Percepce geoprostoru prostřednictvím tyflomap moderního typu

Doba řešení: 2008 - 2010 | Zdroj financování: GA ČR 406/08/1031

Cílem řešení projektu je zhodnotit a rozpracovat aspekty interpretace a percepce geoprostorou prostřednictvím prostorových informací na tyflomapách moderního typu z pohledu současného stavu technologie kartografické tvorby v ČR. Snahou řešitelského kolektivu je přiblížit českou produkci tyflomap a tyfloatlasů světové kartografické tvorbě pro nevidomé a slabozraké a zprostředkování možností další tvorby tyflomap pro komunitu zrakově postižených.