Přírodní a antropogenní vlivy na zvláštnosti hydrologického režimu povrchových a podzemních vod v povodích přítoků Odry

Doba řešení: 2002 - 2004 | Zdroj financování: GAČR č.205/02/1187