Skip to main content

Pokročilý monitoring, prostorové analýzy a vizualizace městské krajiny

1. 3. 2016
—  28. 2. 2017
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    IGA_PrF_2016_008, SPP: 433105131/31

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Ve druhé polovině 20. a na počátku 21. století proběhl v mnoha oblastech po celém světě rychlý růst související s rozšiřování městské krajiny, což přineslo do těchto oblastí celou řadu problémů. Regulací těchto změn se zabývaly především různé úrovně státní správy a samosprávy, především prostřednictvím územního plánování. Plánování obvykle bere v úvahu jak současný, tak také předchozí stav řešeného území, aby bylo možné co nejpřesněji predikovat stav budoucí. Tento projekt se zaměřuje na kombinaci bezkontaktních metod sběru dat (dálkového průzkumu Země), jejich následnou prostorovou analýzu a pokročilou geovizualizaci pomocí webových aplikací a 3D tisku za účelem poskytnutí kvalitnějších výsledků pro management městské krajiny. Hlavním cílem projektu je pomocí zmíněných metod ve vybraných městech v Evropě identifikovat, kvantifikovat a analyzovat konkrétní změny městské a příměstské krajiny, která proběhly v posledních třech desetiletích (1985-2015). Pro výzkum bylo vybráno 5 středoevropských měst z bývalého “komunistického bloku”. Města jsou přibližně srovnatelná svojí velikosti, charakterem a prostorovou strukturou. Výběr měst navazuje na dřívější výzkumné aktivity KGI PřF UP, v rámci kterých byly pro tato města pořízeny vybrané datové sady a družicové snímky. Jedná se o město Ostrava (CZ), Leipzig (DE), Košice (SK), Katowice (PL) a Székesfehérvár (HU). Projekt je rozdělen do tří hlavních klíčových aktivit (KA), které na sebe navazují a tvoří tak ucelený rámec výzkumu zaměřeného na analýzy městské krajiny. Rozdělení na hlavní KA sleduje standardní postup při práci s geodaty (sběr dat, analýza, vizualizace).

Přínosem projektu bude integrace pokročilých metod sběru, analýzy a vizualizace  geodat, která přinese nové poznatky o struktuře studovaných měst, jejich charakteru, vývoji a rozvojovém potenciálu. Výsledky projektu budou jak vědeckého, tak aplikačního charakteru. Z praktických výstupů lze zmínit vytvořené databáze, webovou aplikaci, skritpy, toolboxy a dílčí tematické mapy. Výsledky projektu budou prezentovány v odborných kruzích formou konferenčních příspěvků, recenzovaných článků a také v podobě specializovaných map s odborným obsahem.