HODNOCENÍ PREFERENCÍ UŽIVATELŮ TIŠTĚNÝCH MAP

Bakalářská práce

Úvodní fotografie

Dosažené výsledky

Hlavním cílem bakalářské práce s názvem Hodnocení preferencí uživatelů tištěných map bylo hodnocení preferencí uživatelů tradičních tištěných map a uživatelské testování. Tyto hlavní cíle byly naplněny prostřednictvím splnění všech dílčích cílů: dotazníkové šetření, eye-tracking experiment, srovnáním a vyvozením adekvátních závěrů, interpretací získaných poznatků, které lze uplatnit přímo v praxi a popisem konceptu pro hodnocení preferencí uživatelů map.

Dotazníkové šetření

Pro zjištění preferencí byl vytvořen online dotazník. Dotazník celkem vyplnilo 275 respondentů. Hlavním cílem dotazníku bylo zjištění preferencí uživatelů tištěných map. Přestože většina respondentů používá mapy tištěné, bylo zjišťováno i to, za jakým účelem (např. pro jízdu a navigaci autem) a jakým způsobem (např. na mobilním telefonu v mobilní aplikaci Mapy.cz nebo Google Maps) uživatelé používají digitální mapy. Pro specifičnost jednotlivých druhů map a následné eye-tracking testování byly vytvořeny navazující části dotazníku na turistické, cykloturistické, vodácké, zimní (lyžařské) mapy, orientační plány měst a autoatlasy. Pro orientační účely mohly být vyhodnoceny orientační plány měst, autoatlasy a turistické mapy.

Na základě odpovědí byly pro následné eye-tracking vybrány nejčastěji používané tištěné mapy – turistické. Dotazníkovému šetření se věnuje kapitola 4 a všechny vyhodnocené výsledky jsou vypodobeny v grafickém provedení ve vázáné příloze 1.

Uživatelské testování

Byla provedena dvě uživatelská testování za účelem zjištění uživatelských preferencí při fyzickém kontaktu s dílem. Na obě testování byly zapůjčeny eye-tracking brýle z Katedry obecné lingvistiky Univerzity Palackého v Olomouci.

Testování v Království map

Uživatelské testování v Království map
Uživatelské testování v Království map

Testování v Království map v Olomouci bylo provedeno za účelem zjištění způsobu výběru map uživateli. Vzorek deseti respondentů nelze považovat za reprezentativní a z tohoto testování proto nelze vyvozovat obecně platné závěry, jednalo se však o pilotní experiment tohoto typu a poznatky tak mohou být dále využity v případových studiích. Testování bylo realizováno pomocí eye-tracking brýlí, během jejichž nasazení si uživatelé vybírali kartografický produkt dle své volby (např. mapu země, kam chtějí jet na dovolenou). Uživatelé se pohybovali v prodejně a vybírali mapu tak, jak jsou zvyklí a nebyli nijak omezování. Následně odpověděli na několik doplňujících otázek, odůvodňujících mimo jiné jejich výběr konkrétního produktu. Mezi sledované parametry patřil způsob orientace uživateli v prodejně při hledání produktu, parametry sledované uživateli na obálce mapy, způsob prohlížení rozložené mapy a sledované parametry. Popisu experimentu se podrobně věnuje kapitola 5.1.

Testování turistických map

V dotazníku bylo zjištěno, že uživatelé nejčastěji používají tištěné mapy turistické. Testování šesti turistických map Krkonoš u 20 respondentů a proběhlo opět s využitím moderních eye-tracking brýlí a bylo doplněno o metodu think-aloud, která spočívá ve sdílení myšlenek účastníků nahlas. Podrobné vyhodnocení tohoto testování je uvedeno v kapitole 5.2 této práce.

Po obeznámení se s účely experimentu a vyplnění krátkého tištěného dotazníku se dá celé testování rozdělit do tří hlavních částí: prohlížení, hodnocení a známkování obálek map, prohlížení, hodnocení a známkování map dle jejich obsahu po rozložení a řešení praktického úkolu (plánování turistického okruhu) na každé mapě. V závěru bylo zjišťováno, na jaké mapě se účastníkům úkol nejlépe řešil a jakou mapu by si s sebou, po zohlednění všech parametrů, vybrali do Krkonoš. Poznatky ze záznamů jednotlivých respondentů byly spojeny a sepsány ke každé mapě. Výsledky byly porovnány s preferencemi uživatelů zjištěných z dotazníku. Popisu přípravy a realizace experimentu se podrobně věnuje kapitola 5.2.

Preference a potřeby uživatelů ze všech experimentů byly porovnány. Bylo zjištěno, že uživatelé upřednostňují kartografický produkt, který sice nesplňuje všechny jejich preference, nejlépe se jim s ním ale pracuje při řešení úkolu. Detailní srovnání uživatelských preferencí a volených produktů je popsáno v kapitole 5.3.

V závěru práce byly výsledky interpretovány do doporučení, využitelných přímo v praxi pro tvorbu uživatelsky přívětivých a preferovaných produktů, které budou splňovat jak uživatelské preference, tak jejich potřeby. Těmto doporučením je věnována kapitola 5.4.

Uživatelské testování turistických map
Uživatelské testování turistických map
Testované turistické mapy Krkonoš
Testované turistické mapy Krkonoš