Katedra zajišťuje studium v bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Obecné pokyny k průběhu a organizaci přijímacích řízení jsou na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Přijímací zkoušky na bakalářské i magisterské studium se konají jen v případě naplněné kapacity oboru. Pokud není kapacita naplněna, je přijímací zkouška prominuta všem uchazečům. Konkrétní otázky (např. prominutí přijímacích zkoušek z důvodu prospěchu) můžete nalézt v sekci často kladené dotazy.

Přihláška ke studiu se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky (od 1. listopadu 2021). Termín podání přihlášky: do 15. března 2022. Týká se to bakalářského i magisterského studia, včetně kombinovaného magisterského studia. Pro doktorské studijní programy platí termín: 30. dubna 2022.

Den otevřených dveří se na UP koná zpravidla dvakrát ročně a to v prosinci a v lednu každého roku a slouží k tomu, aby si zejména zájemci o studium mohli prohlédnout prostory UP a informovat se přímo u zástupců jednotlivých kateder o studiu, které nabízejí. Den otevřených dveří se koná v pátek 3. 12. 2021. Druhý den otevřených dveří se bude konat 15. 1. 2022. Informace z on-line dne otevřených dveří můžete získat na této stránce. Víkend s Katedrou geoinformatiky je informační setkání uchazečů o studium, které se koná každoročně v dubnu.

Geoinformatika a kartografie (bakalářské studium)

Pro studium se předpodkládá orientace v zeměpise a matematice na středoškolské úrovni, výhodou je také znalost informatiky.

Od roku 2018 je přijímací test pouze ze zeměpisu a všeobecného přehledu zaměřeného na praktické úkoly.

 • písemná zkouška ze ZEMĚPISU – otázky slovní, testové, početní, doplňující, práce s mapou
 • v letech 2018–2021 se přijímací zkouška na bakalářské studium nekonala, studenti byli přijati bez přijímací zkoušky (platné pro první i druhé kolo v červenci) z důvodu nenaplněnosti kapacity oboru.
  pdf soubor ke stažení   přijímací test z geografie 2017 – zadání
  pdf soubor ke stažení   přijímací test z geografie 2016 – zadání
 • v roce 2015 se přijímací zkouška na bakalářské studium nekonala, studenti byli přijati bez přijímací zkoušky.
  pdf soubor ke stažení   přijímací test z geografie 2014 – zadání
  pdf soubor ke stažení   přijímací test z geografie 2013 – zadání
  pdf soubor ke stažení   přijímací test z geografie 2012 – zadání
  pdf soubor ke stažení   přijímací test z geografie 2011 – zadání
  pdf soubor ke stažení   přijímací test z geografie 2010 – zadání
  pdf soubor ke stažení   přijímací test z geografie 2008 – zadání
  pdf soubor ke stažení   přijímací test z geografie 2008 – řešení
 • Matematika – od roku 2018 bude nadále pouze test ze zeměpisu a všeobecného přehledu.
  pdf soubor ke stažení   přijímací test z matematiky 2017 – zadání
  pdf soubor ke stažení   přijímací test z matematiky 2016 – zadání

  Počty přijatých a přihlášených studentů na obor

Školní rok Počet přihlášených Směrné číslo (přijímaných)
2021/2022 48 (36+12 – 2. kolo) 40
2020/2021 67 (51+16 – 2. kolo) 40
2019/2020 62 (52+10 – 2. kolo) 40
2018/2019 60 40
2017/2018 67 40
2016/2017 76 40
2015/2016 63 40
2014/2015 73 45
2013/2014 110 30
2012/2013 100 45
2011/2012 98 45
2010/2011 104 45
2009/2010 100 45
2008/2009 86 45
2007/2008 92 40
2006/2007 86 35
2005/2006 126 35
2004/2005 129 35
2003/2004 119 35
2002/2003 144 35
2001/2002 84 35
2000/2001 83 12
1999/2000 104 12
1998/1999 83 12
1997/1998 49 12

 

Geoinformatika a kartografie (navazující magisterské studium v prezenční i kombinované formě)

 • Písemná zkouška z GEOINFORMATIKY – v rozsahu státní bakalářské zkoušky z geoinformatiky oborů programu Geografie (max. 40 bodů)
 • V roce 2018 až 2021 se přijímací zkouška na magisterské studium nekonala. Studenti, kteří splnili podmínky přijetí, byli přijati bez přijímací zkoušky (platné pro první i druhé kolo v červenci) z důvodu nenaplněnosti kapacity oboru.
  pdf soubor ke stažení   přijímací test – GIN 2017
  pdf soubor ke stažení   přijímací test – GIN 2016
  pdf soubor ke stažení   přijímací test – GIN 2015
  pdf soubor ke stažení   přijímací test – GIN 2014
  pdf soubor ke stažení   přijímací test – GIN 2013
  pdf soubor ke stažení   přijímací test – GIN 2012
  pdf soubor ke stažení   přijímací test – GIN 2011
  pdf soubor ke stažení   přijímací test – GIN 2010
  pdf soubor ke stažení   přijímací test – GIN 2009
  pdf soubor ke stažení   přijímací test – GIN 2008
  pdf soubor ke stažení   přijímací test – AGI 2007
 • Preferenční body (max. 15 bodů) – odborné aktivity – umístění ve studentských soutěžích, účast v řešitelských projektech, pomocné vědecké síly, publikační činnost (5 bodů) – studijní výsledky u státních závěrečných zkoušek bakalářského studia (10 bodů) Poznámka: Pro výpočet preferenčních bodů je nutné písemné doložení studijních výsledků ze studijního oddělení a odborných aktivit u studentů, kteří absolvovali bakalářské studium mimo Univerzitu Palackého v Olomouci. Písemné doklady je nutné předložit nejpozději v den přijímací zkoušky.

Počty přijatých a přihlášených studentů na obor

Pozn. od ak. roku 2020/21 se nově otevřelo magisterské kombinované (KOMBI) studium.
Školní rok Počet přihlášených Směrné číslo (přijímaných)
2021/2022

celkem 30

1. kolo: 18+5 KOMBI

2. kolo: 2+5 KOMBI

20 + 20 KOMBI
2020/2021

celkem 52 

1. kolo: 35+11 KOMBI 

2. kolo:  0+6 KOMBI

20 + 20 KOMBI
2019/2020 25 (1. kolo-22, 2. kolo-3) 20
2018/2019 18 20
2017/2018 25 20
2016/2017 21 20
2015/2016 28 20
2014/2015 41 20
2013/2014 28 20
2012/2013 39 20
2011/2012 28 20
2010/2011 33 20
2009/2010 24 22
2008/2009 26 22
2007/2008 37 20
2005/2006 33 20

 

Geoinformatika a kartografie  (doktorské studium)

O přijetí se mohou ucházet absolventi magisterského studia geoinformatických, kartografických, geografických nebo příbuzných oborů. Podmínkou přijetí je vykonání přijímací zkoušky z geoinformatiky a kartografie. Zkouška se koná v rozsahu základních kurzů univerzitního studia programu N1301 Geografie. Uchazeč prakticky prokáže znalost angličtiny (schopnost studovat cizojazyčnou literaturu, poslouchat přednášky a diskutovat o odborných problémech). Úroveň znalostí a schopností uchazeče a jeho předpoklady pro vědeckou práci posoudí přijímací komise složená z minimálně tří členů oborové rady.

Požadavky na studenta

 • odevzdaná přihláška se všemi náležitostmi: ověřená kopie diplomu, strukturovaný životopis, praxe, přehled publikací, případně doporučující dopisy
 • vybrané téma disertační práce s doloženým souhlasem školitele
 • u přijímacího řízení se hodnotí: výsledky předchozího studia, předpoklady pro samostatnou vědeckou činnost, jazykové předpoklady

Více informací, včetně potřebných dokumentů najdete na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Co vás čeká

Mimo teoretické i praktické studium se zúčastníte mnoha odborných exkurzí a konferencí a to jak v ČR, tak v zahraničí. Budete přítomni přednáškám českých i zahraničních odborníků, setkáte se mnoha zajímavými osobnostmi, sami můžete prezentovat výsledky své práce na několika odborných konferencích. Cizí jazyk a znalosti si osvojíte na zahraniční stáži, s ostatními studenty i vyučujícími se setkáte na mnoha oficiálních i neformálních akcích jako je sportovní den katedry, GISnight, zahájení školního roku apod.

           

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů KGI