Významné vyhlídkové body v ORP Olomouc

Doba řešení: 2008 - 2008 | Zdroj financování: Magistrát města Olomouce

V projektu bylo řešeno zpracování jevu významný vyhlídkový bod pro pořizováni územně analytickéch podkladů pro ORP Olomouc. V rámci projektu bylo pro tyto body naplněn předem navržený datový model a vytvořeny mapy viditelných a zastíněných ploch na území ORP Olomouc. Tomuto však předcházelo vytvoření přesných digitálních modelů reliéfu se zohledněním výšky budov a vegetačního pokryvu, které sloužily jako podklady pro analýzy viditelnosti. Výsledkem těchto analýz zpracovaných v produktech ESRI pak byly digitální vrstvy linií výhledu a polygony viditelnosti. Nedílnou součástí zpracování tété tematiky bylo i vlastní terénní šetření