Aktuálně vedené diplomové a disertační práce:

Bakalářské

Prostorové hodnocení MHD v Olomouci

Magisterské

Hodnocení vývoje kriminality Česka ve vztahu k vybraným socioekonomickým ukazatelům

Identifikace a hodnocení rozvojových ploch vybraných částí města Brna

Hodnocení materiálových toků vybraných druhů odpadu v Olomouckém kraji

Disertační

Prostorová kontinuita statistických dat v přeshraničních oblastech (Mgr. Pavlačka)

Multikriteriální analýzy územního potenciálu v prostorovém plánování (Mgr. Bittner)

Aplikace agregačních a disagregačních metod na zpracování statistických dat (Mgr. Rypl)

 

Předběžná témata nově vypisovaných prací

Bakalářské a magisterské práce


Hodnocení vztahu mezi pocitovým mapováním a funkčním využitím území (BP/MP)

Cíle: Cílem práce je vyhodnotit vztah mezi pocity a názory obyvatel a funkčním využitím území. Pro hodnocení budou využita data z provedeného pocitového mapování ve městech Olomouc, Šumperk a Jeseník, kde byli občané dotazováni na problematiku bezpečnosti, atraktivnosti, rozvoje a dopravy. Výstupy z pocitového mapování budou porovnány s aktuálním a plánovaným využitím území (z územních plánů) a dále ve vztahu k dopravním stavbám, hodnotám území (např. přírodní plochy, památky) a potenciálu území (výstupy z modelu Urban Planner). Hodnocení vztahu pocitového mapování a využití území bude doplněné vhodnými vizualizačními metodami (grafy, mapy, animace, mapová aplikace).

SW: libovolný GIS, statistický SW (např. GeoDa, R)

Data: data územních plánů měst Olomouc, Jeseník a Šumperk; data OSM

Výstupy: mapy, grafy


Disertační práce

Urbánní simulační modely a jejich aplikace v územním plánování (PHD)

Cílem práce je vyzkoumat možnosti aplikace vybraných urbánních simulačních modelů v územním plánování. Práce bude zaměřena především na vybrané (ý) mikrosimulační modely umožňující predikovat vybrané aspekty urbánních systémů (např. ceny pozemků, pracovní místa, rozložení domácnosti nebo pohyb obyvatel). Značná část práce bude věnována přípravě vhodných datových sad, které jsou v mnoha zemích obtížně dostupné, nebo jsou dostupné v omezeném podrobnosti. Pro tyto účely budou využity pokročilé možnosti sběru a zpracování prostorových dat včetně agregačních a disagregačních postupů. S ohledem na zvolený model (y) a zvolené území bude zpracováno několik případových studií prohlubující možnosti aplikace výstupů mikrosimulačního modelování v územním plánování.