Doktorské studium GEOINFORMATIKA A KARTOGRAFIE ve vzdělávací oblasti Vědy o Zemi rozšiřuje studentovy znalosti ze základních teoretických disciplín, používaných v různých oblastech aplikací geoinformatiky a kartografie a zapojuje jej do výzkumu ve zvolené vědní oblasti. Podle volby tématu disertační práce je student veden individuálně k hlubšímu studiu její problematiky, k samostatnému zpracování zadaného úkolu po stránce teoretické, ke kritickému studiu vědecké literatury, k ověřování dílčích a závěrečných výsledků a návrhu jejich implementace do praxe.

Cíle studia

Cílem doktorského studia je připravit vysoce kvalifikované pracovníky pro vědeckou a odbornou práci v různých oblastech geoinformatiky a kartografie s vysoce kvalitním odborným i jazykovým vybavením.

Formy studia

Doktorské studium je nabízeno v prezenční nebo kombinované formě v českém nebo anglickém jazyce. Doba studia je 4 roky u prezenční i kombinované formy studia.

Přijímací řízení

O přijetí se mohou ucházet absolventi magisterského studia geoinformatických, kartografických, geografických nebo příbuzných oborů. Podmínkou přijetí je vykonání přijímací zkoušky z geoinformatiky a kartografie. Zkouška se koná v rozsahu základních kurzů univerzitního studia programu N1301 Geografie. Uchazeč prakticky prokáže znalost angličtiny (schopnost studovat cizojazyčnou literaturu, poslouchat přednášky a diskutovat o odborných problémech). Úroveň znalostí a schopností uchazeče a jeho předpoklady pro vědeckou práci posoudí přijímací komise složená z minimálně tří členů oborové rady. Termín přihlášky je vždy do 30. dubna.

Požadavky na studenta

 • odevzdaná přihláška se všemi náležitostmi: ověřená kopie diplomu, strukturovaný životopis, praxe, přehled publikací, případně doporučující dopisy
 • vybrané téma disertační práce s doloženým souhlasem školitele
 • u přijímacího řízení se hodnotí: výsledky předchozího studia, předpoklady pro samostatnou vědeckou činnost, jazykové předpoklady

Více informací, včetně potřebných dokumentů najdete na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Mimo teoretické i praktické studium se zúčastníte mnoha odborných exkurzí a konferencí a to jak v ČR, tak v zahraničí. Budete přítomni přednáškám českých i zahraničních odborníků, setkáte se mnoha zajímavými osobnostmi, sami můžete prezentovat výsledky své práce na několika odborných konferencích. Cizí jazyk a znalosti si osvojíte na zahraniční stáži, s ostatními studenty i vyučujícími se setkáte na mnoha oficiálních i neformálních akcích.

Oborová rada

Interní členové

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – UP Olomouc – předseda
doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. – UP Olomouc
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D. – UP Olomouc
doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. – UP Olomouc
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. – UP Olomouc
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D. – UP Olomouc
prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D. – UP Olomouc

Externí členové
prof. Ing. Ján Tuček, CSc. – TU Zvolen
prof. Dr. Ing. Jiří Horák – VŠB-TU Ostrava
prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc. – MU Brno
prof. Ing. Václev Talhofer, CSc. – Univerzita obrany Brno
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. – UK Praha
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, Ph.D. – Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košicích

Témata disertačních prací

Témata prací zahrnují problémy analýzy a návrhů modelů prostorových systémů, nasazování aplikací geoinformatičních technologií (zejména GIS, DPZ, GPS, ISÚ a počítačové kartografie) do výzkumných metod geovědních disciplín, teoretické aspekty kartografické sémiotiky v analogových i digitálních kartografických produktech (mapy na webu, animované mapy, dynamické mapy) a koncepční a technologické aspekty atlasových děl. Aktuální informace o vypsaných tématech prací pro nadcházející akademický rok jsou na stránkách fakulty.

Témata disertačních prací školitelů

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

 • Aktuálně vypisovaná témata
  • Analýza preferencí uživatelů webových map
   • Výzkum se zaměřuje na specifické geovizuální vzory práce na internetu, které lze identifikovat při používání webových map. Systematicky bude zkoumáno a vizualizováno chování geobrowingu. Více případových studií bude zahrnovat různé přístupy k navigačnímu chování na obrazovce s ohledem na navigační pomůcky a poskytované multimediální informace. Výzkum také zahrnuje uživatelské preference satelitních pohledů. Zvláštní pozornost bude věnována technickému řešení získání softwarové aplikace pro analýzu zaznamenaných datových sekvencí.
 • Aktuálně vedené práce
  • Kognitivní výzkum ve vizuální analýze (J. Koníček)
  • 3D modelování letového provozu (Y. Abilpatta)
  • Geotagging v kartografii (M. Sadílek)

doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

 • Aktuálně vypisovaná témata
  • Stanovení vybraných ekosystémových funcí krajiny pomocí DPZ
   • Cílem práce je nalezení vhodných dat, algoritmů a postupů v oblasti DPZ, jež jsou využitelné pro identifikaci a kvantifikaci ekosystémových funkcí krajiny.
  • Predikce vývoje landcover / landuse v ČR
   • Cílem práce je namodelovat predikovaný stav landuse pro rok 2090. Hlavní model bude vytvořen pro celé území ČR v rozlišení 100m/px a zvažovat bude scénář bussines as ussualy (BAU).

 • Aktuálně vedené práce
  • Tvorba biotopové mapy z materiálů DPZ (P. Vyvlečka)
  • Prostorové modely reakce krajiny pod vlivem klimatické změny (E. Tangwa)
  • Využitelnost technologie 3D tisku v geoinformatice (T. Burian)

doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

 • Aktuálně vypisovaná témata
  • Prostorové vyhodnocování obyvatelnosti měst
   • Cílem práce je vyzkoumat možnosti přístupu hodnocení obyvatelnosti měst pomocí GIS. Struktura, uspořádání a vybavenost městského prostředí výrazně ovlivňuje úroveň obyvatelnost (livability) jejich obyvatel. Jedním z parametrů je výpočet chodeckosti (jako podpora pěšího dopravy) ve městech. Automatické zpracování prostorových dat v GIS umožňuje navrhnout různé vyhodnocení míry obyvatelnosti měst obyvatel. Různé pohledy a možnosti automatického zpracování prostorových dat bude cílem disertačního výzkumu.
  • Vizuální programování pro zpracování prostorových dat
   • Vizuální programování v GIS je metoda navrhování pracovních postupů zpracování dat (workflow) v grafické podobě. Cílem práce je výzkum kognitivních a funkčních aspektů vizuálních jazyků v GIS. Vylepšení grafické notace a funkčnosti vizuálních jazyků mají potenciál pro širší využitelnosti workflow v GIS.
 • Aktuálně vedené práce
  • Analytické metody umělé inteligence pro data mining prostorových databází (M. Kučera)
  • Data mining prostorových dat o veřejné hromadné dopravě (J. Masopust)

doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.

 • Aktuálně vypisovaná témata
  • Aplikace agregačních a disagregačních metod na zpracování statistických dat ze SLDB 2021
   • Cílem práce je aplikovat agregační a disagregační metody na vybraná data ze SLDB 2021 a v případě dostupných vhodných dat ze starších SLDB (1991, 2001, 2011) provést srovnání v čase.

  • Urbánní simulační modely a jejich aplikace v územním plánování
   • Cílem práce je vyzkoumat možnosti aplikace vybraných urbánních simulačních modelů v územním plánování. Práce bude zaměřena především na vybrané (ý) mikrosimulační modely umožňující predikovat vybrané aspekty urbánních systémů (např. ceny pozemků, pracovní místa, rozložení domácnosti nebo pohyb obyvatel).

 • Aktuálně vedené práce
  • Prostorová kontinuita statistických dat v přeshraničních oblastech (D. Pavlačka)
 •  

Studijní plán a seznam předmětů

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, který sestavuje školitel a schvaluje oborová rada. Během studia (viz směrnice děkana PřF UP) skládá student 4 odborné zkoušky a zkoušku z anglického jazyka. Referuje na odborných seminářích a konferencích, připravuje publikace a disertační práci. Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

Individuální studijní plán zpracovaný školitelem ve spolupráci se studentem obsahuje

 • odborné zaměření doktorského studia
 • seznam zkoušek (včetně anglického jazyka), které musí student absolvovat a předběžné termíny jejich absolvování
 • zahraniční výzkumný pobyt (4 tydny)
 • předpokládanou účast na konferencích, včetně základního časového rozvrhu a forem účasti
 • způsob prokazování schopnosti odborné komunikace v cizím jazyce
 • předpokládané termíny: doktorské zkoušky, specifikace tématu disertační práce, předložení disertační práce
 • rozsah a obsah podílu na výuce v rámci garantujícího pracoviště kateder
 • na konci každého akademického roku v červnu odevzdá student výkaz o plnění studijních povinností

Seznam předmětů (kreditní limit 240 kr.)

Kód                   Název předmětu                                                                  Kred.  Rozsah       Zakonč. Semestr

Povinné předměty – společný základ (statut bloku: A)                             Počet kreditů: 164
KGI/PGDP1     Disertační práce 1 – výzkumný plán                                           12       –                    Zp            1ZS
KGI/PGDP2     Disertační práce 2 – rešerše                                                        12       –                    Zp            1LS
KGI/PGDP3     Disertační práce 3 – autorský podíl na odeslaném článku         12       –                    Zp            2ZS
KGI/PGDP4     Disertační práce 4 – workshop                                                   12       –                    Zp            2LS
KGI/PGDP5     Disertační práce 5 – autorský podíl na vydaném článku            12       –                    Zp            3ZS
KGI/PGDP6     Disertační práce 6 – teze                                                            12       –                    Zp            3LS
KGI/PGDP7     Disertační práce 7 – prvoautorský podíl na vydaném článku     12       –                    Zp            4ZS
KGI/PGDP8     Disertační práce 8 – autoreferát                                                 12       –                    Zp            4LS
KGI/PGIF         Hlavní autor publikace v časopise s IF                                        25       –                    Zp            Z/L
KGI/PGJIF        Jiný autor publikace v časopise s IF                                            15       –                     Zp            Z/L
KGI/PGST        Vědecko-výzkumná stáž                                                              10      30 D               Zp            Z/L
KGI/PGAJ        Anglický jazyk pro doktorské studium                                        15       0+20S+0       Zp, Zk      Z/L
KGI/PGKON    Prezentace na odborné konferenci                                               3         –                   Zp            Z/L

Povinně volitelné předměty 1 – oborové (statut bloku: B)                Volba min.: 40 kr.

KGI/PGCAS     Časoprostorové analýzy dat                                                          10       20S+0+0     Zk            Z/L
KGI/PGDPZ     Pokročilé metody DPZ                                                                   10       20S+0+0     Zk            Z/L
KGI/PGENG    Environmentální geoinformatika                                                    10       20S+0+0     Zk            Z/L
KGI/PGGVI     Geovizualizace a digitální kartografie                                             10       20S+0+0     Zk            Z/L
KGI/PGKOG    Kartografická vizualizace a její kognitivní aspekty                          10       20S+0+0     Zk            Z/L
KGI/PGMAT   Matematické základy kartografických děl                                       10       20S+0+0     Zk            Z/L
KGI/PGMET    Metainformace v geoinformatice                                                   10       20S+0+0     Zk            Z/L
KGI/PGMHP   Modelování hydrologických procesů                                              10       20S+0+0     Zk            Z/L
KGI/PGMRU   Modelování regionál. a urbánních systémů                                    10      20S+0+0     Zk            Z/L
KGI/PGMSM   Moderní statistické metody v geoinformatice                                10       20S+0+0     Zk            Z/L
KGI/PGOOT    Objektově orientované technologie                                                10       20S+0+0     Zk            Z/L
KGI/PGPGI      Programování pro GIS                                                                     10       20S+0+0     Zk            Z/L
KGI/PGPMZ    Pokročilé metody zpracování prostorových dat                              10       20S+0+0     Zk            Z/L
KGI/PGPPG     Plánování a projektování geoinformačních technologií                  10       20S+0+0     Zk            Z/L
KGI/PGPRL     Precizní lesnictví                                                                               10       20S+0+0     Zk            Z/L
KGI/PGSPR     Systémy pro podporu prostorového rozhodování                           10       20S+0+0     Zk            Z/L
KGI/PGVSP Vývoj softwarových prostředků pro open-source GIS                       10       20S+0+0     Zk            Z/L

Povinně volitelné předměty 2 – činnost na pracovišti (statut bloku: B)                Volba min.: 24 kr.

KGI/PGVBP     Vedení bakalářské práce                                                                   6         –                    Zp            Z/L
KGI/PGOPO    Oponování kvalifikační práce                                                            3         –                    Zp            Z/L
KGI/PGVYU    Zapojení do výuky na pracovišti                                                        6         –                    Zp            Z/L
KGI/PGAKT    Zapojení do aktivit pracoviště                                                            3         –                    Zp            Z/L

Volitelné předměty (statut bloku: C)

KGI/PGWOS    Autorství publikace na WoS bez IF                                                  10       –                     Zp          Z/L
KGI/PGREC     Hlavní autor publikace v recenz. časopise bez IF                               5       –                     Zp          Z/L
KGI/PGST2      Vědecko-výzkumná stáž 2                                                                10       30 D              Zp          Z/L
KGI/PGST3      Vědecko-výzkumná stáž 3                                                                10       30 D              Zp          Z/L
KGI/PGPOS     Poster na odborné konferenci                                                            5         –                  Zp          Z/L
KGI/PGPRO     Projektová činnost                                                                              3         –                  Zp          Z/L
PRF/PGMVV    Management vědy a výzkumu                                                           5         0+20HR+0  Zk          Z/L
KGI/PGOP       Odborný předmět                                                                               3         –                  Zk          Z/L

Seznam předmětů včetně anotací ve STAGu programu GEKAR IA18

          

Požadavky na průběh studia

Studenti jsou vedeni k průběžnému plnění studijních povinností, které jim zaručí absolvování studia ve standardní době.

Kategorie studijních povinností:

 • Zkoušky (absolvování student dokládá na příslušné formuláři):
  – 8 povinných zkoušek KGI/PGDP1 -KGI/PGDP8, zkouška z anglického jazyka
  – výzkumná stáž (absolvování student dokládá zprávou ze stáže a potvrzením přijímací strany), minimálně 4 týdny
  – 4 odborné zkoušky z povinně volitelných předmětů vybraných po dohodě se školitelem ve vazbě za téma disertační práce
 • Publikace (pouze recenzované):
  – 2 zahraniční indexované, 1 na Web of Knowledge a 1 na Scopus
 • Přednešení vlastního příspěvku na konferencích:
  – 2 aktivní vystoupení v anglickém jazyce
  – 4 aktivní vystoupení v rodném jazyce
 • Výuka:
  – 20 (min. 16) výukových hodin za semestr v předmětech

Podmínky „připuštění“ ke státní doktorské zkoušce:

 • uzavření 3 ročníků studia, tj. složení zkoušek KGI/PGDP1 -KGI/PGDP6 včetně absolvování zahraniční stážea zkoušky z AJ jazyka
 • 6 recenzovaných článků, z nich 1 indexovaný na Scopus
 • přednesení vlastního příspěvku na 4 konferencích

Požadavky na teze:

 • rozsah minimálně 15-30 normostran textu (postačuje kroužková vazba)
 • autorský text, odborný sloh, citační disciplína, vysoká typografická úroveň

Podmínky „připuštění“ k obhajobě disertační práce:

 • složená státní doktorská zkouška
 • uzavření 4. ročníku
 • celkem 8 recenzovaných publikací (nelze „přijaté do tisku“), z toho 1 indexovaný na Scopus a 1 na Web of Knowledge
 • přednesení vlastního příspěvku na celkem 6 konferencí, z toho alespoň 1 s výsledky disertační práce
 • Obecně platí, že výsledky prezentované v disertační práci musí být zveřejněny nejméně ve dvou recenzovaných publikacích, kde je student doktorského studia prvním autorem a nejméně jedna z těchto publikací musí být zveřejněna ve všeobecně uznávaném mezinárodním vědeckém časopisu s nenulovým impaktním faktorem.

Státní doktorská zkouška (SDZ)

Podle schválených akreditačních materiálů se státní doktorská zkouška koná ze dvou předmětů, a to Geoinformatika a Kartografie.

SDZ má formu vědecké rozpravy nad tématy zaměření disertační práce. Ověřují se zejména šíře a kvalita znalostí, míra pochopení souvislostí mezi poznatky a míra schopností mezioborové syntézy. Okruhy jednotlivých předmětů schvaluje oborová rada doktorského studijního programu (OR DSP). Pro nejbližší období jsou navrženy následující okruhy:

 • Geoinformatika
  Digitální reprezentace reality
  Datové struktury
  Pokročilé zpracování dat v GIS
  Prostorové analýzy
  Modelování a simulace
  Projektování GIS či GIT
  Prostorové infrastruktury, mezinárodní a národní iniciativy
 • Kartografie
  Matematické základy kartografických děl
  Moderní kartografická výroba
  Kartografická sémiologie
  Digitální kartografie
  Kartografická generalizace
  Historie kartografie

Zkoušejícím je některý z přítomných členů komise pro SDZ, který není školitelem práce zkoušeného studenta. Zkoušející klade jednu otázku, na kterou student odpovídá bez přípravy. Doplňující otázky může položit kterýkoli člen komise. Součástí SZD je i obhajoba tezí disertační práce, které student odevzdává na studijní oddělen PřF UP současně s přihláškou a zároveň ji zašle elektronicky předsedovi oborové rady DSP.

Na teze vypracuje oponentský stručný posudek (v rozsahu 1-2 strany) jeden ze členů komise, kterého určí předseda komise SZD. Je vhodné, aby oponent tezí byl následně i jedním z oponentů disertační práce. Posudek se studentovi před obhajobou posílá nejpozději 5 dnů před SDZ. Obhajoba tezí probíhá následovně:

 • student představí teze v max. 15minutové prezentaci
 • oponent přednese posudek
 • student se vyjádří k připomínkám z posudku
 • proběhne diskuse nad tezemi v rámci celé komise SZD

Na neveřejném jednání se komise hlasováním vyjádří k přijetí nebo nepřijetí tezí, případně formuluje doporučení, které sdělí studentovi předseda komise a školitel.