Bakalářský studijní obor umožňuje studentům získat znalosti a osvojit si dovednosti z geoinformatiky, geoinformačních technologií a geografie.

Plán studia

V geoinformatice se studenti seznamují s obecnými přístupy digitální reprezentace reality, se základními geoinformačními technologiemi (GIS, DPZ, GPS, geostatistika, počítačová kartografie) a s GIT aplikacemi v geografických aplikacích. V geografii je důraz kladen na studium dílčích geografických disciplín a jim příslušných metod studia krajinné sféry. Důležitou součástí je výuka kartografie a její využití jak v geoinformatice, tak i v geografii. Absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru.

Cíle studia

Cílem oboru je připravit vysokoškolsky vzdělané geoinformatiky, kteří mají přehled o základních geoinformačních technologiích a umějí je využívat v jednotlivých dílčích disciplínách geografie.

Teoretické poznatky jsou propojovány s praktickými dovednostmi v rámci řešení semestrálních úkolů. Studium rozvíjí samostatné uvažování a tvůrčí přístup studentů. V učebním plánu je kladen důraz na ty předměty, které jsou v praxi nejžádanější.

Profil absolventa

Po první etapě studia jsou absolventi schopni realizovat operační, dokumentační a zčásti i výzkumnou a vývojovou činnost včetně řešení běžných geografických úkolů s využitím geoinformačních technologií. Během studia studenti získají potřebné teoretické poznatky a dovednosti dílčích geografických a geoinformatických disciplín. Prakticky se seznámí s nejrozšířenějšími moderními programovými produkty. Student získá znalosti základních informatických a matematických disciplín (geometrie, numerické metody, statistika), teoretického základu informatiky, programování a programovacích paradigmat, počítačových sítí, databázových a informačních systémů. Kromě toho získá zkušenost s realizací softwarového projektu.

  • odborné teoretické znalosti

    základní znalosti a dovednosti z kartografie, geografických informačních systémů, dálkového průzkumu Země, geostatistiky, navigačních systémů, informačních systémů o území, fyzické geografie a socioekonomické geografie.

  • odborné praktické dovednosti

    základy terénního mapování včetně využívání GPS, tvorby map (analogových i digitálních), ovládání specializovaného software užívaného v GIT (produkty GIS, DPZ, ISÚ aj.) a terénních prací v geografii.

  • všeobecné znalosti

    základní znalosti a dovednosti z geoinformatiky, počítačové grafiky, databází, statistiky, geografie, angličtiny a odborně zaměřené matematiky.

Díky osvojeným znalostem a dovednostem jsou absolventi schopni kvalitně řešit méně náročné prostorové úlohy a podílet se na řešení složitých typů prostorových úloh zaměřené na zpracování a prezentace geografických dat a informací.První etapa studia je ukončena složením státní bakalářské zkoušky.

Charakteristika a cíl bakalářských prací

Bakalářská práce představuje z vrchol studijního oboru Geoinformatika a geografie. V bakalářské práci student prokazuje schopnost samostatně odborně pracovat a uplatňovat znalosti a dovednosti získané během studia. Bakalářská práce je systematická činnost, posloupnost řady dílčích úkonů vedoucích od zadání až po formulování nově získaných poznatků a jejich zdokumentování. Kvalitním zpracováním bakalářské práce student zvládl vědeckou metodu výpovědi o vnější realitě.

Práce na diplomovém úkolu začíná jeho zadáním. Bakalářská práce se zadává na konci čtvrtého semestru.

Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky

Při státní závěrečné zkoušce je důraz kladen na schopnost správně interpretovat geografické poznatky a provádět prostorovou analýzu a syntézu. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a ze čtyř povinných předmětů: Geoinformatika, Kartografie, Geografie, Informatika, Matematika a geostatistika

odkaz na aktuální seznam předmětů včetně anotací ve STAGU