OPTIMALIZACE TURISTICKÝCH MAP POMOCÍ EYE-TRACKING TESTOVÁNÍ

Webové stránky k diplomové práci

Pro správnou realizaci diplomové práce byly na základě zadání určeny metody a postupy zpracování, vedoucí k realizaci vytyčených cílů. Pro stanovení postupu zpracování a metod vhodných k dosažení hlavního cíle práce byla nejprve prostudována odborná literatura věnující se turistickým mapám a znakovému klíči. Začátkem praktické části bylo vytvořeno dotazníkové šetření vzniklého za účelem přiblížení uživatelských potřeb. Zjištěné poznatky byly aplikovány při úpravě znakového klíče firmy Geodézie On-line a tvorbě stimulů pro dva eye-tracking (ET) experimenty z nichž druhý z nich byl spojen s metodou think-aloud. ET testování doplnilo další uživatelské testování pomocí platformy Hypothesis. Níže je uveden výčet a stručný popis metod a postupů, použitých při řešení diplomové práce.

Použité metody

Diplomová práce byla zpracována s využitím nejmodernějších dostupných metod. Ke zpracování literární rešerše, byly využity knižní zdroje, elektronické odborné příspěvky, odborné studie a on-line odborné publikace.

Před navržením eye-tracking experimentu byly hodnoceny turistické mapy, mapové portály s turistickými mapami a vybrané znaky používané v turistických mapách prostřednictvím on-line dotazníku zrealizovaného v prostředí Google Forms. Online dotazník byl použit z důvodu rychlého šíření prostřednictvím internetu (pomocí e-mailových schránek, sociálních sítí a dalších) a také kvůli dostupnosti. Výsledky tohoto šetření poskytly podněty pro změny ve znakovém klíči a při návrhu uživatelských testování. Hlavní využívanou metodou v této práci je metoda eye-tracking. Technologie eye-tracking je jedním z moderních nástrojů kognitivní kartografie. Tato metoda je objektivní a není ovlivněna názorem respondenta, jehož pohyb očí je bezkontaktně sledován a zaznamenáván.

Jedním ze způsobů vyhodnocení eye-tracking dat je statistické vyhodnocení. Data ze statického eye-trackeru byla prostřednictvím softwaru SMI BeGaze™ převedena do textových dokumentů. U těchto dat byla vyhodnocována správnost jednotlivých odpovědí v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, čas strávený na snímcích. Počty fixací na jednotlivých stimulech byly vyhodnoceny pomocí matic v programu OGAMA 5.0 – OpenGazeAndMouseAnalyzer. Jedním ze způsobů vyhodnocení ET dat je statistické vyhodnocení, které proběhlo v softwaru RStudio prostřednictvím Wilcoxonova testu a několika boxplotu tzv. krabicových grafů. Získaná data z mobilních eye-tracking brýlí byla zpracovávána a exportována ve formě videí ve formátu *.avi pomocí softwaru SMI BeGazeTM 3.7. Experiment byl doplněn metodou think-aloud, během které respondenti nahlas sdílí své myšlenky. Metoda spočívá ve verbalizování procesů, které uživatel provádí při řešení daného úkolu (Popelka, 2015).

Při uživatelském testování byla použita také platforma Hypothesis. Zpracování dat probíhalo v tabulkovém procesoru Microsoft Excel a následně v programu Arcmap 10.2. Hlavní nevýhodou bylo časově náročné zpracování dat v kombinaci s nedostatečně zakreslenými liniemi účastníků testu. Z těchto důvodů byla u obou variant testu hodnocena pouze polovina respondentů druhé části testování.

Použitá data a programy

Prvotní on-line dotazník byl vytvořen v prostředí Google Forms a následné statistické zpracování bylo provedeno v tabulkovém procesoru Microsoft Excel 2010. Pro účely eye-tracking testu byly vytvořeny stimuly v programu OCAD 11.0.1 Professional. Od společnosti Geodézie On Line byla poskytnuta turistická mapa v měřítku 1 : 25 000 v nativním formátu .ocd.

Stimuly pro eye-tracking testování byly dále exportovány a v programu IrfanView 4.38 upraveny na velikost 1920 × 1200 px. V programu CorelDRAW X7 byly připraveny otázky a cvičné úlohy. Pro testování na platformě Hypothesis byly použity stejné stimuly, ale v rozlišení 1680 × 1050.

V rámci eye-tracking testování v laboratoři na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci byl pro snímání pohybu očí využit přístroj SMI RED 250 s frekvencí 250 Hz. Test byl vytvořen v programu SMI Experiment Center™. Závěrečný export dat proběhl v programu SMI BeGaze™. Pro druhý experiment byly použity mobilní eye-tracking brýle s frekvencí 60 Hz od firmy SMI, které jsou distribuovány spolu s mobilním telefonem Samsung Galaxy S4 pro záznam dat. Pomocí platformy Hypothesis vytvořené primárně pro účely výzkumu v kartografii a psychologii byl vytvořen třetí a poslední experiment.

Pro převod dat z programu SMI BeGaze do OGAMA byl vytvořen online nástroj SMI2OGAMA.

Pro statistické zpracování bylo využito softwaru RStudio a tabulkového procesoru Microsoft Excel 2010. Při zpracování výsledků byly použity také programy ArcMap 10.2 a CorelDRAW X7.

Template from Quackit.com | Copyright © Martin Gabryš 2017 | Kontakt