Bakalářská práce

ZÁVĚR

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnotit propagační trhací mapy vybraných měst v České republice za použití technologie eye-tracking. Tento cíl byl splněn uskutečněním dvou eye-trackingových testování, dále bylo realizováno on-line dotazníkové šetření a trhací mapy byly také zhodnoceny pomocí karet map měst. Mezi dílčí teoretické cíle patřilo vymezení problematiky propagačních map měst, jejich obsah a specifika. Tento cíl byl splněn vypracováním teoretické části, ve které jsou trhací mapy blíže specifikovány a dále je podrobněji charakterizován obsah a specifika konkrétních trhacích map měst. V praktické části bylo cílem získat trhací mapy měst. Bylo vybráno a získáno celkem 13 trhacích map měst v papírové podobě a některé z trhacích map měst v digitální podobě. Tyto trhací mapy byly dále podrobněji rozebrány pomocí karet měst, které jsou k dispozici v příloze 1. Mezi další praktický cíl patřila realizace navržených eye-trackingových testování. První eye-trackingové testování bylo zaměřeno na hodnocení třinácti map krajských měst České republiky. Celkem 34 respondentů hledalo v mapách informační centrum a trasu z bodu A do bodu B. Výsledkem prvního testování byly značné rozdíly mezi některými mapami a v některých případech byly zjištěny nedostatky některých propagačních trhacích map měst. Předmětem druhého eye-trackingového experimentu bylo zhodnocení vybraných znaků divadla, galerie, kina, muzea a nádraží. Respondenti měli za úkol najít a zaznačit v mapě určitý počet daných symbolů. Závěrem byly výsledky shrnuty do souboru obecných doporučení pro tvorbu trhacích map. Tato doporučení byla dále vizualizována pomocí trhací mapy Olomouce. Vytvořením obecných doporučení a trhací mapy Olomouce byly splněny poslední dva praktické cíle.

Kromě splnění těchto cílů práce byl vytvořen on-line dotazník, zaměřený na uživatelské preference k trhacím mapám. Celkem 353 respondentů zodpovědělo otázky na obecné preference, dále byl zhodnocen styl map, styl znaků a další. Výsledky dotazníku vstupovaly do druhého eye-trackingového experimentu. Na závěr práce byly splněny formální náležitosti podle zadání práce. Do Meta-informačního systému Katedry geoinformatiky UP byly vloženy záznamy o vzniklých datových sadách a současně byla provedena záloha údajů ve formě validovaného XML souboru.