VýsledkyS ohledem na hlavní cíl této bakalářské práce je nejdůležitějším výsledkem tematický atlas s pracovním názvem Olomoucký kraj | tematický atlas včetně přípravy k publikování, společně s jeho elektronickou verzí ve formátu PDF.

Pro splnění tohoto cíle byla nejprve provedena rešerše současného stavu problematiky atlasové tvorby a infografiky. Zde byly mimo jiné rozebrány metody tematické kartografie použité ve výsledném atlasu. Součástí teoretické části byl také rozbor tematických atlasů vybraných krajů, na jehož základě byl spolu s ohledem na dostupnost dat o Olomouckém kraji vymezen obsah atlasu. Hlavní inspirací pro tvorbu atlasu byla bakalářská práce Martina Porteše z roku 2017 s názvem „Statistický atlas Olomouce v infografickém provedení“ a také Tematický atlas Olomouckého kraje vytvořený společností Kartografie PRAHA, a. s., z roku 2008. Po získání teoretického základu a načerpání inspirace byl navržen design atlasu a metody kartografické vizualizace.

Následujícím a zároveň velmi zásadním krokem byl sběr a zpracování dat. Nejdůležitějším zdrojem prostorových informací byla data z územně analytických podkladů poskytnutá Oddělením územního plánování Krajského úřadu Olomouckého kraje. Ostatní data byla získána z veřejně dostupných zdrojů a z bakalářské práce Martina Porteše z roku 2017.

Nejrozsáhlejší část práce se věnuje kartografickému a grafickému zpracování atlasu. Některá data bylo možné ihned nahrát do prostředí GIS, jiná musela být nejprve zpracována v programu Microsoft Excel z balíku Microsoft Office 365. Z dat byly postupně v programu ArcMap 10.6 od společnosti Esri vytvářeny mapy. Ty byly následně nahrány do prostředí Adobe Illustrator CS6, kde byly graficky upravovány. Každá strana byla dále doplněna různými statistickými informacemi, zajímavostmi, ilustracemi a dalšími kompozičními prvky ve formě infografiky. Po vyhotovení byly jednotlivé strany postupně nahrávány do prostředí Adobe InDesign CS6. Zde byla v rámci předtiskové přípravy doplněna měřítka a číslování stran a nakonec byla vytvořena spadávka o šířce 3 mm.

Tisk dvou kopií atlasu proběhl 1. 6. 2020 ve Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledný atlas má rozměry 210 × 280 mm a byl vytištěn na hlazeném papíru o gramáži 120. Finální digitální verze atlasu je spolu s posterem o formátu A2 a textem práce umístěna na webových stránkách práce, které jsou dostupné na webu Katedry geoinformatiky UP. Součástí práce je také použitý znakový klíč, který je zpracován formou MDVR (Příloha 2).