Skip to main content

Systém automatizovaného monitorování a modelování znečištění podzemních vod z nebodových průmyslových zdrojů (SAMMWAP)

1. 1. 2018
—  31. 12. 2021
  • Smluvní výzkum:
    ne
  • Zdroj financování:
    TA ČR

Cílem projektu je vyvinout a nasadit do provozu monitorovací systém pro kontinuální bezkontaktní sledování vlivu průmyslových aktivit na kvalitu a kvantitu zdrojů podzemních vod využívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Výsledné řešení bude implementovat pokročilé systémy zpracování dat a řízení
rizik. Ověřený provoz bude realizován v reálných podmínkách na Ostravsku (post těžební oblasti) a strategické průmyslové zóny Holešov. Hlavní výstupy budou realizovány i uplatněny do data ukončení projektu.

Projekt vychází ze znalostní báze jednotlivých řešitelů a jejich integrací vytvoří řešení na trhu absentující. Hlavní inovativní prvek našeho řešení představuje automatizace celého postupu od sběru dat, přes základní analýzy až po vyhodnocení stavu s napojením na systémy krizového managementu. Stav lokality bude
díky online řešení pod neustálou kontrolou, data budou vždy jednoznačně identifikovatelná a s ohledem na prostorové pojetí řešení bude možno přesně lokalizovat problémové úseky. Projekt přímo reaguje na poptávku správců strategických průmyslových zón, oblasti rozvoje regionů, na „smart“ monitorovací systém umožňující koexistenci průmyslových aktivit v aktuálních environmentálních podmínkách. Rovněž reaguje na celospolečenský problém ubývajících zdrojů podzemní vody.