Skip to main content

Vývoj metodiky pro monitoring a hodnocení hydromorfologických charakteristik vodních toků

1. 2. 2022
—  31. 12. 2024
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    TACR – PPŽ5 - SS05010135

Návrh projektu reaguje na dlouhodobě neuspokojivou situaci v oblasti monitoringu hydromorfologických charakteristik tekoucích vod v České republice, jako dílčí složky hodnocení celkového ekologického stavu vodních útvarů, jehož povinnost pro členské státy EU vyplývá z Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES. Hlavním cílem projektu je vyvinout nový metodický postup a podpůrný software pro komplexní hodnocení aktuálního hydromorfologického stavu vodních útvarů, který bude respektovat požadavky Evropské komise a zároveň bude dostatečně uživatelsky přívětivý, zejména z hlediska časové náročnosti nezbytných terénních prací a následného zpracování dat. Postup bude v maximální možné míře využívat politiku „otevřených dat“, na jejichž základě je možné získat množství vstupních informací.