Skip to main content

MOSPREMA: Predikce a management kalamitních stavů komárů pro zachování biodiverzity v lužních lesích

1. 1. 2022
—  30. 4. 2024
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    SFŽP ČR – Norské fondy

Podstatou projektu je pomocí moderních geoinformačních metod a nejnovějších vědeckých poznatků vytvořit a ověřit nové postupy pro integrovaný management území s cílem minimalizovat každoročně se opakující kalamitní stavy komárů, se zvláštním zřetelem na zachování biodiverzity zájmového území CHKO Litovelské Pomoraví a jeho bezprostředního okolí. Cíle projektu jsou v souladu se Státní politikou životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 a Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. S využitím průběžně aktualizovaných senzorových a obrazových dat bude vytvořen pokročilý model (informační systém) krajiny, který bude soustřeďovat a hodnotit poznatky o stavu krajiny, evidovat plánované a provedené zásahy a predikovat stav území z pohledu rizika vzniku kalamity. S vědomím principu předběžné opatrnosti dojde ke snížení koncentrace a termínově přesnější aplikaci larvicidů, čímž dojde k výraznému snížení přísunu cizorodých látek do biotopu lužního lesa. Selektivní aplikací navíc dojde k zachování nutné přítomnosti komárů a dalšího hmyzu v ekosystému, což je nezbytné z pohledu potravního řetězce pro řadu dalších důležitých organismů (ryby, ptáci, letouni), kdy plošná eliminace této skupiny může vést například k výraznému (negativnímu) ovlivnění životního cyklu navázaných predátorů a dalších organismů. Cílovou skupinou jsou obyvatelé obcí žijících v okolí CHKO. Díky vytvořenému managementu bude možné kalamitní stavy kontrolovat v návaznosti na strategické dokumenty a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Partner Norwegian University of Science and Technology umožní implementovat aktuální poznatky Citizen Science přístupu a přinese cenné zkušenosti s tvorbou predikčního modelu v reakci na měnící se podmínky dané klimatickou změnou.