ZávěrHlavním cílem bakalářské práce byla tvorba tematického atlasu Olomouckého kraje s důrazem na použití moderních grafických přístupů, zahrnujících prezentaci dat v infografickém provedení. Cíle práce byly rozděleny na teoretické a praktické, přičemž prvním krokem bylo získání teoretického základu v oblastech atlasové tvorby a infografiky. Následovalo vymezení obsahu atlasu na základě rešerše tematických atlasů vybraných krajů a s ohledem na dostupnost dat o Olomouckém kraji. Dále byl navržen designu atlasu a metody kartografické vizualizace.

Stěžejním krokem byl sběr a zpracování dat. Jako zdroje dat byla v souladu se zadáním bakalářské práce využita veřejně dostupná geodata (zejména Český statistický úřad), existující kvalifikační práce z Katedry geoinformatiky UP a data poskytnutá Oddělením územního plánování Krajského úřadu Olomouckého kraje. Veškerá prostorová data byla zpracovávána v programu ArcMap ve verzi 10.6 od společnosti Esri z programového balíku ArcGIS for Desktop. Některá data byla ještě předzpracována v programu Microsoft Excel z balíku Microsoft Office 365. Ve stejném programu byly vytvořeny grafy a diagramy.

Největší část práce tvořilo grafické zpracování atlasu a design infografiky. Toho bylo dosaženo pomocí programů Adobe Illustrator a Adobe InDesign z programové sady Creative Suite 6 (CS6). V Adobe Illustrator byly nejprve upraveny mapy a doplněny nadstavbové kompoziční prvky (např. texty, obrázky, grafy). Takto byly zhotoveny jednotlivé strany. V prostředí Adobe InDesign z nich byl následně sestaven atlas a byla provedena předtisková příprava pro publikování.

Veškeré zásadní kroky byly konzultovány s vedoucí práce, s pracovníky Katedry geoinformatiky UP a s pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Krajský úřad také projevil zájem využívat atlas pro své vnitřní účely a případně jej publikovat i pro popularizační účely kraje, což bude předmětem dalšího jednání.

Hlavním výsledkem práce je vytvořený tematický atlas s pracovním názvem Olomoucký kraj | tematický atlas. Jeho digitální verze je společně s posterem ve formátu A2 a textem práce dostupná na webových stránkách práce, které jsou umístěny na webu Katedry geoinformatiky UP.