HODNOCENÍ PREFERENCÍ UŽIVATELŮ TIŠTĚNÝCH MAP

Bakalářská práce

Úvodní fotografie

Úvod

Tištěné mapy zaujímají i přes nástup a popularizaci moderních technologií, internetu a webových mapových portálů, stále nenahraditelnou pozici u uživatelů map. Při použití v terénu jsou však hlavními nevýhodami webových map či mapových aplikací v mobilních zařízeních špatný signál nebo spotřeba baterie, vedoucí k vybití zařízení a ponechání uživatele bez prostorových informací.

Řada vydavatelů se zaměřuje na tvorbu tištěných map, které nachází uplatnění ve všech oblastech běžného života. Tvůrci map musí konkurovat nejen internetovým mapám, ale i sobě navzájem. Potenciálního zákazníka je nutné zaujmout a zároveň mu představit uživatelsky přívětivý produkt jak po stránce praktické, tak estetické.

Na základě realizovaných výzkumů (např. Selníková, 2015) je zřejmé, že dokud uživatel není nucen mapu využít k řešení konkrétního úkolu, jeho preference jsou založeny například na preferencích barev, tvarů apod. Při použití mapy však vychází najevo, že vhodnější může být jiná mapa – pro přesnější a rychlejší přenos informace k uživateli jsou proto převážně důležité uživatelské potřeby. Ideální stav nastává, když se uživatelské potřeby a uživatelské preference shodují (Vondráková, 2016).

Tato bakalářská práce si klade za cíl zjištění preferencí uživatelů tištěných map a jejich hodnocení při fyzickém kontaktu s dílem a využití map v praxi tak, aby byla tištěná mapová díla pro uživatele přínosná a splňovala jejich preference i potřeby. Z tohoto důvodu je součástí práce také koncept doporučeného postupu hodnocení preferencí uživatelů tištěných map.