HODNOCENÍ PREFERENCÍ UŽIVATELŮ TIŠTĚNÝCH MAP

Bakalářská práce

Úvodní fotografie

Metody a postup zpracování

Pro stanovení postupu zpracování a metod vhodných k dosažení hlavního cíle práce byla nejprve prostudována odborná literatura věnující se preferencím uživatelů tištěných mapových děl, příbuzným tématům a samotné mapové produkty. Následovala tvorba online dotazníku pro zjištění preferencí uživatelů tištěných map. Dalším krokem bylo navržení a realizace dvou eye-tracking (ET) experimentů, z nichž druhý byl spojen s metodou think-aloud a oba obsahovaly krátký tištěný dotazník pro zjištění doplňujících informací. Poté bylo provedeno srovnání a interpretace výsledků. Na základě získaných poznatků a po dokončení všech dílčích cílů práce byl popsán použitý koncept pro hodnocení preferencí uživatelů map z důvodu možné opakovatelnosti studie.

Použité metody

Pro zjištění preferencí uživatelů tištěných map byla zvolena forma online dotazování prostřednictvím služby Google Forms. Hlavními výhodami online dotazníku jsou bezesporu nulové finanční náklady, snadná šiřitelnost související s vyšším počtem oslovených respondentů a jejich anonymitou. Navržený dotazník byl nejprve předložen ke konzultaci několika respondentům a po zapracování všech připomínek byla zveřejněna finální verze dotazníku. Získané výsledky byly použity pro konkretizaci následného ET uživatelského testování.

Výzkumná metoda eye-tracking je jedním z moderních nástrojů kognitivní kartografie a na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci je využívána od roku 2011. Technologie není ovlivněna názorem respondenta, jehož pohyb očí je bezkontaktně sledován a zaznamenáván. Výstupem ET testování jsou kvantifikovatelná data, vhodná pro odborný výzkum. Tato metoda byla v bakalářské práci použita ke zjištění, do jaké míry se uživatelské preference shodují s jejich skutečnými potřebami. Experiment byl navržen na základě předchozího online dotazníkového šetření. Získaná data byla zpracovávána a exportována ve formě videí ve formátu *.avi pomocí softwaru SMI BeGazeTM 3.7. Pro adekvátní výsledky byl experiment doplněn metodou think-aloud, během které respondenti nahlas sdílí své myšlenky. Metoda spočívá ve verbalizování procesů, které uživatel provádí při řešení určitého problému (Popelka, 2015). Zvukový záznam byl pořizován společně se záznamem očí. Jako hlavní výhody této metody lze jmenovat nutnost vlastní iniciativy respondentů testování se zúčastnit, lze tedy říci, že se jedná o osoby se skutečným zájmem o dané téma.

Kombinací výše uvedených metod bylo dosaženo splnění všech vymezených dílčích cílů bakalářské práce.

Postup zpracování práce
Postup zpracování práce