Prostorová diferenciace a vizualizace geodemografických procesů se zaměřením na domácnosti ve stárnoucí populaci České republiky (GEODEMO)

Doba řešení: 2018 - 2020 | Zdroj financování: GAČR (18-12166S)

Zadavatel: GAČR, 2018-2020 (č. 18-12166S) 

Hlavní řešitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Další členové týmu: ing. Jaroslav Kraus, PhD, Mgr. Friederike Feige

Spoluřešitel: prof. RNDr. Vít Voženílek CSc.

Další členové spoluřešitelského týmu: Mgr. Vít Pászto, Ph.D., RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M., RNDr. Rostislav Nétek, Ph.D.


Anotace:

Projekt je zaměřen na teorii demografického přechodu ve smyslu ověření difúze demografických změn v posledních třech desetiletích v České republice. Budou zkoumány změny populačních procesů v prostoru a čase na úrovni obcí. Je otázkou zda lze hypotézu difúze přijmout nebo zamítnout, respektive zda změny probíhaly všude stejným tempem. Hypotéza difúze mezi roky 1990 a 2015 je podrobněji uvedena pomocí výzkumných otázek. Pozornost je rovněž věnována problematice demografického stárnutí v obcích studiem dynamiky jejich věkových struktur ve stejném časovém období 1990-2015. Navazujícím tématem je analýza soukromých domácností na základě konceptu jejich minimální velikosti. Bude vytvořena nová podrobnější klasifikace hospodařících soukromých domácností založená na vzájemných vztazích členů hospodařící domácnosti, jejich věku a přítomnosti či absenci dětí podle věku. Deset nejčetnějších typů bude východiskem prostorové analýzy na úrovni obcí. Výsledkem projektu bude identifikace územních struktur nově definovaných domácností a vzorců prostorové dynamiky demografických procesů.

Výstupy: Vitální index obyvatelstva 2014–2018