Aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace prostorových jevů

Doba řešení: 2021 - 2022 | Zdroj financování: IGA - Interní projekt Univerzity Palackého

IGA_PrF_2021_020

Projekt je zaměřen na aplikace vybraných geoinformačních technologií a metod pro vizualizace a prostorové analýzy jevů reálného světa. Primárním cílem projektu je nalezení nových a inovativních vizualizačních postupů a pokročilých analýz, které povedou k hlubšímu poznání problematik řešených v současné době v geoinformatice. Projekt je postaven na řešených tématech disertačních a diplomových prací studentů Katedry geoinformatiky UP. Propojením dílčích témat pomocí klíčových aktivit umožní synergickou spolupráci, ze které budou těžit všichni zapojení řešitelné. Projekt je rozdělen do dvou hlavní klíčových aktivit, které se dále dělí do dílčích témat, které odpovídají řešeným disertačním pracím:

KA 1 Pokročilé metody geovizualizace pro hodnocení kartografických produktů,

KA 2 Pokročilé prostorové analýzy a modelování urbánních a krajinných systémů.