Využití geoinformačních databází pro tvorbu regionálních atlasů a atlasů velkých měst v ČR

Doba řešení: 2004 - 2006 | Zdroj financování: GA ČR 205/04/0975

Společný projekt Ústavu geoniky AV ČR, pob. Brno a naší katedry.
Cílem projektu je (i)využití GI databází na regionální úrovni (Jihomoravský kraj, město Brno) pro tvorbu map tematických okruhů jako odraz současného stavu poznání dílčích vědních disciplín, (ii) koncepce a obsah atlasu pro resortní orgány k účinnému rozhodování s využitím nejnovějších vědeckých poznatků.