MetodyPoužité metody
Cíle práce byly rozděleny na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá rešerší problematiky současné atlasové tvorby, informační grafiky a metodami kartografické vizualizace a vymezením zaměření a obsahu atlasu. Praktická část je již věnována samotné tvorbě atlasu, od zpracování dat a grafického zpracování až po předtiskovou přípravu a tisk. Prostorová data byla zpracována v prostředí geografických informačních systémů (GIS) a následně byla graficky upravena v programech desktop publishing (DTP), kde byly vytvořeny mapy. V jednotlivých mapách bylo použito několik metod tematické kartografie, a to metoda bodových, liniových a plošných znaků, metoda izolinií, kartodiagramy a metoda kartogramu. Každá strana atlasu byla následně doplněna různými statistickými informacemi, zajímavostmi a obrázky ve formě infografiky. Po kompletaci byl atlas připraven pro publikování. Během práce na atlasu byl postup několikrát konzultován s vedoucí práce, s pracovníky Katedry geoinformatiky UP, s pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje a se zástupci veřejnosti, aby bylo co nejlépe vyhověno zadání bakalářské práce a současně byla maximalizována využitelnost výsledného atlasu.

Použitá data
Tato bakalářská práce vychází ze tří zdrojů dat: veřejně dostupná geodata, existující kvalifikační práce z Katedry geoinformatiky UP a data poskytnutá Krajským úřadem Olomouckého kraje. Z veřejně dostupných zdrojů byla nejhojněji využita veřejná databáze Českého statistického úřadu. Použité fotografie pocházejí převážně z volně dostupných zdrojů (Wikimedia Commons, Pixabay), které poskytují fotografie pod licencí Creative Commons, případně byli o svolení k užití fotografie požádání autoři přímo.

Použité programy
Práce s prostorovými daty probíhala v programech od společnosti Esri, konkrétně ArcMap ve verzi 10.6 a ArcGIS Pro ve verzi 2.5 ze sady programů ArcGIS for Desktop. Zde byly provedeny úpravy, analýzy a vizualizace prostorových dat. Jelikož programy od společnosti Esri disponují pouze základními grafickými nástroji, byly mapové výstupy dále graficky zpracovány v programech Adobe Illustrator a Adobe InDesign z programové sady Creative Suite 6 (CS6), v rámci oficiální licence poskytnuté vedoucí práce. V Adobe Illustrator byly nejprve zhotoveny jednotlivé strany, ze kterých byl následně v prostředí Adobe InDesign sestaven atlas a byla provedena předtisková příprava. Kromě výše zmíněných byly použity ještě programy z balíku Microsoft Office 365, a to Microsoft Excel pro předzpracování některých dat a tvorbu grafů a Microsoft Word, v jehož prostředí byl napsán text bakalářské práce.

Postup zpracování
Základem pro každou kvalifikační práci je rešerše. Ta je v případě této práce soustředěna na problematiku atlasové tvorby, metod tematické kartografie a infografiky. Na základě studia tematických atlasů vybraných krajů a jiných kartografických a infografických děl byl navržen obsah, kartografický projekt, metody kartografické vizualizace a design atlasu. Po shromáždění dat a jejich analýze a zpracování byly pomocí GIS a DTP softwarů vytvořeny jednotlivé strany, jejichž kompletací vznikla finální podoba atlasu. Na závěr byla provedena předtisková příprava. Výsledkem práce je vytištěný tematický atlas Olomouckého kraje, stejně tak jako jeho elektronická verze v PDF. Text bakalářské práce, atlas a poster ve formátu PDF jsou umístěny na webových stránkách Katedry geoinformatiky UP.