Skip to main content

Vědecký pracovník – expert na video technologie

5.11.2020

Ponuka práce – „Vedecko výskumný pracovník č. 4 Žiadateľa, ktorý sa podieľa na výskume a vývoji HW a SW v oblasti videotechnológie. Rieši oblasť využiteľnosti a dátovej bezpečnosti špecificky v súvislosti s videotechnológiou. Hlavné aktivity: A1 Priemyselný výskum unifikovaného dátového modelu a rozhrania Smart Life IoT platformy / A4 Experimentálny vývoj zameraný na problematiku dátového modelu a rozhrania Smart Life IoT platformy.“

Formální požadavky na životopis vědeckého pracovníka č. 4

Minimálny kvalifikačný štandard na odborný personál:

• Úplné stredné vzdelanie, resp. ekvivalentné vzdelanie zo zahraničia a zároveň

• odborná prax v oblasti výskumu/vývoja v dĺžke minimálne 5 rokov a súčasne, alebo v prípade dosiahnutia 2. stupňa vysokoškolského vzdelania je požadovaná minimálna prax v dĺžke 3 roky, resp. ide o študenta denného doktorandského/postgraduálneho štúdia,

• pracovná náplň v rámci podnikateľskej, či nepodnikateľskej výskumnej organizácii je zameraná na vykonávanie výskumných aktivít, t. j. výskum alebo prieskum zameraný na získanie nových poznatkov o sledovaných javoch a na získanie nových zručností pre vývoj nových výrobkov, postupov alebo služieb alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov, postupov alebo služieb. V prípade, že posudzovaná osoba je študentom denného doktorandského/postgraduálneho štúdia, by téma dizertačnej práce mala súvisieť s témou výskumu (potrebné uviesť v rámci výskumno-vývojového zámeru a životopise).

Požiadavky

Je schopen vyhľadávať a implementovať algoritmy pre spracovanie obrazu

Bude hodnotiť vstupy od dodávateľa služby okolo videoanalytik. Bude s ním spolupracovať. Bude hodnotiť existujúce a návrhy nových analytických nástrojov pre spracovanie obrazu.

Má skúsenosti s analýzou obrazu.

Bude riešiť primárne všetko okolo možností a novcých príležitostí analýzy obrazu. Využitie existujúcich nástrojov a vyvýjane nových.

Vie programovať, vie sa na naučiť nové nástroje.

Bude programovať aj vytvárať si potrebné analytické vstupy.

Vie analyzovať video analytiky. Vie robiť analýzy. Vie programovať.

Bude robiť analytické návrhy pre platformu v oblasti spracovania obrazu. Vhodné aby se orientoval i v LiMa.

V prípade záujmu kontaktujte pavel.tucek@icloud.com