Aktuálně vedené diplomové a disertační práce:

Bakalářské

Prostorové hodnocení pohybových vzorů dětí základních škol v Olomouci

Magisterské

Identifikace a hodnocení rozvojových ploch vybraných částí města Brna

Hodnocení materiálových toků vybraných druhů odpadu v Olomouckém kraji

Analýza dojížďkových vazeb Olomouckého kraje na základě dat mobilního operátora      

Disertační

Prostorová kontinuita statistických dat v přeshraničních oblastech (Mgr. Pavlačka)

Multikriteriální analýzy územního potenciálu v prostorovém plánování (Mgr. Bittner)

Aplikace agregačních a disagregačních metod na zpracování statistických dat (Mgr. Rypl)

 

Předběžná témata nově vypisovaných prací

Bakalářské a magisterské práce


Hodnocení vztahu mezi pocitovým mapováním a funkčním využitím území (BP/MP)

Cíle: Cílem práce je vyhodnotit vztah mezi pocity a názory obyvatel a funkčním využitím území. Pro hodnocení budou využita data z provedeného pocitového mapování ve městech Olomouc, Šumperk a Jeseník, kde byli občané dotazováni na problematiku bezpečnosti, atraktivnosti, rozvoje a dopravy. Výstupy z pocitového mapování budou porovnány s aktuálním a plánovaným využitím území (z územních plánů) a dále ve vztahu k dopravním stavbám, hodnotám území (např. přírodní plochy, památky) a potenciálu území (výstupy z modelu Urban Planner). Hodnocení vztahu pocitového mapování a využití území bude doplněné vhodnými vizualizačními metodami (grafy, mapy, animace, mapová aplikace).

SW: libovolný GIS, statistický SW (např. GeoDa, R)

Data: data územních plánů měst Olomouc, Jeseník a Šumperk; data OSM

Výstupy: mapy, grafy


Disertační práce