OPTIMALIZACE TURISTICKÝCH MAP POMOCÍ EYE-TRACKING TESTOVÁNÍ

Webové stránky k diplomové práci

ZÁVĚR

Hlavním cílem diplomové práce bylo eye-tracking testování za účelem doporučení pro optimalizaci turistických map. Mezi teoretické cíle patřila podrobná literární rešerše věnující se jejich hodnocením a používanému znakovému klíči. Začátkem praktické části byl on-line dotazník, kde bylo shromážděno celkem 190 odpovědí.

Na základě dotazníkového šetření byly vytvořeny stimuly a navrženy tři experimenty, kdy první dva představovaly eye-tracking testování a třetí z nich zahrnoval uživatelské testování pomocí platformy Hypothesis. Experimentu 1 a 2 se zúčastnilo celkem 20 respondentů a experimentu 3 se zúčastnilo celkem 45 respondentů. Experiment 1 a 3 měl dvě varianty z důvodu porovnávání dvojic stimulů původní a nové mapy.

V experimentu 1 bylo zjištěno, že uživatelé pracovali s novou mapou rychleji než s mapou původní. Poměrně hodně pozornosti respondenti věnovali legendě mapy. Provedené změny znamenaly nepatrně větší správnost odpovědí u nové mapy. Experiment 3 byl uskutečněn díky platformě Hypothesis, která byla vyvinuta primárně pro potřeby výzkumu v kartografii a psychologii. Provedené neměli vliv na správnost odpovědí, ale na čas po který uživatelé pracovali s mapou, kdy byla jejich práce s modifikovanou mapou rychlejší.

Všechny stanovené cíle práce byly naplněny. Jednotlivé kroky byly konzultovány v průběhu práce.

Experiment 2 se skládal ze dvou částí, při kterých byla využita technologie mobilních eye-tracking brýlí. První část byla zaměřena na určování rozdílů ve dvou vybraných turistických mapách. Rozdíly v mapách lépe identifikovala skupina kartografů. Ve druhé části následovala validace provedených změn v turistické mapě, kdy bylo odhaleno, která z map je původní a která je nová (modifikovaná). Většina provedených změn byla akceptována.

Diplomová práce nabízí celistvý pohled na preference uživatelů tištěných turistických map. Výsledky práce mohou být přímo využity společností Geodézie On Line, která poskytla podkladovou turistickou mapu v měřítku 1 : 25 000. Tato práce může sloužit také jako inspirace pro všechny tvůrce tištených turistických map, kteří chtějí pojmout svou tvorbu uživatelsky atraktivně a zároveň funkčně. Výsledky práce mohou sloužit také jako podklady pro další výzkum v oblasti turistických map a kognitivní kartografie.

Autor této diplomové práce by se chtěl v budoucnu věnovat oblasti cestovního ruchu a problematice turistických map.

Template from Quackit.com | Copyright © Martin Gabryš 2019 | Kontakt