Aktuálně vedené diplomové a disertační práce:

Bakalářské

Vyhodnocení automobilové dopravy Olomouce časoprostorovou analýzou

Magisterské

Agregační a disagregační metody v ArcGIS Pro

Analýza prostorových vzorů pohybu vybraných osob v Olomouci na základě dat Google Location

Hodnocení vytíženosti MHD v Olomouci

Aplikace metody geodesignu v prostředí ArcGIS GeoPlanner

Hodnocení změn v intenzitách dopravy ve vybraných regionech Česka 

Využití ArcGIS City Engine pro bezpečnostní plánování

Disertační

THE APPLICATION OF CITY-BUILDING GAMES IN SPATIAL PLANNING (Mgr. Piňos)

Prostorová kontinuita statistických dat v přeshraničních oblastech (Mgr. Pavlačka)


Předběžná témata nově vypisovaných prací

Bakalářské a magisterské práce

Hodnocení změn vlastnických poměrů města Olomouce (BP)

Cíle: Cílem práce je zhodnotit změny ve vlastnictví pozemků a budov v městě Olomouci za posledních 30 let vývoje. Důraz bude kladen zejména na pozemky vlastněné městem, krajem a státem a souhrnně také za soukromé vlastníky. Změny ve vlastnictví budou hodnoceny nejen v čase, ale také v návaznosti na současné využití ploch dle územního plánu a cenu uvedenou v cenové mapě města Olomouce. Zdrojem dat bude současná katastrální mapa a historické zákresy vlastnictví ve starých katastrálních mapách (v archívu města Olomouce). Výstupem práce bude především hodnocení změn vlastnictví pozemků zpracované vhodnými vizualizačními metodami (grafy, mapy, animace, mapová aplikace).

SW: libovolný GIS

Data: aktuální katastrální mapa, staré katastrální mapy se zákresem vlastnictví města (digitalizace z archívu)

Výstupy: mapy, grafy, animace


Hodnocení vztahu mezi pocitovým mapováním a funkčním využitím území (BP/MP)

Cíle: Cílem práce je vyhodnotit vztah mezi pocity a názory obyvatel a funkčním využitím území. Pro hodnocení budou využita data z provedeného pocitového mapování ve městech Olomouc, Šumperk a Jeseník, kde byli občané dotazováni na problematiku bezpečnosti, atraktivnosti, rozvoje a dopravy. Výstupy z pocitového mapování budou porovnány s aktuálním a plánovaným využitím území (z územních plánů) a dále ve vztahu k dopravním stavbám, hodnotám území (např. přírodní plochy, památky) a potenciálu území (výstupy z modelu Urban Planner). Hodnocení vztahu pocitového mapování a využití území bude doplněné vhodnými vizualizačními metodami (grafy, mapy, animace, mapová aplikace).

SW: libovolný GIS, statistický SW (např. GeoDa, R)

Data: data územních plánů měst Olomouc, Jeseník a Šumperk; data OSM

Výstupy: mapy, grafy


Hodnocení kriminality (města XX, kraje YY) ve vztahu k vybraným socioekonomickým ukazatelům (BP/MP)

Cíle: Cílem práce je pro zvolené území (např. větší město, ORP nebo kraj) pomocí kvantitativních metod analyzovat kriminalitu a její vztah k vybraným socioekonomickým ukazatelům. V práci budou využita veřejně dostupná data o kriminalitě od Policie ČR za období od roku 2012 do současnosti. Kriminalita bude hodnocena jak souhrnným indexem, tak pomocí dílčích kategorií trestných činů. Vztah kriminality bude posuzován zejména k demografickým (např. index stáří) a ekonomickým (např. nezaměstnanost, blízkost škol, blízkost obchodních center) ukazatelům. Výstupem práce bude především hodnocení kriminality zpracované vhodnými vizualizačními metodami (grafy, mapy, mapová aplikace).

SW: libovolný GIS, statistický SW (např. GeoDa, R)

Data: data Policie ČR o kriminalitě od 2002 do současnosti (https://kriminalita.policie.cz/)

Výstupy: mapy, grafy


Analýza změn v dopravním chování obyvatel (zvoleného města/regionu) v období pandemie COVID-19 (BP)

Cíle práce: Cílem práce analyzovat změny v dopravním chování obyvatel v průběhu pandemie COVID-19. V práci bude nejprve sestaven dotazník, který bude následně ve spolupráci s regionem/městem distribuován mezi občany. Dotazník bude zaměřen především na volbu dopravního prostředku, délku a účel jednotlivých cest a motivaci občanů k cestování/necestování. Využity budou statistické a prostorové analýzy. Výstupem z práce bude hodnocení změn v dopravním chování doplněné vhodnými grafickými výstupy.

SW: QGIS, ArcGIS Pro, Geoda, R, Excel

Data: data sesbíraná v rámci práce (ve spolupráci se zvoleným městem/regionem)

Výstupy: změny v dopravním chování (mapy, grafy)


Hodnocení úrovně konceptu Smart City v Česku (BP)

Cíle: Cílem práce je kvantitativně vyhodnotit dosaženou úroveň konceptu Smart City ve vybraných obcích Česka. Práce bude vycházet z metodiky hodnocení úrovně Smart City v ČR a dále z již existující analýzy úrovně zapojení vybraných obcí. V práci bude toto hodnocení využito jako datový základ a v případě potřeby bude provedena jeho aktualizace. V další fázi práce bude úroveň Smart City v jednotlivých obcích porovnána pomocí statistických metod s dostupnými kvantitativními daty (např. zadluženost obce, velikost obce, nezaměstnanost, ekonomická aktivita, volební účast, atd.) s cílem analyzovat mezi těmito jevy souvislosti. Výstupem práce bude vyhodnocení příčin vysoké/nízké úrovně Smart City. Výsledky budou zvizualizovány také prostřednictvím vhodných grafických výstupů (grafy, mapy).

SW: QGIS/ArcGIS Pro, Geoda, R

Data: především statistická data

Výstupy: hodnocení úrovně Smart City pomocí map a grafů


Analýza vývoje cen pozemků ve vybraném městě ČR (BP)

Cíle: Cílem diplomové práce je zpracovat časoprostorovou analýzu vývoje cen pozemků vybraného města. V práci bude nejprve zpracován přehled dostupných datových zdrojů cen pozemků. Dále bude zvoleno vhodné krajské město (např. Brno, Ostrava, Zlín, Praha), pro které budou sesbírány potřebné datové sady (např. cenová mapa, územní plán, ekonomická data). Hlavní částí práce bude časoprostorová analýza identifikující změny v cenách pozemků a dále stabilní a naopak silně proměnlivé oblasti cen. Vývoj bude analyzován také ve vztahu k využití území. Pro zpracování dat bude využíváno především statických metod a metod pro zpracování prostorových dat. Výsledky budou zvizualizovány také prostřednictvím vhodných grafických výstupů (grafy, mapy).

SW: QGIS/ArcGIS Pro, Geoda, R

Data: cenové mapy, ÚAP, ÚP, statistická data

Výstupy: analýza vývoje cen pozemků pomocí map, animací a grafů


Disertační práce

Urbánní simulační modely a jejich aplikace v územním plánování (PHD)

Cílem práce je vyzkoumat možnosti aplikace vybraných urbánních simulačních modelů v územním plánování. Práce bude zaměřena především na vybrané (ý) mikrosimulační modely umožňující predikovat vybrané aspekty urbánních systémů (např. ceny pozemků, pracovní místa, rozložení domácnosti nebo pohyb obyvatel). Značná část práce bude věnována přípravě vhodných datových sad, které jsou v mnoha zemích obtížně dostupné, nebo jsou dostupné v omezeném podrobnosti. Pro tyto účely budou využity pokročilé možnosti sběru a zpracování prostorových dat včetně agregačních a disagregačních postupů. S ohledem na zvolený model (y) a zvolené území bude zpracováno několik případových studií prohlubující možnosti aplikace výstupů mikrosimulačního modelování v územním plánování.

Aplikace agregačních a disagregačních metod na zpracování statistických dat ze SLDB 2021 (PHD)

Cílem práce je aplikovat agregační a disagregační metody na vybraná data ze SLDB 2021 a v případě dostupných vhodných dat ze starších SLDB (1991, 2001, 2011) provést srovnání v čase. V práci budou nejprve z dat SLDB 2021 identifikovány datové sady, které je vhodné agregovat/disagregovat pro území celého Česka. Následně budou otestovány nejvhodnější postupy zpracování, které budou zpracovány do podoby nástroje umožňujícího automatizované zpracování dat. Dále budou identifikována témata, která je možné hodnotit napříč všemi SLDB. Výsledná data budou publikována formou otevřených datových sad. Data budou zpracována jak za územní jednotky, tak za gridové sítě.