OPTIMALIZACE TURISTICKÝCH MAP POMOCÍ EYE-TRACKING TESTOVÁNÍ

Webové stránky k diplomové práci

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Jedním z podkladů pro tvorbu stimulů pro eye-tracking testování byl on-line dotazník využívající technologii Google Forms. Tato metoda byla zvolena z důvodu snadného šíření přes sociální sítě a e-mailové schránky. Dotazník byl také vyvěšen na fóru webové stránky geocaching. Publikován byl 10. 10. 2019 a odpovědi se shromažďovaly po dobu dvou měsíců. Celkový počet respondentů byl 190.

respondenti

OBSAH

Cílem dotazníku bylo zjistit preference uživatelů turistických map.

Na začátku dotazníku je zjišťován věk a pohlaví účastníka. V první části je dotazník zaměřen na digitální turistické mapy a jsou zde otázky typu, jak často používáte digitální či papírovou turistickou mapu, zda má kartografické vzdělání, na jakém zařízení používá nejčastěji digitální turistické mapy, které mapové portály s turistickými mapami používá apod.

V další části byly nejprve hodnoceny vybrané české i zahraniční turistické mapy a následovalo hodnocení znakových klíčů a konkrétních znaků používaných v turistických mapách. Poslední část byla zaměřena na tištěné mapy a bylo zjišťováno, jak často respondenti nakupují turistické mapy, od kterých vydavatelství a zda jsou spokojení se současnou tvorbou turistických map, případně jaké změny by uvítali.

On-line dotazník

VÝSLEDKY

grafy

grafy

grafy

Template from Quackit.com | Copyright © Martin Gabryš 2019 | Kontakt