Pracovní pozice na Krajském úřadě Pardubického kraje

Krajský úřad Pardubického kraje vypsal výběrové řízení na pozice referenta oddělení územního plánování a pracovníka do úseku tvorby digitální technické mapy. 

Na pozici referenta oddělení územního plánování se předpokládá zejména spolupráce na ÚAP a činnost nadřízeného orgánu vůči ORP, aj. Druhé výběrové řízení je na nově vznikající úsek digitální technické mapy, který souvisí s novelou zeměměřičského zákona, na jehož základě kraje spravují digitální technickou mapu (DTM) kraje v přenesené působnosti. Pokud by zájemce byl velice šikovný, je možnost se zde stát vedoucím úseku. Zde by nešlo alespoň zpočátku o čistou GIS práci a to s daty, ale spíše uplatňování širších znalostí, komunikačních vůči zpracovatelům, obcím aj. subjektům a samostatného myšlení, jelikož tomu člověku od počátku bude svěřena zodpovědnost za tvoření DTM pro kraj. Jedná o nově vznikající úsek, tedy všechny podmínky se budou tvořit s novou kolegyní/kolegou, což bude určitě pozitivum.

Obě výběrová řízení jsou una dobu neurčitou. V případě jakéhokoliv dotazu neváhejte kontaktovat Mgr. Pavla Kortyze – vedoucího oddělení územního plánování (pavel.kotyz@pardubickykraj.cz

Podrobnější informace o výborových řízeních naleznete zde a zde, a také na https://deska.pardubickykraj.cz/volna-pracovni-mista