Skip to main content

Ekosystémové funkce

Garant specializace (kontaktní osoba): doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

Tato specializace v rámci výzkumného směru Prostorové modelování geografických jevů v GIS je zaměřena na aplikaci geoinformačních technologií do procesu modelování krajinných a ekosystémových funkcí a následného hodnocení ekosystémových služeb. Cílem je plnohodnotné nasazení GIS technologie jako nástroje pro podporou prostorového rozhodování (SDSS). Výzkum se orientuje především na krajinnou příp. druhovou úroveň. 

Výzkumné aktivity jsou rozloženy mezi

 •  vývoj a adaptaci nástrojů – obvykle ve formě programové rozšíření pro standardní GIS
 • budování znalostní báze řešeného problému (sběr a odvození dat, kalibrace hodnot pro podmínky ČR) pro řešení výzkumných témat.

V řadě úloh velmi úzce spolupracujeme s Ústavem výzkumu globální změny AV  ČR, v.v.i – Oddělením ukládání uhlíku v krajině.

Výzkumná témata

Vývoj landcover/landuse  Biodiverzita
 • analýza a modelování změn krajinné struktury
 • role ekotonů v krajině
 • predikce vývoje LU/LC
 • analýza nálezových dat
 • modelování ztráty přirozenosti
 • hot-spot biodiversity
Využívané sw řešení:  CLUE, prediktCLC*, Land change Modeller, Patch Analyst, StraKa* Využívané sw řešení: Czech_GLOBIO*, Janitor, Marxan, StraKa*
Sekvestrace uhlíku na krajinné úrovni Vodoretenční funkce krajiny
 • stanovení zásob uhlíku v základních uhlíkových poolech
 • modelování srážko-odtokových vztahů
 • modelování retence krajiny a návrhy netechnických opatření
 • modelování vodní eroze
Využívané sw řešení: InVEST, SNAP Využívané sw řešení: LOREP*, USLE @GIS, WATEM/SEDEM, InVEST

* – vlastní vývoj

Vybrané projekty

 • CzechAdapt – Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a území ČR (2015 – 2016), EHP CZ02, spoluřešitel, hlavní řešitel CzechGlobe

 • ENVISEC – Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost Česka (2012 – 2015), MV VG, spoluřešitel řešitel, hlavní řešitel CzechGlobe

 • Analýza a modelování dynamiky prostorových vazeb ekotonů v prostředí GIS (2007-2009), GAČR, hlavní řešitel

 • Syntéza poznatků o stavu biodiverzity travních porostů v CHKO Bílé Karpaty (2007-2011), VaV MŽP, spoluřešitel, hlavní řešitel ČSOP Bílé Karpaty