HODNOCENÍ PREFERENCÍ UŽIVATELŮ TIŠTĚNÝCH MAP

Bakalářská práce

Úvodní fotografie

Cíle bakalářské práce

Hlavním cílem bakalářské práce je hodnocení preferencí uživatelů tradičních tištěných map a následné srovnání s výsledky uživatelského testování. Tento hlavní cíl je realizován splněním dílčích teoretických a praktických cílů.

V teoretické části je zahrnuta rešerše odborné literatury týkající se problematiky preferencí uživatelů tištěných map a vymezení nejpoužívanějších druhů map pro uživatelské testování v rámci této práce.

Praktická část je na základě využití poznatků z části teoretické složena z návrhu online dotazníkového šetření s cílem zjištění preferencí uživatelů tištěných map. S využitím výsledků dotazníkového šetření jsou dále v praktické části práce navrženy a realizovány dva eye-tracking experimenty pro zjištění a hodnocení uživatelských preferencí vybraných parametrů map. Následně je provedeno srovnání a vyvození adekvátních závěrů všech výsledků uživatelských šetření a interpretace získaných poznatků.

Výsledky práce by měli mít možnost uplatnit přímo v praxi tvůrci tradičních tištěných map, kteří se budou chtít přiblížit tvorbě uživatelsky atraktivních a zároveň efektivně použitelných map. Pro opakovatelnost studie je také popsán použitý koncept pro hodnocení preferencí uživatelů tištěných map.