Navazující magisterský studijní obor Geoinformatika a kartografie umožňuje studentům navázat na znalosti a dovednosti z bakalářského geoinformatického, informatického nebo geografického studia, a to v oblastech geoinformatiky, geoinformačních technologií, kartografie a jejích aplikacích v geovědních oborech. Během studia se studenti profilují v teoretické i aplikované geoinformatice, ICT pro geoinformační technologie nebo pokročilé vizualizaci. Studium je zaměřeno na samostatné analytické činnosti v geoinformatice a kartografii.

Cíle studia

Cílem navazujícího magisterského studijního programu „Geoinformatika a kartografie“ je připravit vysokoškolsky vzdělané geoinformatiky, kteří mají široký přehled o nejnovějších geoinformačních technologiích a umějí je využívat v různých oblastech práce s prostorovými daty. Obsáhlejší teoretické poznatky jsou propojovány s praktickými dovednostmi v rámci řešení semestrálních úkolů. Studium rozvíjí samostatné uvažování a tvůrčí přístup studentů k řešení složitých problémů. V učebním plánu je kladen důraz na předměty, které jsou v současné praxi nejžádanější.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia je schopen realizovat operační, dokumentační a také výzkumnou a vývojovou činnost včetně řešení prostorových úloh s využitím geoinformačních technologií. Během studia studenti získají hluboké teoretické poznatky a praktické dovednosti dílčích geoinformatických a kartografických disciplín. Student získá pokročilé znalosti geoinformatických disciplín (prostorové modelování, modelování přírodních hazardů, internet of things) a rozšířené znalostí v oblasti aplikované geoinformatiky.

  • Všeobecné znalosti studenta: Široký přehled o současném stavu domácí i zahraniční geoinformatiky, kritické myšlení a odborná diskuse, znalost odborné angličtiny, osvojení si prezentačních technik v angličtině.
  •  Odborné teoretické znalosti absolventa: Teoretické přístupy v geoinformačních technologiích (trendy v GIT, prostorové modelování a simulace v GIS, politika prostorových dat), pokročilá geovizualizace (systematická kartografie, stylistika webové kartografie).
  • Odborné aplikační znalosti absolventa: Nabyté teoretické informace využívají v oblastech vyžadovaných orgány veřejné správy, projekčními a plánovacími subjekty či ve firmách specializujících se na geoinformatiku a kartografii. Aplikačně se jedná zejména o oblast krizového řízení, vojenství, zemědělství a lesnictví, ochrany životního prostředí, dopravy.

Teoretické poznatky jsou propojovány s praktickými dovednostmi v rámci řešení semestrálních úkolů a kvalifikačních prací. Studium rozvíjí samostatné uvažování a tvůrčí přístup studentů, jejich zodpovědnost za plnění samostatných i kolektivních projektů a prezentační dovednosti. V sylabech jednotlivých předmětů je kladen důraz na témata, která jsou v praxi nejžádanější. Díky osvojeným znalostem a dovednostem jsou absolventi schopni kvalitně řešit pokročilé prostorové úlohy a podílet se na řešení složitých modelových typů úloh zaměřených na zpracování a prezentace digitálních dat.

Charakteristika a cíl magisterských prací

Podle volby tématu diplomové práce je student veden vedoucím a ostatními odborníky katedry a spolupracujících externích institucí individuálně k hlubšímu studiu řešené problematiky, k samostatnému zpracování zadaných úkolů po stránce metodologické, ke kritickému studiu a využívání odborné literatury, k ověřování dílčích a závěrečných výsledků a návrhu jejich implementace do praxe. Student je veden k aktivní účasti v odborných rozpravách a ke srozumitelné prezentaci (ústní i písemné) vlastních poznatků.

 

Studijní plán

Povinné předměty

Název předmětu

Rozsah

př + cv + sem

způsob  ověř.

počet kred.

vyučující

dop. roč./sem.

Prostorové modelování

2+2+0

Zp, Zk

4

dr. J. Brus

1/ZS

Geoinformační technologie

2+3+0

Zp, Zk

5

doc. V. Pechanec

1/ZS

Systematická kartografie

2+0+2

Zp, Zk

6

prof. V. Voženílek

 

1/ZS

Data mining

3+3+0

Zp, Zk

6

doc. Z. Dobešová

1/ZS

Softwarové inženýrství

1+2+0

Kol

3

dr. R. Nétek

1/ZS

Pokročilá vizualizace

2+0+2

Zp, Zk

4

dr. A. Vondráková

 

1/LS

Pokročilé zpracování geodat

2+2+0

Zp, Zk

4

dr. K. Macků

 

1/LS

Pokročilé metody DPZ

2+2+0

Zp, Zk

4

dr. J. Miřijovský

1/LS

GIS online

3+3+0

Zp, Zk

6

doc. V. Pechanec

1/LS

Diplomový seminář 1

0+0+3

Zp

5

dr. J. Brus

1/LS

Projektování v geoinformatice

2+0+2

Zp, Zk

4

doc. J. Burian

2/ZS

Advanced web cartography

1+3+0

Zp, Zk

4

dr. R. Nétek

2/ZS

Diplomový seminář 2

0+0+6

Zp, Zk

10

dr. J. Brus

2/ZS

Praxe z geoinformačních technologií

3 týdny

Zp

5

dr. J. Brus

2/LS

Diplomový seminář 3

0+0+8

Zp

14

dr. J. Brus

2/LS

Volitelné předměty

Map Use

0+0+2

Zp

3

dr. A. Vondráková

1/ZS

Publikační výstup v geoinformatice

0+0+2

Zp

3

prof. V. Voženílek

1/ZS

Politika prostorových dat

2+0+0

Kol

2

dr. A. Vondráková

1/LS

Geoinformatika v urbánních aplikacích

2+3+0

Zp, Zk

5

dr. J. Burian

1/LS

Geoinformatika v environmentál. aplikacích

2+2+0

Zp, Zk

4

doc. V. Pechanec

2/ZS

Geoinformatika v krizovém managementu

1+2+0

Zp, Zk

3

dr. R. Barvíř

2/ZS

Trendy v geoinformačních technologiích

2+2+0

Zp, Zk

4

Mrg. R. Minařík

2/ZS

GeoSp Summer School

5 dnů

Zp

5

dr. V. Pászto

2/LS

Odkaz na seznam předmětů v evidenci STAG: A-Povinné předměty, B-Povinně volitelné předměty, C-Volitelné předměty

Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky

Při státní závěrečné zkoušce je důraz kladen na schopnost správně interpretovat geografické poznatky a provádět prostorovou analýzu a syntézu. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby magisterské práce a ze tří povinných předmětů Geoinformatika, Geoinformační technologie a Kartografie.