Skip to main content

Výzkum pohybu osob na styku urbánního a suburbánního prostoru olomouckého regionu

22. 10. 2010
—  22. 10. 2011
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    Vnitřní grant UP (PrF _2010_14)

Projekt se skládá ze šesti dílčích aktivit, které přinesou nové poznatky o pohybu osob a využití jednotlivých částí území. Nejprve budou stanoveny hranice urbanizovaného a suburbanizovaného prostoru v rámci olomouckého regionu. V druhém kroku projektu bude za pomocí technologií GPS, GIS, DPZ proveden sběr dat o pohybu osob. V rámci třetí aktivity bude analyzována představa vybraných respondentů o rozmístění funkčních ploch a bude vymezeno optimální rozložení funkčních ploch dle představ dotázaných osob. Po dokončení terénního sběru dat budou data analyzována v prostředí GIS pro vyhodnocení prostorových vazeb v území a pro vyhodnocení dominantních směrů pohybu obyvatelstva. Výsledky analýzy budou sloužit jako základ pro predikci vývoje a budoucího stavu území a jako základ pro vymezení urbanizačních procesů. Důležitou součástí projektu bude průběžná a zejména závěrečná vizualizace v podobě analytických a syntetických map.