CíleHlavním cílem bakalářské práce je tvorba tematického atlasu Olomouckého kraje s důrazem na použití moderních grafických přístupů, zahrnujících prezentaci dat v infografickém provedení. Na základě rešerše souvisejících kartografických produktů a se zohledněním dostupnosti dat o Olomouckém kraji byl vymezen obsah atlasu, byly navrženy metody kartografické vizualizace a design infografiky. Jako zdroje dat byla využita veřejně dostupná geodata, existující kvalifikační práce z Katedry geoinformatiky UP a data poskytnutá Krajským úřadem Olomouckého kraje. Výsledkem práce je vytvořený tematický atlas podle navrženého konceptu, a to včetně přípravy k publikování.

Pro lepší rozvržení jednotlivých kroků byly cíle práce v souladu se zadáním rozděleny na teoretické, které slouží k získání teoretických znalostí, a praktické, kde je podrobně popsána samotná realizace tematického atlasu.

Teoretické cíle:

  • rešerše současného stavu problematiky atlasové tvorby a informační grafiky,
  • vymezení obsahu atlasu,
  • návrh metod kartografické vizualizace,
  • návrh designu atlasu.

Praktické cíle:

  • sběr dat,
  • zpracování dat,
  • grafické zpracování atlasu a design infografiky,
  • předtisková příprava a tisk.

Účelem tvorby atlasu je propagace Olomouckého kraje, kdy výsledný atlas může sloužit pro potřeby Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci, pro potřeby Krajského úřadu Olomouckého kraje i dalším zájemcům z řad laické a odborné veřejnosti. Vedlejšími cíli je vytvoření webových stránek a posteru o formátu A2. Finální digitální verze atlasu je spolu s posterem a textem práce umístěna na webových stránkách práce, které jsou dostupné na webu Katedry geoinformatiky UP.