HODNOCENÍ PREFERENCÍ UŽIVATELŮ TIŠTĚNÝCH MAP

Bakalářská práce

Úvodní fotografie

Závěr

Hlavním cílem bakalářské práce bylo hodnocení preferencí uživatelů tradičních tištěných map. Pro dosažení požadovaného výsledku byly stanoveny dílčí cíle práce, vedoucí k naplnění celého zadání.

V teoretické části práce byla nastudována literatura a na základě obsáhlé odborné rešerše byla vymezena problematika preferencí a dělení map, podrobně popsána v kapitole 3.

V praktické části bylo navrženo dotazníkové šetření a dva eye-tracking experimenty. Online dotazník vyplnilo 275 respondentů a je podrobně popsán v kapitole 4. V dotazníku byly zjištěny preference uživatelů tištěných map, ale také jaké mapy využívají uživatelé nejčastěji v digitální formě. Na vybraných šest druhů map pro veřejnost (turistické, cykloturistické, vodácké a zimní mapy, orientační plány měst a autoatlasy) byly vytvořeny navazující části dotazníku, které přinesly doplňující preference u konkrétních kartografických produktů. Následovala úprava návrhů eye-tracking experimentů na základě vyhodnocených poznatků.

Realizace eye-tracking experimentů byla rozdělena na dvě části – testování v prodejně map (výběr mapy) a testování na Katedře geoinformatiky UP (práce uživatele s mapou). Testování s cílem zjištění způsobu výběru map uživateli v prodejně Království map se zúčastnilo 11 respondentů, což je hlavní limitující faktor pro vyhodnocení výsledků. V druhém experimentu bylo testováno šest turistických map. Tohoto testování se účastnilo 20 uživatelů tištěných turistických map. Během tohoto testování byly zjištěny preference uživatelů při fyzickém kontaktu s reálným produktem. Obě testování jsou podrobně popsána v kapitole 5. Výsledky získané vyhodnocením dat byly vzájemně porovnány s poznatky z dotazníkového šetření. Na základě širší analýzy výsledků byly následně vyvozeny závěry, které jsou uplatnitelné v kartografické tvorbě. Všechny kroky práce byly v jejím průběhu konzultovány a výsledky jsou shrnuty v kapitole 6.

Diskuze obsahuje několik námětů a poznatků z průběhu realizace práce, které by bylo možné využít pro další zkvalitnění a rozšíření práce. Současně jsou zde komentovány limity spočívající například v počtu respondentů nutných k vyvozování obecně platných poznatků.

Realizací všech dílčích cílů byl ve výsledku splněn hlavní cíl práce. Práce nabízí celistvý pohled na preference uživatelů tištěných map a díky uživatelskému testování jsou poznatky ověřené v praxi. Výsledky předložené v tomto textu by měli mít možnost uplatnit přímo v praxi tvůrci tradičních tištěných map, kteří se budou chtít přiblížit tvorbě uživatelsky atraktivních a zároveň efektivně použitelných map. Pro opakovatelnost studie je také popsán použitý koncept pro hodnocení preferencí uživatelů tištěných map.

V souladu se zadáním práce byly vyhotoveny webové stránky informující o bakalářské práci a jejích výstupech a grafický poster.