Turistický multimediální průvodce Olomoucí pro mobilní telekomunikační technologie" je moderním řešením zajištění kvalitní turistické informovanosti, které na území města v současné době neexistuje. Důvodem realizace projektu je zkvalitnění doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro ČR.
Průvodce představuje programovou aplikaci obsahující turistické informace v atraktivní formě ovládané interaktivním prostředím.
Projekt je určen především pro turisty, kteří navštíví město a také obyvatele.

Collaborating in understanding of an uncertainity in natural phenomenons using GIS visualisations

Doba řešení: 2010 - 2010 | Zdroj financování: EEA grants, Norway grants

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska.

Bezdrátový kontinuální monitoring

Doba řešení: 2010 - 2010 | Zdroj financování: FRVŠ

Projekt Bezdrátový kontinuální monitoring je zamýšlen jako doplnění předmětu Modelování přírodních hazardů o skutečná data získaná kontinuálním měřením pomocí telemetrické stanice a souborem čidel. Naměřená data budou využívána jako výchozí typ dat pro modelování přírodních hazardů. Výstupem projektu bude sada cvičení v elektronické podobě založených na datech získaných z čidel bezdrátovou technologií.

Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury ČR přírodními hazardy

Doba řešení: 2010 - 2012 | Zdroj financování: 1F84B/019/120 | Web projektu

Hlavním cílem projektu je stanovit míru rizika vyplývající z možného postižení dopravní infrastruktury ČR (sítě významných silnic a železnic) přírodními hazardy. Riziko bude vyjádřeno jako součin zranitelnosti jednotlivých částí sítí pozemních komunikací a pravděpodobnosti výskytu přírodní pohromy v daném místě. Zranitelnost bude vycházet z důležitosti daného úseku komunikací, ceny jeho výstavby, resp opravy a nepřímých nákladů vzniklých jeho dočasným vyřazením z provozu.

Zvýšení konkurenceschopnosti studentů geoinformatiky inovací studia výpočetně náročnými metodami

Doba řešení: 2010 - 2013 | Zdroj financování: OPVK 2.2. | Web projektu

Projekt představuje společnou iniciativu dvou vysokých škol ČR, podílejících se na přípravě geoinformatiků s cílem inovovat stávající gramotnost svých budoucích absolventů o moderní výpočtové metody, tzv. Geocomputation a tím zvýšit jejich konkurenceschopnost na tuzemském trhu práce, ale i konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku.
Cílem je obohacení přípravy geoinformatiků o nové moderní výpočtové metody (geocomputation) při řešení
různých prostorových úloh se zaměřením na teorie a aplikace.

Tvorba internetového atlasu v počítačové kartografii

Doba řešení: 2010 - 2010 | Zdroj financování: FRVŠ č. 2788/2010 | Web projektu

Zpracování výkresů Územně analytických podkladů ORP Olomouc

Doba řešení: 2010 - 2010 | Zdroj financování: | Web projektu

Předmětem této zakázky bylo zpracování výkresů 1. aktualizace územně analytických podkladů ORP Olomouc. Výstupem zakázky byl: výkres hodnot území, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území a výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích. 

Inovace předmětu Mapování a hodnocení změn v krajině pomocí geoinformačních technologií

Doba řešení: 2009 - 2009 | Zdroj financování: FRVŠ 1482/2009

Projekt umožní individuální sběr bezkontaktních informací o struktuře krajiny, zpracovávat pokročilé analýzy heterogenity krajiny a predikční modely vývoje v prostředí GIS nástrojů s následným využitím ve výuce a výzkumu a monitoring vybraných segmentů krajiny.

Enviromentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi

Doba řešení: 2009 - 2012 | Zdroj financování: OP - Vzdělání pro konkurenceschopnost | Web projektu

Cílem projektu ENVIrUP je zvýšit vzdělanostní úroveň a zvláště praktické dovednosti VŠ studentů - budoucích pedagogů, pracovníků státní správy a dalších institucí v ochraně přírody a environmentální výchově. Absolventi projektových aktivit budou mít lepší možnost uplatnění v budoucím profesním životě. 
V rámci projektu budou vytvořeny nové a inovované stávající kurzy, vydány vzdělávací materiály pro tyto kurzy, realizovány odborné stáže u budoucích zaměstnavatelů, vzděláváni pracovníci univerzity v oblasti jazyků a odborných kompetencí, realizováno poradenství pro uchazeče o studium na VŠ.
Projekt je realizován týmem pracovníků pedagogické a přírodovědecké fakulty UP (katedry: biologie, ekologie a ŽP, geoinformatika, rozvojová studia) ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Tvorba studijních materiálů pro výuku programových prostředků GeoMedia Professional

Doba řešení: 2009 - 2009 | Zdroj financování: FRVŠ

Projekt je zaměřen na tvorbu zcela nových elektronických studijních materiálů pro výuku předmětu Programových prostředků GIS – GeoMedia Professional, které by měly podpořit a rozvíjet schopnost studentů ovládat tento GIS software a zároveň splnit jejich požadavky na pomoc při samostatném řešení různých GIS úloh. Studijní materiály budou uspořádány ve formě multimediální webové aplikace umístěné na serveru Katedry geoinformatiky, Přírodovědecké fakulty, Univerzity Palackého.

Symbologie a návrh mapové kompozice výkresů územně analytických podkladů obcí

Doba řešení: 2009 - 2009 | Zdroj financování: Krajský úřad Olomouckého kraje

Cílem projektu bylo vypracování znakového klíče pro údaje o území a návrhu mapové kompozice výkresů územně analytických podkladů definovaných vyhláškou č.  500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  Znakový klíč byl navržen v prostředí ArcGIS 9.3.1.

Inteligentní systém pro interaktivní podporu tvorby tematických map

Doba řešení: 2009 - 2011 | Zdroj financování: GAČR GA205/09/1159 | Web projektu

Projekt se zabývá návrhem inteligentního systému, sloužícího uživateli pro interaktivní podporu tvorby map. Východiskem pro vznik tohoto systému je zvyšující se počet uživatelů, kteří neznají základní kartografická pravidla pro tvorbu map. Tito uživatelé pak přistupují k tvorbě map intuitivně. Nepoužívají základní systém zákonů, zásad a pouček kartografie. Výsledné mapy pak často neplní své stanovené cíle a funkce. Cílem projektu je sestavení báze kartografických znalostí, poskytující uživateli podporu při interaktivní tvorbě map. Báze znalostí bude spravována v prostředí inteligentního systému. Bude integrována do funkčního celku s programovým zajištěním pro interaktivní tvorbu map. Systém podpoří tvůrce mapy v situaci, kdy bude hledat kartograficky správný postup. Podpoří ho při zpracování dílčích operací používaných při interaktivní tvorbě a vizualizaci map. Navržená báze znalostí, spolu s inteligentním systémem, mají zamezit vzniku hrubých chyb, které odporují zažitým kartografickým zákonům, zásadám, poučkám a doporučením používaných při zpracování prostorových dat do mapy.

Metody umělé inteligence v GIS

Doba řešení: 2009 - 2012 | Zdroj financování: GAČR 205/09/1079

Identifikace hydrofyzikálních vlastností způsobujících gravitačně podmíněné proudění v porézních m.

Doba řešení: 2008 - 2010 | Zdroj financování: GAČR 526/08/1016

Cílem projektu je identifikovat podmínky, při kterých dochází ke vzniku preferenčních drah při proudění kapaliny v porézním materiálu a stanovit prahovou výšku kapalinného tělesa, jejíž překročení vyvolá destabilizaci distribuce kapaliny v porézním tělese. Bude testován vliv těchto parametrů: efektivní poloměr póru, kontaktní úhel mezi pevnou, kapalnou a plynnou fází, intenzita infiltrace kapaliny, objem kapaliny v porézním materiálu. Experimentální metody: vizualizace proudění kapaliny v porézním materiálu, měření volné drenáže z porézního materiálu, separace hydrogramu odtoku na dvou malých povodích při monitorovaném dešti, tenzometrickém tlaku půdní vody a objemu vody v půdě. Počítačová simulace transportu kapaliny v porézním materiálu bude prováděna na třech úrovních. Makroskopická: Richardsova rovnice založená na kontinuálním modelu. Mikroskopická: celulární automaty. Mezoskopická: simulace v rámci síťového popisu (teorie perkolace).

Významné vyhlídkové body v ORP Olomouc

Doba řešení: 2008 - 2008 | Zdroj financování: Magistrát města Olomouce

V projektu bylo řešeno zpracování jevu významný vyhlídkový bod pro pořizováni územně analytickéch podkladů pro ORP Olomouc. V rámci projektu bylo pro tyto body naplněn předem navržený datový model a vytvořeny mapy viditelných a zastíněných ploch na území ORP Olomouc. Tomuto však předcházelo vytvoření přesných digitálních modelů reliéfu se zohledněním výšky budov a vegetačního pokryvu, které sloužily jako podklady pro analýzy viditelnosti. Výsledkem těchto analýz zpracovaných v produktech ESRI pak byly digitální vrstvy linií výhledu a polygony viditelnosti. Nedílnou součástí zpracování tété tematiky bylo i vlastní terénní šetření

Evaluation of cartographic functionality in GIS software

Doba řešení: 2008 - 2009 | Zdroj financování: International Visegrad Fund No. 20810129

The aim is preparing of methodology for evaluating the geospatial software projects. The main evaluated functionality will be cartographic functionalities and conception of creating thematic map output.

Sbírka příkladů AutoCAD Raster Design

Doba řešení: 2008 - 2008 | Zdroj financování: Autodesk Academia Grant

Záměrem projektu bylo vytvoření výukového materiálu formou sbírky příkladů, která  prakticky demonstruje práci v programu AutoCAD Raster Design, který je nadstavbou pro programu AutoCAD Map 3D.

Na příkladech je názorně vysvětlen správný postup při řešení úloh s ukázkou výstupů. Jsou zpracovány úlohy týkající se všech základních funkcí, které lze provádět (práce se skenovanými plány, automatická vektorizace rastrů, zvýrazňování rastrů a editace rastrů, zobrazování digitální modelů reliéfu a leteckých a družicových snímků, rozpoznávání znaků).

Výsledkem je studijní text s doprovodnými cvičnými daty vydanými Vydavatelstvím Univerzity Palackého ve formě CD.

Studijní text je zpracován pro verzi produktu AutoCAD Map 3D 2009 a AutoCAD Raster Design 2009. 

Implementace informačního systému pro obec Valašské Klobouky

Doba řešení: 2008 - 2009 | Zdroj financování: MěU Valašské Klobouky

Cílem projektu je implementace informačního systému území pro území ORP Valašské Klobouky. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je tvorba dat pro pasport zeleně a základního pasportu komunikací, jakož i integrace dat stávajících. 
Implementací se rozumí instalace informačního systému, uživatelské nastavení informačního systému podle požadavků objednatele a integrace informačního systému do stávajících systémů objednatele.

Evidence dat ÚAP

Doba řešení: 2008 - 2009 | Zdroj financování:

Projekt řeší návrh databáze Evidence dat ÚAP. Databáze umožňuje evidovat příjem a postupy zpracování dat, který předávají poskytovatelé Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru územního plánu a stavebního řádu. Zpracovaná data slouží pro přípravu územně analytických podkladu. Evidence poskytnutých dat umožňuje přehlednou správu přijatých dat včetně sledování aktualizací a stavu naplněnosti datového modelu ÚAP.

Percepce geoprostoru prostřednictvím tyflomap moderního typu

Doba řešení: 2008 - 2010 | Zdroj financování: GA ČR 406/08/1031 | Web projektu

Cílem řešení projektu je zhodnotit a rozpracovat aspekty interpretace a percepce geoprostorou prostřednictvím prostorových informací na tyflomapách moderního typu z pohledu současného stavu technologie kartografické tvorby v ČR. Snahou řešitelského kolektivu je přiblížit českou produkci tyflomap a tyfloatlasů světové kartografické tvorbě pro nevidomé a slabozraké a zprostředkování možností další tvorby tyflomap pro komunitu zrakově postižených.

Struktura komunálního odpadu v závislosti na době a místu vzniku z pohledu další využitelnosti obsaž

Doba řešení: 2008 - 2010 | Zdroj financování: VaV MŽP SP/2F1/166/08 | Web projektu

Hlavní řešitel: Katedra ekologie a životního prostředí PřF UPOL

Analýza a modelování dynamiky prostorových vazeb ekotonů v prostředí GIS

Doba řešení: 2007 - 2009 | Zdroj financování: GAČR 205/07/0821 | Web projektu

Projekt zkoumá prostorovou organizaci a dynamiku krajiny prostřednictvím studia hranice krajinných složek –ekotonů na základě studia historických a současných map sleduje vývoj a změny krajiny od poloviny 18. stol. Zabývá se typologií, hierarchií, stabilitou, propustností ekotonů, jejich vizualizací a cílem je odhalení optimální struktury krajiny a prognóza vývoje na základě poznání ekotonového efektu. Projekt 3 pracovišť (KGI PřF UP Olomouc, ÚGn AV ČR, pob. Brno a KGE PřF UP Olomouc).

Syntéza poznatků o stavu biodiverzity travních porostů …

Doba řešení: 2007 - 2011 | Zdroj financování: VaV MŽP SP/2d3/54/07

Jak vyplývá plného názvu projektu: Syntéza poznatků o stavu biodiverzity travních porostů v CHKO Bílé Karpaty s cílem vytvoření metodiky pro zachování biodiverzity tohoto ekosystému, cílem práce je vyhodnotit stav a míru poznatků o biodiverzitě BK. Syntézy budou transformovány v obecná doporučení. Nositelem projektu je ČSOP Bílé Karpaty, dalšími partnery jsou AOPK ČR a MU Brno.

E-klima

Doba řešení: 2007 - 2010 | Zdroj financování: VaV MŽP SPII/4h6/35/07 | Web projektu

Řešeno ve spolupráci s ČHMU a VŠE - IEEP.

Předpověď výskytu mělkých sesuvů pomocí dynamického modelu DYLAM

Doba řešení: 2006 - 2007 | Zdroj financování: GA AV B301370601 | Web projektu

Inovace výuky programování a algoritmizace v GIS

Doba řešení: 2006 - 2006 | Zdroj financování: FRVŠ 944 | Web projektu

Grant řeší inovaci výuky předmětu Programování a algoritmizace a předmětu Databázové systémy v GIS. Sylaby těchto předmětů jsou inovovány začleněním tří nových souborných vyučovaných témat:
1.Příprava geodat pomocí SQL dotazů
2.Použití mapové komponenty MapObject ve MS Visual Basic
3.Použití Macromedia Flash pro tvorbu dynamických map v Internetu
Jednotlivá témata jsou zpracována formou ukázkových cvičných příkladů. Každý příklad obsahuje zadání úlohy, navržený postup řešení a ukázku výstupu. Pro praktické cvičení jsou nachystaná doprovodná data. Pro zvládnutí teoretické přípravy jsou nachystány studijní materiály.

Využití hyperspektrálních dat ve výuce dálkového průzkumu Země

Doba řešení: 2006 - 2006 | Zdroj financování: FRVŠ

Projekt poskytl možnosti inovace odborných předmětů v oboru Geografie – geoinformatika a Geografie – aplikovaná geoinformatika na PřF UP v Olomouci. Předložený projekt umožnil studentům získat praktické zkušenosti při práci s hyperspektrálními daty. Student díky projektu projde celým procesem zpracování hyperspektrálních dat od importu, předzpracování, analýzy až po vyhodnocení. Cílem předkládaného projektu je bylo rozšířit znalosti a dovednosti studentů geoinformatiky v oboru dálkového průzkumu Země, které mohou využít při prostorových analýzách.

Vizualizace, interpretace a percepce prostorových informací v tematických mapách

Doba řešení: 2006 - 2008 | Zdroj financování: GAČR 205/06/0965

Společný projekt katedry geoinformatiky UP a katedry fyzické geografie a geoekologie OU.

Projekt STRA.S.S.E. (Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment)

Doba řešení: 2005 - 2007 | Zdroj financování: INNOREF- INSPO3 | Web projektu

Stra.S.S.E se snaží ověřit nasazení nového flexibilního a průběžného systému plánování založeného na spolupráci, který by umožňoval vývoj sledovaného území ve směru udržitelného rozvoje, se zvláštní péčí o životní prostředí a potřeby obyvatelstva, a to prostřednictvím zdokonalování metod ekonomického rozvoje, využití krajiny, využití obnovitelných energií a zlepšení sociálních vazeb.
Projekt 4 pracovišť:
*Communita Montana del torre, Natisone e Collio, Udine (Itálie)
*Industrial Systems Institute ISI, Patras (Řecko)
*Comune di Corciano, Corciano (Itálie)
*KGI PřF UP Olomouc.

Sbírka příkladů AutodeskMap 3D 2005

Doba řešení: 2005 - 2005 | Zdroj financování: Autodesk Academia 2005 | Web projektu

Cílem projektu bylo vytvořit sbírku příkladů pro lokalizovanou (českou) verzi produktu Autodesk Map 3D 2005. Tato sbírka pokrývá výuku všech základních funkcí a operacích obsažených v GIS produktu Autodesk Map verze 2005.

Vliv rekreačního využívání na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ

Doba řešení: 2005 - 2007 | Zdroj financování: MŽP VaV 620-15-03

Geomorfologický výzkum a přírodní hazardy v jižní části česko-slovenského pomezí

Doba řešení: 2004 - 2005 | Zdroj financování: MŠMT ČR 071/2004

Projekt dvoustranné mezinárodní spolupráce Slovensko (UK Bratislava) a ČR (UP Olomouc). Stanovené cíle projektu:
* Sjednocení datových sad a geoinformačních zdrojů na obou stranách hranice,
* Geomorfologická analýza nad společným DMR,
* Hodnocení parametrů říční sítě a její vývoj,
* Přírodní hazardy na obou stranách hranice s důrazem na erozi zemědělských ploch.

Multimediální učebnice Technické a programové prostředky GIS

Doba řešení: 2004 - 2004 | Zdroj financování: FRVŠ 33/2004

Učebnice na webu katedry formou HTML stránek, dvě části: hardware, software 
výhoda: popis aktuálního stavu vývoje, snadná aktualizace ,
hardware: obsahuje základní komponenty, periferie a další speciální zařízení
programové prostředky: 26 producentů a rejstřík jejich produktů,
AVI ukázky produktů používaných na katedře.

Výukový materiál pro Autodesk Map 3D 2005

Doba řešení: 2004 - 2004 | Zdroj financování: Autodesk Academia grant 2004

Náplní je přehledný výukový materiál všech základních funkcí nové verze Autodesk Map, digitalizace, editace, čištění, tvorba topologiíí, síťové analýzy, připojení externích databází, tvorba feature class, tematických map, nová funkce: práce s 3D povrchy řešené úlohy na příkladech, doprovodné CD s daty, postup dokumentován metodou „step by step“ materiál zařazen již do výuky v ZS 2004/05 v roce 2005 aktualizace na lokalizovanou českou verzi Autodesk Map 3D 2005 CS vydání formou skripta.

Využití geoinformačních databází pro tvorbu regionálních atlasů a atlasů velkých měst v ČR

Doba řešení: 2004 - 2006 | Zdroj financování: GA ČR 205/04/0975

Společný projekt Ústavu geoniky AV ČR, pob. Brno a naší katedry.
Cílem projektu je (i)využití GI databází na regionální úrovni (Jihomoravský kraj, město Brno) pro tvorbu map tematických okruhů jako odraz současného stavu poznání dílčích vědních disciplín, (ii) koncepce a obsah atlasu pro resortní orgány k účinnému rozhodování s využitím nejnovějších vědeckých poznatků.

Transformace sektoru služeb na území ČR

Doba řešení: 2004 - 2006 | Zdroj financování: GA ČR

Projekt Katedry geografie PřF UP a Geografického ústavu MU Brno.
Věnuje se analýze transformačního procesu v sektoru služeb (modelové území Moravy), kvantitativní analýza kapacitních ukazatelů a mobilitě obyvatelstva za službami v nových podmínkách sektoru služeb. 
Vliv velkoplošných maloobchodních jednotek na formování zázemí středisek

Urbanistický rozvoj nevyužívaných ploch neprůmyslového charakteru

Doba řešení: 2004 - 2006 | Zdroj financování: MMR č. 222/2004

Projekt katedry geografie PřF Olomouc a VŠB-TU Ostrava. 
Ve své náplni se zabývá pořízením registru deprimovaných ploch na území obce a regionu na základě provedeného průzkumu, vypracováním metodiky kategorizace a klasifikace těchto ploch podle stanovených kritérií, ověření případovou studií, ekonomické vyhodnocení nákladů na revitalizaci a provedení srovnání se zahraničními příklady na základě provedeného rozboru, vytvoření návrhu postupů (návodu) pro integraci deprimujících zón využitelných při tvorbě územně plánovací dokumentace a přípravě strategických dokumentů.

Atlas podnebí České republiky

Doba řešení: 2004 - 2006 | Zdroj financování: MŽP VaV/740/2/03

Projekt ČHMÚ a KGI na tvorbu nového atlasu podnebí pro ČR.

Digitalizace kartografických a historických děl ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci

Doba řešení: 2004 - 2005 | Zdroj financování: MK ČR | Web projektu

Projekt KGI a Vědecké knihovny v Olomouci, který se zabývá stanovením významnosti Historické mapy, podrobným zpracováním významných map období (století) kdy mapa byla vydaná rozdělení podle místa vydání (kontinentální, státní a místní), datovým modelováním (digitalizace) HM v prostředí GIS pro jejich zpracování a kartografickou vizualizací, jakým způsobem a v jakém formátu vzniknou výsledky a jak budou archivovat, revizí záznamu a jejich opětovné dodání do SK Caslin.

Inovace výuky dálkového průzkumu Země v geografii a geoinformatice

Doba řešení: 2004 - 2004 | Zdroj financování: FRVŠ

Projektu umožnil rozšířit znalosti a dovednosti studentů geografie a geoinformatiky v oboru dálkového průzkumu Země. Projekt poskytl finanční podporu pro materiální zajištění práce s leteckými a družicovými snímky v praktických geografických činnostech. Podpořil rozvoj obsahu předmětu Metody dálkového průzkumu Země v učitelských oborech a předmětu Dálkový průzkum Země a navazujícího Digitální zpracování obrazu v rámci odborného studia. 

Přibližování výuky geoinformatiků v ČR požadavkům EU

Doba řešení: 2003 - 2005 | Zdroj financování: TaRP MŠMT

Cílem projektu je zkvalitnit výuku ve vybraných směrech geoinformatiky (Aplikace Geografických informačních systémů (GIS) ve fyzické geografii a při studiu přírodních hazardů, Mobilní GIS) a změna sylabů a příprava skript ve vybraných předmětech (Geoinformatika ve fyzické geografii, Přírodní hazardy a jejich modelování,  Polohovací a navigační systémy, Dynamická geomorfologie v GIS).

Atlas krajiny ČR

Doba řešení: 2003 - 2007 | Zdroj financování: MŽP VaV/600/1/03 | Web projektu

Tvorba nového národní atlasu ve spolupráci řady institucí: VÚKOZ, KGI PřF UP Olomouc, UK Praha, ČZU Praha, MU Brno, ČGS Praha, MGEData s.r.o. VÚV TGM Praha, AOPK. 

Mapa objektů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Doba řešení: 2003 - 2003 | Zdroj financování: Autodesk Academia 2003

Cílem aplikace je vytvoření interaktivní mapy budov a objektů Přírodovědecké fakulty UP, tak aby sloužila k rychlé orientaci o umístění 7 objektů fakulty, které se nacházejí v různých lokalitách města Olomouce.
Budovy Přírodovědecké fakulty jsou hlavním tématem na podkladové mapě města Olomouce. Druhým hlavním tématem jsou další budovy UP – fakulty a společná zařízení.
Tato mapa slouží současným i budoucím studentům, pedagogům a pracovníkům fakulty při vyhledávání umístění kateder. Lze předpokládat využití zejména v období přijímacího řízení ke studiu, kdy do města přijíždí uchazeči o studium z jiných měst a těžko hledají objekty PřF UP. Taktéž při nástupu studentů do 1. ročníku studia.
Dále mapa napomůže při hledání autobusového nebo tramvajového spojení mezi jednotlivými budovami. Samozřejmě může sloužit i široké veřejnosti a návštěvníkům UP.

Geografie vybraných přírodních extrémů, jejich dopady a kartografická vizualizace na Moravě a ve Slezsku

Doba řešení: 2003 - 2005 | Zdroj financování: GA ČR 205/02/0211

Společný projekt naší katedry a Geografického ústavu PřF MU Brno a Ústavu Geoniky AVČR, pob. Brno.
Řešené okruhy: časová a prostorová analýza geomorfologických extrémů, biogeografické aspekty dopadů geomorfologických extrémů, časová a prostorová variabilita a dopady hydrometeorologických extrémů v období 1961-2000,chronologie hydrometeorologických extrémů a jejich dopadů za posledních 500 let, datové modelování PE v prostorových databázích pro jejich zpracování v GIS, kartografická vizualizace prostorových databází PE se zřetelem na spektrum uživatelů, hodnocení PE na Moravě a ve Slezsku v kontextu globálních změn, geografická syntéza, vývojové trendy, rizika.

Analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty jako podklad pro stanovení nové zonace vhodného managementu cenných území

Doba řešení: 2003 - 2006 | Zdroj financování: VaV/620/12/03 | Web projektu

Ve všech oblastech je terénní práce prováděna pomocí detailních síťových map a nebo leteckých snímků. Pro zjednodušení práce v terénu byly vytvořeny škrtací formuláře ("škrtáky") s předtištěným seznamem sledovaných taxonů. Získané údaje z terénu a literatury jsou přepsány do modulu Survey Pro počítačového systému Janitor.

Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO Bílé Karpaty

Doba řešení: 2003 - 2005 | Zdroj financování: VaV/620/11/03

Interaktivní mapa geomorfologického členění ČR

Doba řešení: 2002 - 2002 | Zdroj financování: Autodesk Academia 2002

Cílem projektu bylo převedení mapových a textových informací o geomorfologickém členění ČR do digitální podoby v prostředí sw firmy Autodesk. Výstupem je interaktivní mapa regionálního členění georeliéfu ČR  napojená na soubory obsahující popis jednotlivých geomorfologických jednotek.

Laboratoř DPZ

Doba řešení: 2002 - 2002 | Zdroj financování: FRVŠ

Analýza zdravotních a environmentálních rizik v městě Olomouc

Doba řešení: 2000 - 2000 | Zdroj financování: Město Olomouc

Spolupráce s Úřadem města Olomouc.

Modely barev v koncepci značkového klíče v tematických map

Doba řešení: 2000 - 2000 | Zdroj financování: grant PřF UP

Laboratoř GIS

Doba řešení: 2000 - 2000 | Zdroj financování: FRVŠ

Diverzita xerotermní vegetace podél panonsko-karpatské fytogeografické hranice

Doba řešení: 2000 - 2001 | Zdroj financování: GA ČR MŠMT č.29 - KONTAKT

Regional Information System for Environmental Hazards (RISEH)

Doba řešení: 1999 - 2001 | Zdroj financování: NATO Science Programme: Linkage Grant 406 404 622 OR

Využití technologie GIS a GPS při podrobném mapování krajiny

Doba řešení: 1999 - 2001 | Zdroj financování: GA ČR

Geografické a ekologické změny prostředí a struktur průmyslových krajin

Doba řešení: 1999 - 2004 | Zdroj financování: CEZ: JO9/98: 173100002

Institucionální výzkumný záměr PřF OU. Řešitel: V. Kříž, spoluřešitelé: L. Buzek, J. Kaňok, B. Lojkásek a dalších 20 spoluřešitelů ze tří kateder PřF OU a to z KFGG, KSGRR a KBE.

Implementace geografických informačních systémů do geografického výzkumu

Doba řešení: 1997 - 1997 | Zdroj financování: Fond rozvoje MŠMT ČR

Antropogenní ovlivnění řek v povodí Odry

Doba řešení: 1997 - 1999 | Zdroj financování: GAČR č. 205/97/0733

Mentální mapa českého Slezska. Vědomí slezské identity obyvatelstva

Doba řešení: 1998 - 2001 | Zdroj financování: GAČR 403/98/0642

Hodnocení Radonového rizika okresu Přerov

Doba řešení: 1996 - 1996 | Zdroj financování: Okresní úřad Přerov

Studie pro OkÚ Přerov.

Záchrana a transfery ohrožených rostlin na lokalitě Kaltwasser v zátopovém území vodní nádrže Turček

Doba řešení: 1996 - 1999 | Zdroj financování: Vodohospodářská výstavba Bratislava

Projekt s Vlastivědným muzeem Olomouc a Kat. botaniky PřF UP, zadavatelem Ministerstvo průmyslu SR.

Plošné zdroje znečištění

Doba řešení: 1996 - 1999 | Zdroj financování: GA ČR 206/97/0162

Dílčí úkol výzkumného projektu GAČR Obnova ekologického kontinua řeky Moravy, řešeno pro Povodí Moravy a.s. a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.

Přednáškové pobyty na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF OU

Doba řešení: 1996 - 2001 | Zdroj financování: FRVŠ

Kolektiv řešitelů: Mgr. Lubomír Müller,CSc.; RNDr. Jaromír Kaňok,CSc.; Prof.RNDr.Ing. Vladislav Kříž,DrSc.; Doc.RNDr. Ladislav Buzek,CSc.; Doc.RNDr.František Řehoř,CSc.; RNDr. Jan Prášek.

Globální environmentální databáze v prostředí PC Arc/Info

Doba řešení: 1995 - 1995 | Zdroj financování: Grant UP Olomouc

Tendencje zmian obiegu wody w zlewni górnej Odry po wodowskaz Koźle

Doba řešení: 1995 - 1996 | Zdroj financování: Polská grantová agentura KBN nr. 9 S602 046 03

Digitální model reliéfu okresu Znojmo

Doba řešení: 1994 - 1994 | Zdroj financování: Okresní úřad Znojmo

Studie pro OkÚ Znojmo.

The Response of Fluvial Systems to Large Scale Land Use Changes

Doba řešení: 1993 - 1998 | Zdroj financování: A.I.D. No. C12-090

Řešeno v kooperaci ČR, Slovensko a Izrael.