OPTIMALIZACE TURISTICKÝCH MAP POMOCÍ EYE-TRACKING TESTOVÁNÍ

Webové stránky k diplomové práci

VÝSLEDKY

Diplomová práce Optimalizace turistických map pomocí eye-tracking testování je zaměřena na eye-tracking testování a následnou optimalizaci turistických map. Na základě definovaných cílů práce byl stanoven postup vedoucí k dosažení výsledků. Mezi teoretické cíle práce patřila podrobná rešerše literatury věnující se turistickým mapám, jejich hodnocením a používaném znakovém klíči.

Hlavním cílem praktické části práce bylo eye-tracking testování původní a modifikované turistické mapy a následné vyhodnocení provedených změn. Dílčím cílem bylo také dotazníkové šetření, díky kterému došlo k získání preferencí uživatelů. Dotazník byl také důležitý pro tvorbu stimulů na eye-tracking testování i testování pomocí platformy Hypothesis.

Text práce ke stažení

Poster ke stažení

Poster

ÚVODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Dotazníkové šetření (kapitola 6.1) bylo provedeno před tvorbou stimulů pro tři uživatelská testování. Prostřednictvím dotazníku byly získány uživatelské preference a důležité podklady pro tvorbu stimulů. Dotazník byl vytvořen pomocí technologie Google Forms. Bylo sesbíráno celkem 190 odpovědí respondentů různého věku, pohlaví a vzdělání. Na základě odpovědí byl vytvořeny stimuly pro následná uživatelská testování pomocí technologie eye-tracking a platformy Hypothesis.

VYHODOCENÍ EXPERIMENTU 1

Pro účel diplomové práce bylo provedeno eye-tracking testování, kterého se zúčastnilo celkem 20 respondentů a to 15 mužů a 5 žen ve věku 19– 36 let. Polovinu z nich tvořili studenti 5. ročníku geoinformatiky a také studenti doktorského studia, kteří měli kartografické vzdělání. Druhou polovinu respondentů tzv. nekartografů tvořili studenti prvního ročníku geoinformatiky, kteří mají minimální zkušenosti s kartografií a také studenti jiných oborů Univerzity Palackého.

Při tvorbě experimentu 1 byl využit between-subject design experimentu, což znamená, že polovina respondentů plnila úlohy při testování s mapou původní a druhá polovina s mapou modifikovanou. U všech 20 respondentů, tak nemohlo dojít k learning efektu, protože se účastnili pouze jedné z variant testu. Oba testy měly stejnou strukturu, stejný počet stimulů a také rozdělení do dvou částí.

Zkoumány byly správné odpovědi i časy strávené na jednotlivých stimulech a počty fixací. Experiment byl rozdělen na dvě hlavní části.

V první části testu uživatelé hledali určité body a své odpovědi zaznamenávali levým tlačítkem myši přímo do mapy. Respondenti pracovali s novou (modifikovanou) mapou rychleji než s mapou původní, což se potvrdilo v druhé části testování, kde byla zaznamenána trasa z místa startu do cíle opět kliknutím levým tlačítkem myši přímo do mapy. U původní mapy byl také zaznamenán větší počet fixací. Správnost odpovědí, která byla hodnocena u stimulů 1–7, byla u modifikované mapy nepatrně vyšší.

Společným aspektem všech stimulů je poměrně velký počet fixací v oblasti legendy, což naznačuje tendenci nejprve najít znak v legendě a poté hledat příslušný objekt v mapě. Znakový klíč je sestaven tak, aby byly znaky pokud možno intuitivní a čtenáři mapy tak často mohli rychle a bez prostudování legendy identifikovat určitý objekt.

VYHODOCENÍ EXPERIMENTU 2

Experimentu 2 se zúčastnili stejní respondenti jako experimentu 1. Tento experiment se skládal ze dvou částí. V první části experimentu 2 byly hledány rozdíly v obou mapách. Hodnocení probíhalo tak, že si respondent změny všiml buď sám nebo po upozornění či si změny nevšiml vůbec.

Ve druhé části experimentu 2 proběhla validace provedených změn v turistické mapě. Začátkem bylo objasněno, která z map je původní a která nová (modifikovaná). Respondent poté hodnotil provedené změny v turistické mapě. Většina změn byla akceptována, ale z verbální komunikace vyplynulo, že není vhodné odstranit popisy stravovacích a ubytovacích zařízen, které se ukázali pro uživatele jako důležité. Na závěr byl respondent dotázán, kterou z map by si vybral do terénu. Celkem 18 respondentů by si vybralo mapu novou (modifikovanou), jeden by si vybral mapu původní a jeden ani jednu.

Kromě stínovaného reliéfu byly porovnáváné také vrstevnice (metoda Filled Contours) a stínované vrstevnice (metoda Illuminated Contours.). V obou případech byly vrstevnice doplněné o barevnou hypsometrii. Čas při plnění úlohy byl u obou metod podobnýu kartografů i nekartografů. Přesnější metodou pro identifikaci terénních tvarů byla však kombinace Filled Contours a Illuminated Contours. Lepší prostorový vjem tedy nabídne kombinace zmiňovaných metod. Souhrn výsledků je obsažen v následujícím obrázku.

VYHODOCENÍ EXPERIMENTU 3

Experiment 3 se uskutečnil pomocí platformy Hypothesis, která umožnila poměrně rychlý sběr dat. Testování se účastnilo celkem 45 respondentů, kterými byli studenti 2. a 4. ročníku Katedry geoinformatiky a také studenti oboru Mezinárodní rozvojová studia z Katedry rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci.

Experiment byl rozdělen na tři části. První dvě části byly stejné jako při experimentu 1. Poslední třetí část testování trvala 1 minutu, při které uživatelé zaznamenávali rozdíly v obou mapách.

U všech stimulů byly zkoumány správné odpovědi. Časy strávené na jednotlivých stimulech byly řešeny pouze v první části testu. Tento experiment prokázal, že uživatelé rychleji pracovali s modifikovanou mapou. Přesnost odpovědí byla u obou testovaných map velmi podobná.

Změny ve znakovém klíči, redukce a zjednodušení náplně mapy měly vliv na rychlost práce uživatele s turistickou mapou za dosažení velmi podobné přesnosti. Souhrn výsledků a doporučení je obsažen v následujícím obrázku. V souladu se zadáním práce byly vyhotoveny webové stránky a poster informující o diplomové práci a jejích výstupech.

vysledky

Template from Quackit.com | Copyright © Martin Gabryš 2019 | Kontakt