Garant specializace (kontaktní osoba): doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

Tato specializace v rámci výzkumného směru Prostorové modelování geografických jevů v GIS je zaměřena na aplikaci geoinformačních technologií do procesu modelování ekosystémových funkcí a následného hodnocení ekosystémových služeb. Cílem je plnohodnotné nasazení GIS produktů jako nástroje pro podporou prostorového rozhodování.

Pracovní aktivity jsou rozloženy mezi i) vývoj a adaptaci nástrojů – obvykle ve formě programové rozšíření pro standardní GIS, a ii) budování znalostní báze řešeného problému (sběr a odvození dat, kalibrace hodnot pro podmínky ČR) pro řešení výzkumných témat.

Výzkum se orientuje především na krajinnou příp. druhovou úroveň.

V řadě otázek velmi úzce spolupracujeme s Ústavem výzkumu globální změny AV  ČR, v.v.i – Oddělením ukládání uhlíku v krajině.

 

Výzkumná témata

Landcover/landuse  Biodiverzita
 • analýza a modelování změn krajinné struktury
 • role ekotonů v krajině
 • predikce vývoje LU/LC
 • analýza nálezových dat
 • modelování ztráty přirozenosti
 • hot-spot biodiversity
Využívané sw řešení:  CLUE, Land change Modeller, Patch Analyst, StraKa Využívané sw řešení: Czech_GLOBIO, Janitor, Marxan, StraKa
Sekvestrace uhlíku na krajinné úrovni Vodoretenční funkce krajiny
 • stanovení zásob uhlíku v základních uhlíkových poolech
 • modelování srážko-odtokových vztahů
 • modelování retence krajiny a návrhy netechnických opatření
 • modelování vodní eroze
Využívané sw řešení: InVEST, SNAP Využívané sw řešení: implementace LOREP, USLE @GIS, WATEM/SEDEM

 

Vybrané projekty

 • CzechAdapt – Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a území ČR (2015 – 2016), EHP CZ02, spoluřešitel, hlavní řešitel CzechGlobe

 • ENVISEC – Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost Česka (2012 – 2015), MV VG, spoluřešitel řešitel, hlavní řešitel CzechGlobe

 • Analýza a modelování dynamiky prostorových vazeb ekotonů v prostředí GIS (2007-2009), GAČR, hlavní řešitel

 • Syntéza poznatků o stavu biodiverzity travních porostů v CHKO Bílé Karpaty (2007-2011), VaV MŽP, spoluřešitel, hlavní řešitel ČSOP Bílé Karpaty