Nabídka práce – Geograf

Zeměměřičký úřad vyhlasuje výběrové konání na pozici Geograf v oboru služby „Zeměměřictví a katastr nemovitostí“.

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Posuzování a ověřování kvality výsledků zeměměřických činností při standardizaci a aktualizaci jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky spravovaných v celostátní databázi geografických dat Geonames a prováděni dalších obdobných systémových zeměměřických prací při standardizaci a aktualizaci geografických jmen ve veřejném zájmu.
 • Zprostředkovávání poradenské služby v oblasti geografického názvosloví pro ČÚZK, resortní a mimoresortní orgány a organizace v souladu s ustanoveními Organizačního řádu ZÚ, čl. 26 odst. 3 písm. f) a metodicky usměrňuje pracovníky odboru sběru dat ZABAGED zabývajících se názvoslovnými daty.
 • Podílení se na vizualizaci názvoslovných dat z území mimo ČR, standardizovaných Názvoslovnou komisí z databáze.

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • FKSP (penzijní připojištění, životní pojištění aj.),
 • stravování v závodní jídelně s příspěvkem organizace z FKSP,
 • možnost ubytování v zařízení úřadu,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost osobního rozvoje v zájmu organizace,
 • práce v příjemném kolektivu.

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 31. ledna 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu paní Bc. Miroslava Voleská, personalista, Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (zu.praha@cuzk.cz ) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 6yvadsa). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo „Geograf“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; nebo je státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným
  prohlášením
 4.  je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů,
  který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním
  občanem České republiky. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. dosáhl vyššího odborného vzdělání nebo vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (diplomem). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka. K žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo žadatel dále přiloží strukturovaný profesní životopis, motivační dopis a další požadované dokumenty.

Bližší informace poskytne:
Bc. Miroslava Voleská
Tel: 284 041 412
email: Miroslava.Voleska@cuzk.cz