Navazující magisterský studijní obor Geoinformatika a kartografie umožňuje studentům navázat na znalosti a dovednosti z bakalářského studia a to v oblastech geoinformatiky, geoinformačních technologií a jejích aplikacích v geovědách.

V navazujícím studiu se studenti seznamují jednak s teoretickými přístupy v geoinformačních technologiích (trendy v GIT, modelování v GIS, státní informační politikou) a s teoretickou částí kartografických disciplín (stylistikou kartografických děl, atlasové a webové kartografie). Na druhé straně nabyté teoretické informace využívají pro praktické aplikace v oblastech aplikované geoinformatiky (geoinformatika ve fyzické a socioekonomické geografii, geologii, životním prostředí a v dalších oborech jako je zemědělství a lesnictví, v neposlední řadě v modelování přírodních hazardů a krajinném plánování). V samotné geografii je důraz kladen na prohloubené studium dílčích geografických disciplín a jim příslušných metod studia krajinné sféry.

Cíle studia

Cílem oboru je připravit vysokoškolsky vzdělané geoinformatiky, kteří mají přehled o geoinformačních technologiích a umějí je využívat v jednotlivých dílčích disciplínách geografie. Obsáhlejší teoretické poznatky jsou propojovány s praktickými dovednostmi v rámci řešení semestrálních úkolů. Studium rozvíjí samostatné uvažování a tvůrčí přístup studentů k řešení stanovených problémů. V učebním plánu je kladen důraz na ty předměty, které jsou v praxi nejžádanější.

Profil absolventa

Po druhé etapě studia jsou absolventi schopni realizovat operační, dokumentační a také výzkumnou a vývojovou činnost včetně řešení geografických úkolů s využitím geoinformačních technologií. Během studia studenti získají potřebné teoretické poznatky a také dovednosti dílčích geografických a geoinformatických disciplín. Student získá nejen znalosti dalších geoinformatických disciplín (modelování v GIS, modelování přírodních hazardů), rozšíření znalostí v oblasti aplikačních oborů geoinformatiky, ale prohloubí si a rozšíří si vědomosti se základních geografických disciplín.

  • odborné teoretické znalosti

    Teoretické přístupy v geoinformačních technologiích (trendy v GIT, modelování v GIS, státní informační politika), teoretická část kartografie (stylistika map atlasů, stylistika webové kartografie).

  • odborné praktické dovednosti

    Nabyté teoretické informace využívají v oblastech aplikační geoinformatiky. Především v oblastech fyzické a socioekonomické geografie, v oblastech geologie a životního prostředí a v krajinném plánování.

  • všeobecné znalosti

    Všeobecné, rozšířené, znalosti z oblasti fyzické a socioekonomické geografie, geologie, životního prostředí využijí pro lepší řešení geoinformatických aplikací ve vyjmenovaných i v příbuzných oborech.

Díky osvojeným znalostem a dovednostem jsou absolventi schopni kvalitně řešit náročnější prostorové úlohy a podílet se na řešení složitých modelových typů prostorových úloh zaměřených na zpracování a prezentace geografických dat a informací. Druhá etapa studia je ukončena složením státní závěrečné zkoušky.

Charakteristika a cíl magisterských prací

Magisterská práce představuje vrchol studijního oboru. V magisterské práci student prokazuje schopnost samostatně odborně pracovat a uplatňovat teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané během studia. Magisterská práce je systematická činnost, posloupnost řady dílčích úkonů vedoucích od zadání až po formulování nově získaných poznatků a jejich zdokumentování. Kvalitním zpracováním magisterské práce student zvládne vybrané vědecké metody výpovědi o vnější, většinou prostorové, realitě.

Práce na magisterské práci začíná jejím zadáním. Magisterská práce se zadává na konci prvního semestru. Student si výběrem diplomové práce volí i diplomový směr (Aplikovana geoinformatika, Digitalni kartografie), tedy celý koš povinně-volitelných předmětů (předměty B) a volitelný předmět SZZ.

Studijní plán

Povinné předměty

Název předmětu

Rozsah

př + cv + sem

způsob  ověř.

počet kred.

vyučující

dop. roč./sem.

Prostorové modelování

2+2+0

Zp, Zk

4

dr. J. Brus

1/ZS

Geoinformační technologie

2+3+0

Zp, Zk

5

doc. V. Pechanec

1/ZS

Systematická kartografie

2+0+2

Zp, Zk

6

prof. V. Voženílek

 

1/ZS

Data mining

3+3+0

Zp, Zk

6

doc. Z. Dobešová

1/ZS

Softwarové inženýrství

1+2+0

Kol

3

dr. R. Nétek

1/ZS

 

 

 

 

 

 

Pokročilá vizualizace

2+0+2

Zp, Zk

4

dr. A. Vondráková

 

1/LS

Pokročilé zpracování geodat

2+2+0

Zp, Zk

4

doc. Z. Dobešová

 

1/LS

Pokročilé metody DPZ

2+2+0

Zp, Zk

4

dr. J. Miřijovský

1/LS

GIS online

3+3+0

Zp, Zk

6

doc. V. Pechanec

1/LS

Diplomový seminář 1

0+0+3

Zp

5

doc. Z. Dobešová

1/LS

 

 

 

 

 

 

Projektování v geoinformatice

2+0+2

Zp, Zk

4

doc. J. Burian

2/ZS

Advanced web cartography

1+3+0

Zp, Zk

4

dr. R. Nétek

2/ZS

Diplomový seminář 2

0+0+6

Zp, Zk

10

doc. Z. Dobešová

2/ZS

 

 

 

 

 

 

Praxe z geoinformačních technologií

3 týdny

Zp

5

doc. Z. Dobešová

2/LS

Diplomový seminář 3

0+0+8

Zp

14

doc. Z. Dobešová

2/LS

Volitelné předměty

Map Use

0+0+2

Zp

3

dr. A. Vondráková

1/ZS

Publikační výstup v geoinformatice

0+0+2

Zp

3

prof. V. Voženílek

1/ZS

Politika prostorových dat

2+0+0

Kol

2

dr. A. Vondráková

1/LS

Geoinformatika v urbánních aplikacích

2+3+0

Zp, Zk

5

dr. J. Burian

1/LS

Geoinformatika v environmentál. aplikacích

2+2+0

Zp, Zk

4

doc. V. Pechanec

2/ZS

Geoinformatika v krizovém managementu

1+2+0

Zp, Zk

3

dr. J. Brus, dr. R. Nétek

2/ZS

Trendy v geoinformačních technologiích

2+2+0

Zp, Zk

4

dr. R. Nétek , doc. V. Pechanec

2/ZS

GeoSp Summer School

5 dnů

Zp

5

dr. V. Pászto

2/LS

 

Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky

Při státní závěrečné zkoušce je důraz kladen na schopnost správně interpretovat geografické poznatky a provádět prostorovou analýzu a syntézu. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby magisterské práce a ze tří povinných předmetů (Modelování v GIS, Geoinformatika pro GIT, Geoinformační technologie) a jednoho volitelného předmětu (Aplikovaná geoinformatika, Digitalní kartografie).

odkaz na seznam předmětů