Rigorózní zkouška z geoinformatiky není součástí studia, proto je nutné se na ni přihlásit. Přihlašování ke státní rigorózní zkoušce na UP Olomouc, podmínky a podrobnosti o konání zkoušky, jejich průběh a hodnocení upravuje vnitřní předpis B1-13/3-HN „Řád rigorózního řízení Univerzity Palackého v Olomouci“ účinný dnem 1. září 2013 (zveřejněn na úřední desce UP, http://www.upol.cz/).

Podmínky

Přihlášku ke státní rigorózní zkoušce z geoinformatiky je oprávněn podat uchazeč, který absolvoval magisterský studijní program Geoinformatika a získal titul „magistr“.

Přihláška

Přihlášku podává uchazeč písemně na předepsaném formuláři (dostupný na webové stránce Přírodovědecké fakulty) kdykoliv v průběhu akademického roku a doručí ji osobně nebo poštou na adresu Přírodovědecké fakulty UP. Při splnění všech podmínek je doručením přihlášky zahájeno rigorózní řízení.

Přihláška musí obsahovat určení oboru státní rigorózní zkoušky, tzn. Geoinformatika, téma a název rigorózní práce. K přihlášce je potřeba připojit kromě jiného:

 • strukturovaný životopis,
 • úředně ověřenou kopii magisterského vysokoškolského diplomu nebo osvědčení o přiznání akademického titulu (u absolventů PřF UP není požadováno ověření),
 • úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu (Diploma supplement), popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
 • doklad o zaplacení poplatku (poplatek slouží k úhradě nákladů spojených s rigorózní zkouškou), který stanovuje příkazem děkan fakulty; písemnou formou na adresu děkana lze požádat o slevněný poplatek; platba se provádí na účet UP podle pokynu studijního oddělení (informace podává Studijní oddělení PřF).

Děkan fakulty sdělí uchazeči do 60 dnů od doručení přihlášky bližší informace o konání zkoušky, o požadavcích na ní kladených, o podmínkách poskytování konzultací a používání zařízení a informačních technologií potřebných k přípravě na zkoušku. Dále budou uchazeči sděleny požadavky na rigorózní práci a nejzazší termín jejího odevzdání (nejčastěji 2 roky od zahájení rigorózního řízení). Uchazečovi je přidělen konzultant rigorózní práce, kterým je nejčastěji jeden ze členů komise (viz níže). 

Státní rigorózní zkouška

Skládá se z ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce (mohou se konat v různých termínech) před komisí jmenovanou děkanem:

 • ústní zkouška se skládá ze tří povinných a jednoho volitelného předmětu formou odborné rozpravy; předměty jsou stejné jako u státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia Geoinformatika (viz níže),
 • rigorózní práce prokazuje schopnost uchazeče samostatné tvůrčí činnosti ve výzkumu nebo vývoji; uchazeč může navrhovat téma své rigorózní práce po projednání s předsedou komise; jako rigorózní práce nesmí být předložena nezměněná obhájená bakalářská, diplomová či doktorská práce; uchazeč se formálně řídí pokyny pro zpracování diplomových prací z geoinformatiky; na rigorózní práci se vypracovávají dva posudky oponentů, které stanovuje předseda komise; rigorózní práce je oproti magisterské:
  • samostatnější – proto je uchazeči určen konzultant, nikoli vedoucí
  • rozsáhlejší – očekává se 90-100 stran textu (bez příloh)
  • kvalitnější – pokud by se známkovalo, očekává se A-B
  • hlubší – práce nesmí být povrchní, musí být adekvátně analytická

Po úspěšném složení zkoušky a obhájení rigorózní práce je uchazeči na slavnostní promoci přiznán titul „RNDr.“.

Složení komise

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UP Olomouc) – předseda
doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. (UP Olomouc) – alternující předseda
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D. (UP Olomouc) – alternující předseda
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (MU Brno)
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (MU Brno)
doc. Ing. Petr Rapant, CSc. (VŠB-TU Ostrava)
RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. (UP Olomouc)
RNDr. Jan Brus, Ph.D. (UP Olomouc)
RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D. (UP Olomouc)
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. (UP Olomouc)
Mgr. Vít Pászto, Ph.D. (UP Olomouc)
RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D. (UP Olomouc)
RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D. (UP Olomouc)

Předměty státní rigorózní zkoušky

 • Modelování v GIS – povinný
 • Geoinformatika pro GIT – povinný
 • Geoinformační technologie – povinný
 • Aplikovaná geoinformatika – volitelný
 • Digitální kartografie – volitelný

Student skládá zkoušku ze tří povinných předmětů (Modelování v GIS, Geoinformatika pro GIT, Geoinformační technologie) a jednoho volitelného předmětu (Aplikovaná geoinformatika, Digitální kartografie), přičemž jeho výběr uvede v přihlášce k rigorózní zkoušce.
Při zkoušce z jednotlivých předmětů komise prověřuje rozsáhlejší znalosti a přehled o aktuálním dění v problematice, tedy více než je požadována u SZZ navazujícího magisterského studia Geoinformatika.