Bakalářská práce

CÍLE PRÁCE

Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit propagační trhací mapy vybraných měst v České republice za použití technologie eye-tracking. Tento hlavní cíl je realizován splněním dílčích teoretických a praktických dílčích cílů.

Mezi teoretické dílčí cíle patří vymezení problematiky propagačních map měst, charakteristika, jejich obsah, specifika a metody kartografického zpracování. Mezi cíle patří také návrh úloh, při jejichž řešení je možné využít metody technologie eye-tracking. Dále mezi cíle patří rozbor, jakým způsobem lze výsledky testů využít a interpretovat pro kartografickou tvorbu tak, aby mapy byly co nejlépe čitelné a pro uživatele srozumitelné.

V praktické části bakalářské práce je cílem získat existující trhací mapy vybraných měst – a to pokud možno i v digitální podobě tak, aby mohly být využity pro testování s možností měnit parametry jednotlivých znaků. Mezi praktické cíle patří také charakteristika a zhodnocení existujících propagačních trhacích map vybraných měst v České republice. Dále je cílem realizovat dvojí eye-trackingové testování s vyhodnocením získaných dat. Výsledné poznatky měly být dle zadání práce zúročeny při tvorbě nové trhací mapy pro Olomouc.

V průběhu realizace bakalářské práce byly cíle práce rozšířeny o návrh a realizaci on-line dotazníkového šetření, které je zaměřeno na uživatelské preference při čtení a používání trhacích map měst. Poznatky získané vyhodnocením tohoto dotazníku jsou implementovány do návrhu eye-tracking testování i do návrhu znakového klíče pro tvorbu trhací mapy Olomouce.