Aktuality

Seznam aktualit

Nabídka práce – Geograf

Zeměměřičký úřad vyhlasuje výběrové konání na pozici Geograf v oboru služby „Zeměměřictví a katastr nemovitostí“.

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Posuzování a ověřování kvality výsledků zeměměřických činností při standardizaci a aktualizaci jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky spravovaných v celostátní databázi geografických dat Geonames a prováděni dalších obdobných systémových zeměměřických prací při standardizaci a aktualizaci geografických jmen ve veřejném zájmu.
 • Zprostředkovávání poradenské služby v oblasti geografického názvosloví pro ČÚZK, resortní a mimoresortní orgány a organizace v souladu s ustanoveními Organizačního řádu ZÚ, čl. 26 odst. 3 písm. f) a metodicky usměrňuje pracovníky odboru sběru dat ZABAGED zabývajících se názvoslovnými daty.
 • Podílení se na vizualizaci názvoslovných dat z území mimo ČR, standardizovaných Názvoslovnou komisí z databáze.

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • FKSP (penzijní připojištění, životní pojištění aj.),
 • stravování v závodní jídelně s příspěvkem organizace z FKSP,
 • možnost ubytování v zařízení úřadu,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost osobního rozvoje v zájmu organizace,
 • práce v příjemném kolektivu.

Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 31. ledna 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu paní Bc. Miroslava Voleská, personalista, Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (zu.praha@cuzk.cz ) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 6yvadsa). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo „Geograf“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; nebo je státním občanem České republiky [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 25 odst. 4 zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným
  prohlášením
 4.  je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů,
  který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním
  občanem České republiky. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;
 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. dosáhl vyššího odborného vzdělání nebo vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (diplomem). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka. K žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo žadatel dále přiloží strukturovaný profesní životopis, motivační dopis a další požadované dokumenty.

Bližší informace poskytne:
Bc. Miroslava Voleská
Tel: 284 041 412
email: Miroslava.Voleska@cuzk.cz

A-WEAR project: 15 full-time PhD student positions

15 full-time PhD student positions (called Early Stage Researchers or ESR) for joint and double PhD degrees for 36 months are open now. The positions are offered within the A-WEAR European Joint Doctorate (www.a-wear.eu)
action of the highly appreciated EU-funded Marie Skłodowska Curie grants (grant # 813278).

Project offers the possibility of PhD graduation with double or joint PhD certificate from two EU universities (research area is wearable computing). The positions are fully funded for a 36-month period. The applicants can choose their position in one of five top-level universities in Czech Republic, Finland, Italy, Romania, or Spain and complement their experience within periods of up to 15 months of cross-country and industrial secondment by working with the highly committed industrial partners of the action in the above-mentioned countries.

The starting times will be during the Fall 2019. The application deadline is on 28th of February 2019. The results of the selection process are expected to be announced by end of April 2019.

More information below; please check carefully the eligibility conditions:
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/364125

Please, do not hesitate to contact for more information staff of department or info.a-wear@tut.fi

Katedra získala projekt TAČR na kulturní a kreativní průmysly

Katedře se podařilo získat 2-letý projekt TAČR pod názvem "Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu". Jedná se o interdisciplinární projekt napříč třemi fakultami za 4,2 miliónu korun, naše katedra je hlavním řešitelem, jedním z hlavním výstupů bude série specializovaných map a aplikací. Včerejší tisková konference měla ohlas i v médiich např. na webu České televize, Města Olomouc či Blesku 🙂 Čtvrťáci se s tématem setkají prakticky hned v letním semestru v rámci WEKARu.

Erasmus 2019/2020

Zájemci o Erasmus pobyty se již mohou přihlašovat do výběrového řízení přes aplikaci erasmusplus.upol.cz

Podmínkou pro přihlášení do výběrového řízení je vytvoření přihlášky v aplikaci a připojení životopisu (cz nebo en) a motivačního dopisu (v en). Přihlášky budou přijímány do 12. 2. 2019. V následujícím týdnu pak bude vyhlášen termín samotného výběrového řízení, které bude probíhat formou pohovoru v anglickém jazyce. 

Budete-li potřebovat poradit s výběrem konkrétní instituce, obracejte se prosím na dr. Buriana. S technickými dotazy ohledně přihlášek směřujte dotazy na dr. Doležalovou.

Den otevřených dveří s Katedrou geoinformatiky

V sobotu dne 19. 1. 2019 v rámci Dne otevřených dveří na Univerzite Palackého se dozvíte vše o studiu, přijímacím řízení i našich technologiích, jako jsou drony, termokamery, 3D tiskárny nebo eye-tracking.
Navštivte nás přímo v budově na skvělém stánku v hlavní budově Přírodovědecké fakulty. Více informace naleznete na oficiálních stránkách univerzity nebo na naší facebookové události.

Těšíme se na vás!

DOD

 

 

 


Po celém světě máme spolupracující instituce a odborníky na poli vědy a výzkumu.

logo CAGI            logo CGS      logo SFDP      logo ICA       logo IGU       logo SAGI

Členství a partnerství