Bakalářská práce

VÝSLEDKY

Jedním z dílčích výsledků této práce je subjektivní hodnocení vybraných trhacích map krajských měst České republiky. Toto hodnocení se nachází v příloze 1, kde každá trhací mapa má svou kartu. Dalším dílčím výsledkem bakalářské práce je vyhodnocení dotazníku a pro účely práce byly provedeny dva eye-trackingové experimenty. Posledním výsledkem této práce je trhací mapa Olomouce, která je vizuálním výsledkem obecných doporučení.

Subjektivní hodnocení trhacích map krajských měst

Mezi nejlépe hodnocené mapy ze subjektivního pohledu patří mapa Brna, Hradce Králové a Olomouce. Tyto tři mapy mají hned několik společných prvků. Všechny mapy mají podobný jednotný podklad (Hradec Králové a Olomouc má podklad laděný do hnědo-oranžové barvy, Brno má podklad v odstínech šedé). V podkladu jsou zobrazovány obrysy budov, ulice, dále jsou zobrazeny parky (ve všech případech světle zelenou barvou) a řeka, která je zobrazována světle modrou barvou. Hlavní ulice (silniční tahy) jsou ve všech případech zvýrazněny žlutou barvou, u Brna není zvýraznění tolik zřetelné. Popis je u všech map přiměřené velikosti, je jednotné a v rámci mapy se nemění font. Tematické znaky jsou v mapách Brna a Hradce Králové jednotné – všechny jsou stejného stylu, mají tvar čtverce a strukturou je vyjádřeno symbolicky to, co znak znázorňuje. V případě Olomouce nemají znaky jednotný styl, nicméně jsou symbolické a dobře prezentují význam. U mapy Olomouce a Hradce Králové chybí legenda, nicméně význam znaků je jasný.
Mezi nejméně vydařené mapy z hodnocených trhacích map krajských měst lze ze subjektivního hlediska zařadit mapu Pardubic, Ostravy a Zlína. Mapa Pardubic má velmi malé písmo a malé znaky a díky tomu se stává nečitelná. Legenda by měla být vytvořena dle určitých zásad – měla by být úplná, nezávislá, uspořádaná, v souvislosti s označením na mapě a srozumitelná (V. Voženílek, J. Kaňok, 2011). Nicméně legenda u mapy Pardubic tyto zásady nedodržuje – není v souladu s označením na mapě, není úplná a uspořádaná. Dalším problémem jsou cyklostezky, které jsou do mapy dokresleny až zpětně a překrývají názvy ulic. Mapa Ostravy má poměrně tmavý a tlumený podklad. Jako jediná z hodnocených map má vyobrazeny ulice jednoduchou linií. Na mapě je zobrazeno poměrně velké území, díky kterému není možné zobrazit dostatečnou podrobnost pro účely turistiky. Mapa Ostravy navíc jako jediná nevyužila zadní stranu pro další informace, ale vyobrazila zde pouze reklamy. Mapa Zlína má poměrně podrobný topografický podklad, v některých místech má vysokou náplň mapy. Pro účely, ke kterým má mapa sloužit, je zobrazeno příliš mnoho popisů. Některé znaky v mapě Zlína jsou pouze geometrické a díky neúplné legendě nelze v některých případech určit, co znak vyjadřuje.

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Před zahájením eye-trackinových experimentů byl vytvořen on-line dotazník, který byl zaměřen na preferenci uživatelů k trhacím mapám měst. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 353 respondentů, z nichž více než polovina lidí preferuje pro orientaci propagační mapu města. Jako nejlépe hodnocené mapy z hlediska estetičnosti a praktičnosti zvolili respondenti mapu Hradce Králové, Brna a Jihlavy. Nejméně bodů z hlediska hodnocení estetičnosti a praktičnosti získaly mapy Ostravy, Liberce a Zlína. Tyto mapy mají společných několik věcí. U všech tří map je podklad poměrně tmavý, tematické znaky nemají jednotný styl. Mapy Liberce a Zlína mají vysokou náplň mapy, a to zejména díky velkému množství popisu. Popis není jednotný, v některých případech popis zakrývá důležité prvky v mapě.
V on-line dotazníkovém šetření respondenti dále hodnotili znaky divadla, galerie, kina, muzea a nádraží. Tyto znaky pochází z třinácti map krajských měst. Znaky s nejvíce a nejméně hlasy vstupovaly do druhého eye-trackingového experimentu, kde byly výsledky dotazníkového šetření hodnoceny objektivní metodou sledování pohybu očí. Dotazník, výsledky a grafy jsou popsány podrobněji v páté kapitole.

Vyhodnocení testování eye-tracking

Pro účely bakalářské práce byly provedeny dva eye-trackingové testy. V prvním eye-trackingovém testu měli respondenti za úkol najít a zaznačit na třinácti hodnocených mapách informační centrum a najít a zaznačit cestu z bodu A do bodu B. Experimentu se zúčastnilo 34 respondentů. Respondenti našli informační centrum nejrychleji na mapách Hradce Králové, Brna a Ostravy. Průměrně nejdelší čas byl na mapách Pardubic, Karlových Varů a Liberce. U jedenácti map bylo nalezení informačního centra všemi respondenty bezchybné, u mapy Pardubic byly zaznamenány tři chybné odpovědi, u mapy Karlových Varů jedna špatná odpověď. Při úkolu vyhledání trasy byla nejvyšší chybovost zaznamenána u map Pardubic, Karlových Varů a Liberce. Nejnižší chybovost (nejvíce správných odpovědí) bylo u map Jihlavy, Hradce Králové a Českých Budějovic.
V druhém testování byly hodnoceny pomocí metody eye-tracking dvojice znaků divadla, galerie, kina, muzea a nádraží. Tyto znaky byly zvoleny na základě výsledků on-line dotazníku a byly hodnoceny na dvou různých podkladech města Brno. Testu se zúčastnilo celkem 36 respondentů. Na základě Wilcoxonova testu byl zjištěn významný rozdíl mezi dvěma podklady. Na podkladu A, který vyšel také dobře v prvním eye-trackingovém testu, bylo nalezení všech znaků rychlejší než na podkladu B. Wilcoxonův test byl proveden také pro počty fixací a čas strávený na snímku pro jednotlivé znaky. U symbolu divadla, kina a nádraží byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi symboly z on-line dotazníku. Byla také zjišťována správnost odpovědí vyhledávání znaků – u galerie, kina, muzea a nádraží byla chybovost u znaků s nejméně hlasy vždy vyšší, než u znaků s nejvíce hlasy. Z druhého testu vyplývá, že je vhodnější volit symbolické znaky před geometrickými. Znak by také měl splňovat sémantické pravidlo – symbol by měl mít vztah k samotnému obsahu, který má znázorňovat.

Soubor obecných doporučení a trhací mapa Olomouce

Výsledky subjektivního hodnocení, dotazníkového šetření, prvního a druhého eye-trackingového testování jsou na závěr shrnuty do souboru obecných doporučení. Z těchto doporučení vychází trhací mapa Olomouce, která se řídí výsledky této bakalářské práce. Obecná doporučení mají sloužit ke zlepšení čitelnosti a efektivnosti trhacích map měst tak, aby turistům maximálně vyhovovala.

Doporučení k formátu a obecným informacím

Doporučení ke stylu a vzhledu mapy

Trhací mapa Olomouce

Jedním z cílů práce bylo vytvořit trhací mapu Olomouce. Tato mapa po konzultaci se školitelkou nemá sloužit jako náhrada za stávající trhací mapu Olomouce, ale slouží pro vizualizaci obecných doporučení; jsou to tedy shrnuty poznatky získané v této práci do grafické podoby. Mapa je formátu A4, na přední straně se nachází mapové pole, na zadní straně se nachází schéma městské hromadné dopravy, tipy na výlety do okolí a informace o památkách. Mapa je v měřítku 1 : 8 000.

Mapový podklad pochází z OpenStreetMap. Byl vytvořen pomocí software QGIS, konkrétně pomocí OSM Plugin. Část podkladu byla upravena pomocí digitalizace. Tematické body, popisy ulic a mapový obsah byly vytvořeny v software ArcGIS for Desktop. Kompozice mapy, texty a nadstavbové kompoziční prvky byly vytvořeny v CorelDRAW Graphic Suite X6. Podklad mapy je světlý, aby byl dostatečně kontrastní s tematickými body. V podkladu jsou znázorněny půdorysy budov, zástavba, řeka, parky, sportoviště, hradby a ulice.

Bylo vybráno deset nejzajímavějších turistických památek, které jsou očíslovány, a je k nim na druhé straně doprovodný text. Tematické znaky divadla, galerie, kina, kostela a muzea jsou stejného grafické stylu a jsou symbolické, aby byl dostatečně zřejmý jejich význam. V mapě se nachází také symbol kašny a hlavního vlakového nádraží, dále lékárny, zdravotnického zařízení, policie, bankomatu, pošty, potravin, ubytování, parkoviště a tramvajové trati se zastávkami. Tyto znaky jsou rovněž symbolické. Množství a velikost popisu je přímo úměrně voleno účelu a náplni mapy. Jsou popsány ulice, zájmové body, fakulty, úřady a další. Mapový obsah byl převzat ze stávající trhací mapy Olomouce. Styl znaků vychází z druhého eye-trackingového experimentu. V legendě jsou uvedeny všechny tematické znaky a symboly jsou v souladu s označením na mapě. Měřítko je grafické i číselné. V pravém horním rohu se nachází logo města Olomouc, které je zároveň titulem mapy. Tiráž se nachází na druhé straně ve spodní části. Kromě tiráže jsou zde podrobněji popsány vybrané památky, dále jsou zde vybrané tipy na výlety do okolí a schéma městské hromadné dopravy (dle preferencí uživatelů z dotazníku).

Vytvořenou mapu si můžete prohlédnout zde