Pozvánka na rigorózní zkoušku dr. Nétka

V pondělí 19. dubna 2021 od 13.30 se koná veřejně přístupná rigorózní zkouška Mgr. Rostislava Nétka, Ph.D., v oboru Geoinformatika s obhajobou rigorózní práce „Webová kartografie – specifika tvorby interaktivních map na webu“. Zkouška se koná online prostřednictvím https://cesnet.zoom.us/j/97914381896

Detail zprávy

Pracovní nabídka na zeměměřickém úřadě

Zeměměřický úřad Praha bude na svém odboru v Pardubicích nabízet na začátku roku 2022 pracovní pozici Správce geografické databáze Základní topografické mapy 1 : 5 000 (dále ZTM 5).
Naší snahou je zajistit za odcházejícího pracovníka odpovědného za geografickou databázi ZTM 5 kvalifikovaného nástupce. V tomto roce plánujeme zahájit určitou formu spolupráce s případným uchazečem o zajímavé zaměstnání, proto bychom rádi náš záměr již v předstihu zveřejnili a nabídli budoucím absolventům vaší univerzity.
 
Cílem spolupráce s adeptem před nástupem do zaměstnání v roce 2022 je seznámení s databází a technologií tvorby mapy v měřítku 1 : 5 000 a zajistit potřebné znalosti a dovednosti k převzetí úlohy správce databáze tak, aby nebyla narušena kontinuita výrobních procesů.
 
V této souvislosti bychom mohli již v tomto roce 2021 nabídnout i možnost absolvování studijní praxe u našeho odboru a též i možnost zaměstnání na plný či částečný pracovní úvazek při studiu, a to dle dohody a možností, již před nástupem na výše zmiňovanou pracovní pozici.

Detail zprávy

Adaptation Idea Sprint

Katedra geoinformatiky spolu s Academia Film Olomouc, Czechinvest, Czechitas a Statutárním městem Olomouc organizuje 12hodinový online hackathon zaměřený především na data a jejich vizualizaci v kontextu současných globálních výzev – klimatickou změnu a pandemii (ať už covid-19, nebo nemocí obecně, kterým je potřeba předcházet). Zapojit se můžete v rámci dvou oblastí – data a aplikace. Během 12 hodin vytvoří týmy vlastní koncept, který odprezentují odborné porotě. Vzhledem k charakteru a délce akce neočekáváme funkční prototyp či beta-verzi, ale např. rozpracovaný koncept, model či podnikatelský plán apod., a to s důrazem na business potenciál, realizovatelnost, míru invence, společenský přínos ale také multioborovost.

Registrace je již otevřena na https://hackathon.upol.cz/

Detail zprávy

Co se mění a nemění v režimu UP s koncem nouzového stavu?

Dne 11. 4. končí v ČR nouzový stav a od 12. 4. zároveň vstupují v platnost nová opatření v rámci postupného rozvolňování ve školství. Pro režim na UP se v týdnu od 12. do 19. 4. nic výrazného nemění, veškeré informace shrnujeme pro větší přehlednost v následujících bodech:

 • Kontaktní výuka na UP bude od 12. 4. i nadále výrazně omezena. Výjimka se vztahuje na:
  • klinickou a praktickou výuku a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
  • zkoušky s účastí do 10 osob;
  • individuální konzultace;
  • od 12. 4. nově také na ty obory, jejichž nedílnou stěžejní součástí výuky je zpěv (max 6 osob v místnosti) či sport. Podrobněji v bodech I.10 a I.11 daného opatření. O tom, zdali některé studijní programy UP tuto výjimku využijí, vás budou informovat fakulty/katedry.
 • Ubytování na kolejích je možné pouze pro ty studenty, kteří spadají do výjimek ze zákazu kontaktní výuky, a ty, pro něž je kolej bydlištěm. Podrobnosti
 • Knihovna UP na Zbrojnici a všechny fakultní pobočky zůstávají nadále uzavřeny. Knihy je možné si půjčovat v dosavadním speciálním bezkontaktním režimu.
 • I nadále je potřeba v prostorách UP nosit respirátor či jinou stejně účinnou ochranu dýchacích cest (např. nanoroušku s filtrační účinností alespoň 94 %).
 • Pokračuje rovněž pravidelné povinné antigenní testování zaměstnanců UP na covid-19 a rovněž testování studentů LF a FZV. Podrobnosti
 • Od 12. 4. končí omezení při cestování mezi okresy. Při cestě do zaměstnání či za studijními povinnostmi z jiného okresu tak již nebudete potřebovat potvrzující formuláře.
 • S koncem nouzového stavu končí také pracovní povinnost studentůvyhlášená dne 8. 3.

O dalším rozvolnění provozu VŠ v termínu od 19. 4. bude jednat vláda začátkem příštího týdne. Návrh počítá s návratem praktické, laboratorní, experimentální a umělecké výuky studentů v posledních ročnících ve stanovených oblastech vzdělávání. O veškerých podrobnostech včetně antigenního testování studentů vás budeme informovat v nejbližších dnech.

Detail zprávy

 

Katedra geoinformatiky je vůdčím pracovištěm v oblasti výzkumu a aplikace bezpilotních systémů (UAS). Na základě nejnovějších vědeckých poznatků, bohatých praktických zkušeností a špičkového vybavení dokážeme reagovat na aktuální požadavky v oblasti pořizování leteckých snímků. Jednou z našich hlavních oblastí zájmu jsou metody rychlého mapování, kde jsou požadovány aktuální snímky v době krizové události (např. povodeň, sesuv, větrná kalamita). Snímkování z různých výšek a pohledů umožňuje získávat data s velmi vysokým prostorovým rozlišením a zároveň při dodržení vysoké geometrické a obrazové kvality snímku. Naše bezpilotní technika, stejně tak jako pracovníci jsou certifikování pro legální provoz v různých aplikačních oblastech. Naše katedra je vybavena špičkovým vybavením pro letecké snímkování:

 • multirotorový systém – Hexacopter XL,
 • motorový paraglide – PIXY,
 • multispektrální kamera – Tetracam ADC,
 • středoformátová fotogrammetrická kamera Phase One,
 • využíváme také letadla Cessna.

Výzkumný tým katedry se v oblasti UAS a dálkového průzkumu Země zaměřuje na témata krajinné ekologie, geomorfologie a archeologie. Díky spolupráci s předními evropskými odborníky můžeme zveřejňovat naše úspěchy v prestižních vědeckých časopisech. Část našich aktivit také směřuje do spolupráce s Českou společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum. Mezi naše projekty s největším ohlasem můžeme zařadit:

 • sestavení metodiky pro UAS fotogrammetrii,
 • využití UAS fotogrammetrie pro hodnocení změn ve fluviální geomorfologii,
 • záchranná archeologie,
 • monitoring mělkých sesuvů,
 • monitoring obnovy lesa s využitím UAS multispektrálních analýz.

 

IMG_9127archeoIMG_0957DSC_6193mozaikaIMG_1521_stitch