Skip to main content

Zásady hospodaření se zemědělskými pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouce

1. 1. 2022
—  31. 12. 2022
  • Smluvní výzkum:
    ano
  • Zdroj financování:
    Statutární město Olomouc

Cílem projektu bylo zmapovat zemědělské pozemky ve vlastnictví města Olomouce, které jsou vhodné pro krajinotvorné opatření (ÚSES, protierozní opatřeni, protipovodňová opatření, odtokové poměry v krajině), pro ekologicky příznivější a šetrnější způsob hospodaření a vytvoření mapového (ve formátu GIS) podkladu.
Primárním cílem těchto zásad bylo definovat základní postoje, které bude samospráva při nakládání se zemědělskými pozemky zastávat, a to zejména s ohledem na ekologicky šetrné hospodaření a vytvoření předpokladů pro realizaci ÚSES, protierozních opatření, krajinných prvků a prostupnosti krajiny (systém polních cest).
Byly vytipovány pozemky SMOL, na kterých by bylo možné obnovit polní cesty, zrealizovat krajinná opatření vedoucí ke zlepšení protierozních funkcí v území, zadržování vody v krajině, k doplnění biologické rozmanitosti, zlepšení pohledové i estetické hodnoty území. Takovými krajinnými opatřeními jsou zejména travnaté pásy, protierozních pásy dřevin a keřů, aleje podél cest, mokřady (tůně), ovocné sady z krajových odrůd.