Skip to main content

Pokročilé aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace jevů reálného světa

Projekt je zaměřen na aplikace vybraných geoinformačních technologií a metod pro vizualizace a prostorové analýzy a modelování objektů a jevů reálného světa. Primárním cílem projektu je nalezení nových a inovativních vizualizačních postupů a pokročilých analýz, které povedou k hlubšímu poznání problematik řešených v současné době v geoinformatice. Projekt je postaven na řešených tématech disertačních a diplomových prací studentů Katedry geoinformatiky UP. Propojením dílčích témat pomocí klíčových aktivit umožní synergickou spolupráci, ze které budou těžit všichni zapojení řešitelné. Projekt je rozdělen do dvou hlavní klíčových aktivit, které se dále dělí do dílčích témat, které odpovídají řešených disertačních pracím: KA 1 Pokročilé metody geovizualizace pro hodnocení kartografických produktů, KA 2 Pokročilé prostorové analýzy a modelování urbánních a krajinných systémů. Přínosem projektu bude integrace těchto dvou hlavních aktivit, která přinese nové metody, postupy a povede k lepšímu pochopení studovaných systémů. Výsledkem projektu bude ucelený soubor nástrojů a přístupů, které umožňují pokročilé hodnocení za využití nejmodernějších geoinformačních technologií.