Bakalářský studijní obor Geoinformatika a kartografie umožňuje studentům získat znalosti a osvojit si dovednosti z geoinformatiky, geoinformačních technologií, geografie a kartografie.

V geoinformatice se studenti seznamují s obecnými přístupy digitální reprezentace reality, se základními geoinformačními technologiemi (GIS, DPZ, GPS, geostatistika, počítačová kartografie) a s GIT aplikacemi v geografických aplikacích. V geografii je důraz kladen na studium dílčích geografických disciplín a jim příslušných metod studia krajinné sféry. Důležitou součástí je výuka kartografie a její využití jak v geoinformatice, tak i v geografii. Absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru.

Cíle studia

Cílem oboru je připravit vysokoškolsky vzdělané geoinformatiky, kteří mají přehled o základních geoinformačních technologiích a umějí je využívat v jednotlivých dílčích disciplínách geografie.

Teoretické poznatky jsou propojovány s praktickými dovednostmi v rámci řešení semestrálních úkolů. Studium rozvíjí samostatné uvažování a tvůrčí přístup studentů. V učebním plánu je kladen důraz na ty předměty, které jsou v praxi nejžádanější.

Profil absolventa

Po první etapě studia jsou absolventi schopni realizovat operační, dokumentační a zčásti i výzkumnou a vývojovou činnost včetně řešení běžných geografických úkolů s využitím geoinformačních technologií. Během studia studenti získají potřebné teoretické poznatky a dovednosti dílčích geografických a geoinformatických disciplín. Prakticky se seznámí s nejrozšířenějšími moderními programovými produkty. Student získá znalosti základních informatických a matematických disciplín (geometrie, numerické metody, statistika), teoretického základu informatiky, programování a programovacích paradigmat, počítačových sítí, databázových a informačních systémů. Kromě toho získá zkušenost s realizací softwarového projektu.

  • odborné teoretické znalosti

    základní znalosti a dovednosti z kartografie, geografických informačních systémů, dálkového průzkumu Země, geostatistiky, navigačních systémů, informačních systémů o území, fyzické geografie a socioekonomické geografie.

  • odborné praktické dovednosti

    základy terénního mapování včetně využívání GPS, tvorby map (analogových i digitálních), ovládání specializovaného software užívaného v GIT (produkty GIS, DPZ, ISÚ aj.) a terénních prací v geografii.

  • všeobecné znalosti

    základní znalosti a dovednosti z geoinformatiky, počítačové grafiky, databází, statistiky, geografie, angličtiny a odborně zaměřené matematiky.

Díky osvojeným znalostem a dovednostem jsou absolventi schopni kvalitně řešit méně náročné prostorové úlohy a podílet se na řešení složitých typů prostorových úloh zaměřené na zpracování a prezentace geografických dat a informací.První etapa studia je ukončena složením státní bakalářské zkoušky.

 

Plán studia

 

Název

Rozsah

Ukončení

Kredity

Garant

Ročník
Semestr

Povinné předměty Geoinformatika

2+4+0

Zp Zk 8 doc. J. Burian 1/ZS

Geografická kartografie

3+4+0

Zp Zk

8

prof. V. Voženílek

1/ZS

Základy informatiky

2+2+0

Zp Zk

5

dr. K. Macků

1/ZS

Výpočetní metody v GI

2+2+0

Zp Zk

5

dr. K. Macků

1/ZS

Analýzy v GIS

1+3+0

Zp Zk

7

doc. J. Burian  

1/LS

Digitální kartografie

2+3+2

Zp Zk

8

prof. V. Voženílek  

1/LS

Webové technologie

2+2+0

Zp Zk

6

doc. V. Pechanec 

1/LS

Statistické metody v GI

2+3+0

Zp Zk

6

dr. K. Macků

1/LS

Digitální modely terénu

2+2+0

Zp Zk

5

dr. J. Brus 

2/ZS

Dálkový průzkum Země

3+4+0

Zp Zk

7

dr. J. Miřijovský 

2/ZS

Kartografický design

0+2+0

Zp

2

dr. A. Vondráková

2/ZS

Databázové systémy

2+4+0

Zp Zk

6

doc. Z. Dobešová 

2/ZS

Dynamický web

2+2+0

Zp Zk

5

doc. V. Pechanec 

2/ZS

Základy geodézie a fotogrammetrie

2+3+0

Zp Zk

5

dr. J. Miřijovský 

2/LS

Informační systémy o území

2+3+0

Zp Zk

6

doc. J. Burian 

2/LS

Webová kartografie

2+3+0

Zp Zk

6

dr. R. Nétek 

2/LS

Programování v GI

2+3+0

Zp Zk

5

doc. Z. Dobešová 

2/LS

Geoinformatika ve FG

2+3+0

Zp Zk

5

dr. V. Pászto  

2/LS

Polohové a navigační systémy

2+1+0

Zp Zk

5

dr. J. Miřijovský 

3/ZS

Geoinformatika v HG

2+3+0

Zp Zk

6

dr. V. Pászto

3/ZS

3D technologie

1+2+0

Zp Zk

4

dr. J. Brus 

3/ZS

Bakalářská práce 1

0+0+3

Zp

4

doc. Z. Dobešová

3/ZS

Praxe z geoinformatiky

4 týdny

Zp

10

doc. Z. Dobešová

3/LS

Bakalářská práce 2

0+0+7

Zp

10

doc. Z. Dobešová

3/LS

Povinně volitelné 1

Obecná angličtina pro středně pokročilé 1

0+2+0

Zp

1

Mgr. Alena Fridrichová

1/ZS

Obecná angličtina pro středně pokročilé 2

0+2+0

Zp Zk

3

Mgr. Alena Fridrichová

1/LS

Terminologie a prezentace pro GI v angl. jazyce 1

0+2+0

Zp

2

Mgr. Tomáš Maliňák

ZS

Terminologie a prezentace pro GI v angl. jazyce 2

0+2+0

Zp Zk

4

Mgr. Tomáš Maliňák

LS

Povinně volitelné 2

Geoinform. propedeutika

0+0+2

Zp

3

prof. V. Voženílek

1/ZS

Cognitive cartography

2+2+0

Zp Zk

5

dr. S. Popelka 

2/LS

Exkurze z geoinformatiky

2 dny

Kol

2

doc. J. Burian

2/LS

Aplikace geoinformačních technologií v terénu

0+2+0

Kol

3

dr. J. Miřijovský

3/ZS

Vývoj geoaplikací

0+2+0

Kol

3

dr. R. Nétek

3/ZS

Kartografický projekt

0+2+0

Zp

3

dr. A. Vondráková

3/ZS

Publikování v geoinformatice

0+0+2

Zp

3

prof. V. Voženílek

3/LS

Geografický projekt

0+3+0

Zp

4

dr. V. Pászto

3/LS

Odkaz na seznam předmětů v evidenci STAG: A-povinné předměty, B-Povinně volitelné předměty 1, B-Povinně volitelné předměty 2, C-Volitelné předměty

Charakteristika a cíl bakalářských prací

Bakalářská práce představuje z vrchol studijního oboru Geoinformatika a kartografie. V bakalářské práci student prokazuje schopnost samostatně odborně pracovat a uplatňovat znalosti a dovednosti získané během studia. Bakalářská práce je systematická činnost, posloupnost řady dílčích úkonů vedoucích od zadání až po formulování nově získaných poznatků a jejich zdokumentování. Kvalitním zpracováním bakalářské práce student zvládl vědeckou metodu výpovědi o vnější realitě.

Práce na diplomovém úkolu začíná jeho zadáním. Bakalářská práce se zadává na konci čtvrtého semestru.

 

Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky

Při státní závěrečné zkoušce je důraz kladen na schopnost správně interpretovat geografické poznatky a provádět prostorovou analýzu a syntézu. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a ze tří povinných předmětů: Geoinformatika, Geoinformační technologie a Kartografie.